มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "222" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (127 )รหัสโครงการ 00411501107020

คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 45 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
2 (116 )รหัสโครงการ 00411501107030

คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการรรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
3 (1280 )รหัสโครงการ 00411501107040

คณะบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและบริหารธุรกิจ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการบุคคลแรกของครอบครัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
4 (162 )รหัสโครงการ 00411502107010

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
5 (161 )รหัสโครงการ 00411502107020

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)
หลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

  เป็นไปตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0
6 (676 )รหัสโครงการ 00411601101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 18 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้ 1).มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย
2).มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3).มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4).มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือระดับชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
5).ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ1–4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2563)
6).ให้แนบประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านวิชาการมาพร้อมกับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แนบเอกสารหลักฐานแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ตามที่กำหนดในคุณสมบัติ

56
7 (680 )รหัสโครงการ 00411601102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา

18
8 (725 )รหัสโครงการ 00411671101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางวิชาการและภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
- TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 (paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 213 (computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-based) หรือ
- IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
เอกสารประกอบการสมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  แนบเอกสารหลักฐานประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล หรือ ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

9
9 (722 )รหัสโครงการ 00411671102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา

4
10 (735 )รหัสโครงการ 00411681996010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
11 (752 )รหัสโครงการ 00411701101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ

   

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
  • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ผลงานว่าเป็นของผู้จัดทำจริง และจะต้องเป็นครูประจำชั้น หรือครูในสายวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ ผู้อำนวยการของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีการรับรองจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นในการพิจารณาคะแนน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก สถ.บ. 5 ปี

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
254
12 (1289 )รหัสโครงการ 00411701106011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ประเภทความพิการของผู้สมัคร : บกพร่องทางร่างกาย (ไม่ใช้ wheelchair)


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ  ประเภทความพิการ : บกพร่องทางร่างกาย (ไม่ใช้ wheelchair)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก สถ.บ. 5 ปี
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)
   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
1
13 (757 )รหัสโครงการ 00411702101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
  • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ผลงานว่าเป็นของผู้จัดทำจริง และจะต้องเป็นครูประจำชั้น หรือครูในสายวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ ผู้อำนวยการของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีการรับรองจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นในการพิจารณาคะแนน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก วท.บ. 4 ปี

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
80
14 (758 )รหัสโครงการ 00411702108010

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (บุตรสล่า/ช่างฝีมือ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
เป็นบุตรสล่าหรือช่างฝีมือ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
 1. เป็นบุตรของผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์, หัตถกรรม, งานช่างฝีมือพื้นบ้าน, งานช่างเครื่องเรือน, งานช่างก่อสร้างอาคาร และผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สถาปนิก สถาปนิกภายใน สถาปนิกผังเมือง และภูมิสถาปนิก ที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจริงจากผู้นำชุมชน
 2. ผู้สมัครจะต้องนำภาพผลงานของบิดาหรือมารดา ที่ประกอบอาชีพสล่าหรือช่างฝีมือดังคุณสมบัติเฉพาะในข้อที่ 1. แนบลงในแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 หน้า โดยรวมไปใน 10 หน้า ของแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • หนังสือรับรองการทำงานจริงจากผู้นำชุมชนของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
  • จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
  • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ผลงานว่าเป็นของผู้จัดทำจริง และจะต้องเป็นครูประจำชั้น หรือครูในสายวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ ผู้อำนวยการของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีการรับรองจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นในการพิจารณาคะแนน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก วท.บ. 4 ปี

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  คุณสมบัติของบุตรสล่า ช่างฝีมือ

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
12
15 (1290 )รหัสโครงการ 00411703101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
  • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ผลงานว่าเป็นของผู้จัดทำจริง และจะต้องเป็นครูประจำชั้น หรือครูในสายวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ ผู้อำนวยการของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาลงนามรับรองและประทับตราของโรงเรียนเท่านั้น ถ้าไม่มีการรับรองจะตัดสิทธิ์ผลงานนั้นในการพิจารณาคะแนน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนด (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก ภ.สถ.บ. 5 ปี

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
24
16 (763 )รหัสโครงการ 00411771101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 65,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระดับ High School หรือ English Program โดยมีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครจะต้องส่งจดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A4
 • ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรวมเฉลี่ยใน 4 เทอมสุดท้าย (ก่อนวันสมัคร) เทียบแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ (ผลภายใน 2 ปี) ประกอบการพิจารณา ได้แก่
  • IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ
  • TOEFL คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT หรือ 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ
  • TOEFL ITP Test คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT จากสถาบันหรือศูนย์ที่รับรองโดยสถาบันของนานาชาติศึกษา (IIE) หรือ
  • SAT1 (critical reading) คะแนนไม่น้อยกว่า 400 หรือ
  • English Placement Test ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 60%


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมหนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)
  • จดหมายแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose)
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานและเกณฑ์การคัดเลือก วท.บ. นานาชาติ
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • หนังสือรับรองผลงาน (Letter of Reference)
   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
4
17 (1195 )รหัสโครงการ 00411781996010

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
18 (771 )รหัสโครงการ 00411801101010

คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับรางวัลด้านการสื่อสารมวลชน ด้านใดด้านหนึ่ง ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับจังหวัด ดังนี้.-
2.1 วารสารศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานการผลิตข่าวหรือสารคดี
2.2 สื่อสารการตลาด มีประสบการณ์และผลงานการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารการตลาด
2.3 ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง มีประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงหรือการผลิตเนื้อหาบันเทิง
2.4 มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารอื่นๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบหรือผลิตสื่อ เป็นต้น
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 5 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารมวลชนอย่างต่อเนื่อง และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับจังหวัด ตามลำดับ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้.-
  หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ-สกุล
  - ชื่อโรงเรียน
  - เกรดเฉลี่ยรวม
  - ที่อยู่
  - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
  - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)

  หน้าที่ 2
  - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
  หน้าที่ 3 – 10
  - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
  - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน

521
19 (315 )รหัสโครงการ 00411801102010

คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา

29
20 (914 )รหัสโครงการ 00411801105010

คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงถึงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสะท้อนคุณธรรม จริยธรรมเป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานและประโยชน์ที่มีต่อสังคม ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้.-
  หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ-สกุล
  - ชื่อโรงเรียน
  - เกรดเฉลี่ยรวม
  - ที่อยู่
  - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
  - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)

  หน้าที่ 2
  - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
  หน้าที่ 3 – 10
  - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
  - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  เขียนเรียงความเกี่ยวกับการกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน

37
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร