มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "222" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (724 )รหัสโครงการ 00410685996010

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
2 (715 )รหัสโครงการ 00410686996010

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

4 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ

  เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

0
3 (732 )รหัสโครงการ 00410690101011

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เรียงความแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี
 • ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
26
4 (739 )รหัสโครงการ 00410691101011

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้

1) ได้คะแนนสอบ TOEFL (Internet Based) ไม่น้อยกว่า 28 หรือ Paper Based ไม่น้อยกว่า 387 หรือ
2) ได้คะแนนสอบ IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.0 หรือ
3) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าข้อ 1) และ 2) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 35, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40

 • ผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องสำเนาส่งเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และหนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วย


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  กรณีผู้สมัครไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
  - สำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ
  - หนังสือรับรองจากโรงเรียน


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
2
5 (740 )รหัสโครงการ 00410691101021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เรียงความแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี

 • ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี และมีความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
15
6 (741 )รหัสโครงการ 00410691101031

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับทายาทของผู้ประกอบการ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นบุตร หรือทายาทสายตรงของ

1. เจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจ/อุตสาหกรรม

2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยธุรกิจที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

3. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานความเป็นบุตรหรือทายาท พร้อมเอกสารคุณสมบัติของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง ตามข้อ (1) หรือ (2) ตามกรณี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  ผู้สมัคร, บิดา/มารดา หรือ ผู้ปกครอง

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เอกสารแสดงคุณสมบัติของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
5
7 (1287 )รหัสโครงการ 00410692101011

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เรียงความแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ
 • หากมีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติม


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4

 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์

  ถ้ามี

 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
20
8 (745 )รหัสโครงการ 00410693101011

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปี และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งสองภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งสองภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีผลการเรียนดังต่อไปนี้

1. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 75% และมีผลสอบ SAT II score ใน 2วิชา คือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 5 หรือ
2. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 75% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B และผลการสอบ AS/A level (2 วิชา) ไม่น้อยกว่าเกรด B หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 5
3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น ๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

1. ผลงานที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อย่างน้อยในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การวัดความรู้ทางสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ผลงานด้านอื่น ๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) ได้แก่
    • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
    • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
    • ด้านการทำงานเป็นทีม
    • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
    • ด้านกีฬา
    • ด้านศิลปะ/ดนตรี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  - ให้จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ)

  • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  - ต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้น ๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

   • 1. ผลงานที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน หรือ เป็นผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์อย่างน้อยในระดับประเทศ เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การวัดความรู้ทางสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
   • 2. ผลงานด้านอื่น ๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) ได้แก่

   

    • - ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
    • - ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
    • - ด้านการทำงานเป็นทีม
    • - ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
    • - ด้านกีฬา
    • - ด้านศิลปะ/ดนตรี
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
9
9 (746 )รหัสโครงการ 00410693101021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร พิเศษ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แต่ละชั้นปี และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งสองภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งสองภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีผลการเรียนดังต่อไปนี้
  1. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 75% และมีผลสอบ SAT II score ใน 2วิชา คือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 5 หรือ
  2. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 75% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 2 วิชาคือ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B และผลการสอบ AS/A level (2 วิชา) ไม่น้อยกว่าเกรด B หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 5
  3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) ดังนี้
  1) TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 35 หรือ
  2) TOEFL (CBT) ไม่น้อยกว่า 100 หรือ
  3) TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 400 หรือ
  4) TOEIC ไม่น้อยกว่า 350 หรือ
  5) IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 3.5 หรือ
  6) มีผลการสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับข้อ 1) – 5) เช่น CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 40, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเทียบเท่า


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  กรณีผู้สมัครไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
  - สำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ
  - หนังสือรับรองจากโรงเรียน


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
5
10 (1274 )รหัสโครงการ 00410701101010

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
 • มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) (คิดน้ำหนัก 50%)
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

*หมายเหตุ.-ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อต่างๆที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านวิทยาการข้อมูล จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  3. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 2 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 10%) ได้แก่
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio B/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio B/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร_portfollioB-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00002_นางสาวดอกไม้ ใจงาม_portfolioB-2564”
  4. ส่ง portfolio B/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  portfolio B/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (เทอม1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
65
11 (974 )รหัสโครงการ 00410701101020

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการเรียนดีภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย โดยต้องมีผลการเรียนดังนี้
  1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
  2. มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้ดาวน์โหลดเอกสารแสดงเกรดเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มวิชา โดยให้โรงเรียนหรือครูแนะแนวรับรองเอกสาร) หรือ
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี จากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หลักสูตรตามระบบการศึกษาของอเมริกันหรืออังกฤษ และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้องมีผลการเรียนดังต่อไปนี้
  1. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Grade 10-11 (US) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 85% และมีผลสอบ SAT II score ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 650 คะแนน หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 6 หรือ
  2. มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาใน Year 11-12 (UK) ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 85% หรือมีผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE O level ใน 3 วิชาคือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade B+ และผลการสอบ AS/A level (3 วิชา) ไม่น้อยกว่าเกรด A หรือผลสอบ IB diploma ไม่น้อยกว่า level 6
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
 • มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) ที่สอบในปี 2019 – 2020 โดยต้องมีผลสอบรวมใน section 1 และ section 2 ไม่น้อยกว่า 9.0 หรือ มีคะแนนสอบ Advance Placement (AP) เฉลี่ยใน 3 วิชา คือ 1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า Grade 4 (คิดน้ำหนัก 50%)
 • เป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทางภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)

  • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนไทย ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน
  • ผู้ที่ศึกษาโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคะแนนสอบ TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน หรือ Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 7.0 คะแนน

*หมายเหตุ.- ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติตามข้อต่างๆที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561- 2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%) ได้แก่
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1. ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio E/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 14 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio E/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร_portfollioE-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00003_นางสาวมะลิ ใจงาม_portfolioE-2564”
  4. ส่ง portfolio E/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  Portfolio E/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ชั้น ม.4 - ม.6 (เทอม1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
174
12 (973 )รหัสโครงการ 00410701101030

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการเรียนดีโอลิมปิก )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 (ให้แนบสำเนาเอกสารปพ.1 หรือ ปพ.7 ที่ออกโดยโรงเรียนของผู้สมัคร)
 • มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.50 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.50 
 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 1 และได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย สอวน.ครั้งที่ 2 ในสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ (ดำเนินการโดยมูลนิธิ สอวน.) (คิดน้ำหนัก 50%)
 • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (สอบภายใน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายที่รับสมัคร) (คิดน้ำหนัก 30%)
  • TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
  • TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
  • Academic IELTS (Overall Band Score) ไม่น้อยกว่า 6.0 คะแนน

*หมายเหตุ.-ผู้สมัครต้องแสดงเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ที่ผ่านการรับรองจากโรงเรียