มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร TCAS''

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ TCAS

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร IPAS''

IPAS ROUND 1 IPAS ROUND 2 IPAS ROUND 3  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ IPAS

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "710" รายการ


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการ Smart English Smart Agriculture )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410802108041

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา พืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการ Smart English Smart Agriculture )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4)
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  วิดีโอนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ความต้องการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์และแนวคิดในการทำการเกษตรแบบ Smart Agriculture ความยาวประมาณ 10 นาที (เอกสารแนบในรูปแบบของ Link หรือ QR Code เพื่อเข้าชมวิดีโอ)

1


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 70 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803101011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 70
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ หรือ
 • เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 หรือ
 • มีผลงาน/ประสบการณ์/เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ ประมง (สัตว์น้ำ) หรือ
 • เขียนเรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร)
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) หรือ ผลงาน/ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวศาสตร์ หรือ ประมง (สัตว์น้ำ) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
149


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803108011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เอกสารแสดงการผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

3


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 9 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803108021

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 9
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เอกสารใบสมัครและหนังสือรับรองสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการรับนักเรียนจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ลิงค์เอกสารประกอบ
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการทายาทสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 9 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803108031

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการทายาทสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 9
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • มีบิดาและ/หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรอง มีบิดาและ/หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
5


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสัตวบาลขยายโอกาส )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 9 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803108041

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสัตวบาลขยายโอกาส )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 9
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • ศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 โรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก )
จำนวนรับ แบบ 1.1: 8 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410803108051

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา สัตวศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้พิทักษ์อ่าวรูปตัว ก )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 8
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • มีบิดาและ/หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ
 • ภูมิลำเนาของนักเรียนตามทะเบียนบ้าน อาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ติดทะเลชายฝั่ง (ตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, สตูล)

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • แฟ้มสะสมผลงานที่สะสมมาในอดีตย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันประกวดโครงงานหรือตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวด/แข่งขันต่างๆ (ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ได้) จำนวน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ
  • เกียรติบัตรผ่านเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 (ถ้ามี) หรือ
  • เรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ (หัวข้อประกอบด้วย ความเห็นเกี่ยวกับ BCG/Smart Agriculture ทำไมจึงอยากศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ เรียนจบแล้วคาดหวังจะประกอบอาชีพอะไร) ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษขนาด A4
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรอง มีบิดาและ/หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำ หรืออื่นๆ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410901101010

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขา ทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.75
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.75
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
   • ระบบการศึกษาแบบอเมริกัน มีผลการเรียนในระดับ Grade 10 ถึง 11 (หรือ/และ 12) ไม่น้อยกว่า 85%
   • ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ มีผลการสอบระดับ IGCSE และAS หรือ A level  และมีผลการเรียนในระดับ Year 11 ถึง 12 (หรือ/และ 13) ไม่น้อยกว่า 85%
   • ระบบ International Baccalaureate (IB) Diploma ต้องมีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และมี IB Diploma อย่างน้อย 5 วิชาและอีก 1 วิชาเลือก โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดมากกว่า 36 โดยคะแนนในแต่ละวิชาที่เป็น Higher level ต้องไม่ต่ำกว่า 3 หรือ ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา ไม่ซ้ำกัน ที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3
   • สำหรับระบบนานาชาติอื่นๆ จะพิจารณาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผลการเรียนรวมในแต่ละหลักสูตรต้อง ไม่น้อยกว่า 85%
    
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
  • หากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • เขียนเรียงความเป็น ภาษาไทย เกี่ยวกับผลงานที่โดดเด่นของตนเองที่อยู่ใน portfolio 1 ผลงาน (เขียนด้วยลายมือบรรจง)
  • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ โดยเลือก 1 หัวข้อจาก 5 หัวข้อที่กำหนด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือบรรจง) (หัวข้อเรียงความ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์คณะฯ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/) ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  • ใบรับรองแพทย์  ลิงค์เอกสารประกอบ
  • ใบแสดงผลการเรียน

   พร้อมตราประทับตราโรงเรียน

  • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

   มีคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้

   • TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน 
   • IELTS (Academic) ไม่น้อยกว่า 6.5
   • และมีผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ให้แนบผลการสอบฯ มาด้วย โดยย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ดังนี้
     • คะแนน SAT II (Subject Test)
     • คะแนน GCE AS และ/หรือ A-Level
     • คะแนน Biomedical Admission Test (BMAT) : ในกรณีผู้สมัครที่จะใช้ คะแนน Biomedical Admission Test (BMAT) จากการสอบครั้งล่าสุด ในการยื่นใบสมัคร เมื่อผู้สมัครได้รับผลสอบแล้ว (BMAT) ให้ผู้สมัครส่งสําเนาผลคะแนน BMAT มาทาง Email : undergraduate_dentcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (ทั้งนี้คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ จะยังไม่ได้ถูกพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครสอบเพื่อเข้ารอบสัมภาษณ์) หากผู้สมัครไม่แนบผลคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะฯ กำหนด ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ทั้งนี้การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด
     • คะแนน AP
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ความหนาไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)
    ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "portfolio" และกรอกข้อมูลโดยเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์
    นำแบบฟอร์ม "portfolio" ที่จัดทำเสร็จแล้ว สแกนและบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น "ชื่อ_เลขที่ใบสมัคร" เสร็จแล้วให้ ส่งโดยการอัปโหลดเข้าระบบรับสมัครฯ (ส่งออนไลน์)
   • รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ประกอบด้วย
   1. ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
   2. ประวัติการศึกษา
   3. ผลงาน (portfolio)
    ผลงานที่นำมาเสนอ ต้องเป็นผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น (แนบแต่ใบประกาศหรือรูปภาพผลงานพร้อมเขียนอธิบายสั้นๆใต้รูปภาพ) ดังต่อไปนี้
   • ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนไม่เกิน 3 ผลงาน (ต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ)
   • ผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน ไม่เกิน 2 ผลงาน
   • ผลงานด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ จำนวน ไม่เกิน 2 ผลงาน
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • เรียงความตามที่โครงการกำหนด
   • เขียนเรียงความเป็น ภาษาอังกฤษ โดยเลือก 1 หัวข้อจาก 5 หัวข้อที่กำหนด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือบรรจง) (หัวข้อเรียงความ คณะฯ จะแจ้งให้ทราบหน้าเว็บไซต์คณะฯ http://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/)  ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • เรียงความตามที่โครงการกำหนด
   • เขียนเรียงความเป็น ภาษาไทย เกี่ยวกับผลงาน ผลงานที่โดดเด่นของตนเองที่อยู่ใน portfolio 1 ผลงาน (เขียนด้วยลายมือบรรจง) ตามแบบฟอร์มดังแนบ
    ลิงค์เอกสารประกอบ
  • หลักฐานการชำระเงิน
  • อื่น ๆ โปรดระบุ

   แบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก (แบบฟอร์มของคณะ)

    ลิงค์เอกสารประกอบ
  227


         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

  โครงการ การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท

  คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
  รหัสโครงการ 00411001103011

  คณะเภสัชศาสตร์ สาขา เภสัชศาสตร์
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
  แบบ 1.2: 0
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.75
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.50
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
   • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

    ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ ที่เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเงื่อนไขดังนี้

    1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาใน Grade 10-12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ Year 11-13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ ที่เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
    2. มีผลการเรียนเฉลี่ย แต่ละวิชา ได้แก่ 1.เคมี 2.ชีววิทยา 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า B+ หรือเทียบเท่า
     
  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบรับรองแพทย์

    ผลการตรวจร่างกายทั่วไป ตาบอดสี และ Chest X-ray จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

    จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ด้วยตนเอง จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ประกอบด้วย

    1. ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
    2. ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    3. ความเรียงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการศึกษาต่อ ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    4. ข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงตัวตนว่ามีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
    5. ผลงาน รางวัล หรือเกียรติบัตรที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ ด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ที่มีความภูมิใจสูงสุด ไม่เกิน 3 ผลงาน ดังนี้
     • เป็นผลงานในระดับชั้น ม.4-ม.6
     • เป็นผลงานเทียบเท่าระดับจังหวัดขึ้นไป หรือค่ายวิทยาศาสตร์โอลิมปิก(สอวน.) ค่าย 1 ขึ้นไป
     • มีขนาดรูปของรางวัลหรือเกียรติบัตร ไม่เกิน 3 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4
     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • หลักฐานการชำระเงิน
   • อื่น ๆ โปรดระบุ
    • คะแนนการสอบเทียบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ CMU-eTEGs, CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL iBT และ TOEFL ITP
   1,048


          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

   โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
   จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 0 คน
   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท

   คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
   รหัสโครงการ 00411001105011

   คณะเภสัชศาสตร์ สาขา เภสัชศาสตร์
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
   แบบ 1.2: 0
   คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.75
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.50
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.50
    • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
   • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
    • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
   • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบรับรองแพทย์

     ผลการตรวจร่างกายทั่วไป ตาบอดสี และ Chest X-ray จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน

      ลิงค์เอกสารประกอบ
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ด้วยตนเอง จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ดังต่อไปนี้

     1. ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
     2. ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     3. ความเรียงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการศึกษาต่อ ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิมพ์ด้วย font Angsana New 16 หรือ Cordia New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
     4. ข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงตัวตนว่ามีทักษะในการเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสังคมและสิ่งแวดล้อมมีทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
     5. วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรสำคัญที่แสดงถึงการเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถด้านวิชาการ/นวัตกรรม/การวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีความภูมิใจสูงสุด ไม่เกิน 3 ผลงาน ดังนี้
      • เป็นผลงานในระดับชั้น ม.4-ม.6
      • เป็นผลงานเทียบเท่าระดับจังหวัดขึ้นไป หรือค่ายวิทยาศาสตร์โอลิมปิก(สอวน.) ค่าย 1 ขึ้นไป
      • มีขนาดรูปของรางวัลหรือเกียรติบัตร ไม่เกิน 3 รูปต่อ 1 หน้ากระดาษ A4
      ลิงค์เอกสารประกอบ
    • หลักฐานการชำระเงิน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ

     คะแนนการสอบเทียบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ได้แก่ CMU-eTEGs, CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL iBT  และ  TOEFL ITP


    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
    • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)
    226


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411101105010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา เทคนิคการแพทย์
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) เคมี ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.50
    • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    • เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และความสามารถพิเศษของผู้สมัครที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนและการทำงานเทคนิคการแพทย์

     

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
             จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

     

    เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
       - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น ได้ที่
          https://onlinecolorblindtest.com
       - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test
          เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
          สาขาวิชาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

     

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา
        3.4 การตรวจตาบอดสี โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ
             ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลัง นักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา

     

    หมายเหตุ : ผลการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานและคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดังนี้

    1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
    2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด้วยคะแนนทางด้าน ต่อไปนี้
        2.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
        2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย
        2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
    • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และความสามารถพิเศษของผู้สมัครที่ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนและการทำงานเทคนิคการแพทย์ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) **(เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16)

    • หลักฐานการชำระเงิน

    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
    • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    297


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 10 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411102105011

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กิจกรรมบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 10
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.00
     • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
    • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

     

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
             จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

     

    เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
    - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น ได้ที่
       https://onlinecolorblindtest.com
    - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test
       เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
       สาขาวิชาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

     

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา
        3.4 การตรวจตาบอดสี โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ
             ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลัง นักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา

     

    หมายเหตุ : ผลการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานและคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดังนี้

    1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
    2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด้วยคะแนนทางด้าน ต่อไปนี้
        2.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
        2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย
        2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ  / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ 
    • หลักฐานการชำระเงิน

    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
    • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    48


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ )
    จำนวนรับ 4 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411102107010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กิจกรรมบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio 4 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
    • Website : www.ams.cmu.ac.th
    0


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเส้นทางใหม่สู่กิจกรรมบำบัด )
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411102108010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กิจกรรมบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการเส้นทางใหม่สู่กิจกรรมบำบัด )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
     • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
     • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
     • เป็นผู้กําลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสาตร์ (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
     • เป็นผู้กําลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
     • เป็นผู้กําลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
    • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
             จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

     

    เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
    - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น ได้ที่
       https://onlinecolorblindtest.com
    - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test
       เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
       สาขาวิชาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

     

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา
        3.4 การตรวจตาบอดสี โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ
             ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลัง นักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา

     

    หมายเหตุ : ผลการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานและคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดังนี้

    1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
    2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด้วยคะแนนทางด้าน ต่อไปนี้
        2.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
        2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย
        2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
    • หลักฐานการชำระเงิน

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    55


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการฉันอยากเป็นนักกิจกรรมบำบัด )
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411102108020

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กิจกรรมบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการฉันอยากเป็นนักกิจกรรมบำบัด )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
    • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
             จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ

     

    เกณฑ์การตรวจตาบอดสี
    - จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง โดยให้นักเรียนคัดกรองตนเองเบื้องต้น ได้ที่
       https://onlinecolorblindtest.com
    - หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ไปพบจักษุแพทย์และตรวจ FARNSWORTH D15 hue test
       เพิ่มเติมโดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
       สาขาวิชาสามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาได้

     

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา
        3.4 การตรวจตาบอดสี โดยจะต้องผ่านการตรวจตาบอดสีตามการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยหากตรวจพบ
             ภาวะตาบอดสีรุนแรงภายหลัง นักศึกษาจะโดนตัดสิทธิ์การศึกษา

     

    หมายเหตุ : ผลการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานและคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดังนี้

    1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
    2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด้วยคะแนนทางด้าน ต่อไปนี้
        2.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
        2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อความหมาย
        2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
    • หลักฐานการชำระเงิน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ

     สำเนาใบรายงานคะแนนการสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    28


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ )
    จำนวนรับ 2 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411103107010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา รังสีเทคนิค
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้ )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
    • Website : www.ams.cmu.ac.th
    0


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (เรารักรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 20 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411103108011

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา รังสีเทคนิค
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (เรารักรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 20
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00
     • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
    • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
     อยู่ในลำดับคะแนนสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์แรกของแผนการเรียน
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    • เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครที่มีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค

    คุณสมบัติเฉพาะ
    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้า
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเอง และ/หรือ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
    • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครที่มีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16)

    • หลักฐานการชำระเงิน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ

     เอกสารแสดงผลลำดับที่ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อยู่ในลำดับคะแนนสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์แรกของแผนการเรียน

      ลิงค์เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    652


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ โครงการพิเศษอื่นๆ (ทายาทรังสี )
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411103108021

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา รังสีเทคนิค
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (ทายาทรังสี )

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
     • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
    • เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครที่มีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค และมีข้อความของบิดาหรือมารดาที่ประกอบวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค ที่แสดงความคิดเห็นในการส่งบุตรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค โดยมีเอกสารรับรองถูกต้องตามกฎหมาย


    (หมายเหตุ : ผู้ประกอบวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค หมายถึง ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในตำแหน่ง นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ อาจารย์สาขาวิชารังสีเทคนิค นักวิจัย นักวิชาการหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรด้านรังสีเทคนิค หรือ ด้านรังสีการแพทย์)

     

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเอง และ/หรือ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ

      

    • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     เรียงความแสดงเจตคติของผู้สมัครที่มีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค และมีข้อความของบิดาหรือมารดาที่ประกอบวิชาชีพด้านรังสีเทคนิค หรือ นักรังสีการแพทย์ หรือ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีเทคนิค
     หรือ อาจารย์ประจำสาขารังสีวิทยา หรือ นักวิทยาศาสตร์ด้านรังสีในหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ สำนักงานวิจัยเกี่ยวข้องกับรังสี หรือ ด้านนิวเคลียร์ หรือ นักฟิสิกส์การแพทย์ หรือ นักฟิสิกส์รังสี ที่แสดงความคิดเห็นในการส่งบุตรเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     (เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16)

    • หลักฐานการชำระเงิน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ

     เอกสารรับรองการเป็นบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ถ้ามี)

    • อื่น ๆ โปรดระบุ

     เอกสารรับรองคุณวุฒิของบิดาหรือมารดา ดังนี้
     1. สำหรับบิดา มารดา ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิคต้องนำส่งเอกสาร ดังนี้
         1.1 สำเนาปริญญาบัตร (ด้านรังสีเทคนิค)
         1.2 สำเนาใบประกอบโรคศิลปสาขารังสีเทคนิค 
         1.3 เอกสารรับรองจากหน่วยงานว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานหน้าที่เป็นนักรังสีเทคนิค หรือ นักรังสีการแพทย์ หรือ
               อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีเทคนิค หรือ อาจารย์ประจำสาขารังสีวิทยา หรือ
               นักวิทยาศาสตร์ด้านรังสีในหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ หรือ สำนักงานวิจัยเกี่ยวข้องกับรังสี
               หรือ ด้านนิวเคลียร์  หรือ นักฟิสิกส์การแพทย์ หรือ นักฟิสิกส์รังสี
     2. สำหรับ บิดา มารดา ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในระดับระกาศนียบัตร (ด้านรังสีเทคนิค หรือ รังสีการแพทย์)
     หรือ อนุปริญญา (ด้านรังสีเทคนิค หรือ รังสีการแพทย์)
         2.1 สำเนาประกาศนียบัตร (ด้านรังสีเทคนิค หรือ รังสีการแพทย์)  หรือ สำเนาอนุปริญญา (ด้านรังสีเทคนิค หรือ รังสีการแพทย์)
         2.2 เอกสารรับรองจากหน่วยงานว่าเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรังสีเทคนิค หรือ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

      

      


    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    21


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
    จำนวนรับ 2 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411104102010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กายภาพบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 2.75
    • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
     • เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
    • หลักฐานการชำระเงิน

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    83


           หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

    โครงการ การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
    จำนวนรับ แบบ 1.1: 8 คน, แบบ 1.2: 0 คน
    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

    คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
    รหัสโครงการ 00411104105010

    คณะเทคนิคการแพทย์ สาขา กายภาพบำบัด
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 8
    แบบ 1.2: 0
    คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.50
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 3.50
    • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
    • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    • เรียงความในหัวข้อกายภาพบำบัดในความคิดของฉัน ความคาดหวังเมื่อเข้าเรียนและเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา

     

    คุณสมบัติเฉพาะ

    1. เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
    2. มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและงานในวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
        2.1 มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในวิชาชีพ
        2.2 เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง
        2.3 มีปัญหาในการพูด ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก
        2.4 ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง

    3. การตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ เมื่อเข้ามาศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่
        3.1 การตรวจทางรังสีของทรวงอก (CXR)
        3.2 การตรวจการติดเชื้อและตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg & Anti-HBs)
        3.3 การทดสอบทางจิตวิทยา

     

    หมายเหตุ : ผลการพิจารณาจากแฟ้มสะสมงานและคะแนนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดังนี้

    1. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
    2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการด้วยคะแนนทางด้าน ต่อไปนี้
        2.1 เจตคติต่อวิชาชีพ
        2.2 บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        2.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์


    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

     จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก , คำนำ , สารบัญ / เขียนด้วยลายมือ
     หรือ พิมพ์ด้วย font Angsana New หรือ Thai sarabun psk ขนาดตัวอักษร 16) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

     • ประวัติส่วนตัว
     • ประวัติการศึกษา
     • วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่แสดงถึงกิจกรรมเชิงพัฒนาตนเองและ/หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม
     • รางวัลหรือเกียรติบัตรอื่นที่ได้รับ
    • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)


     เรียงความหัวข้อ : กายภาพบำบัดในความคิดของฉัน ความคาดหวังเมื่อเข้าเรียนและเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา (ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

    • หลักฐานการชำระเงิน

    ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
    • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    41
    สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร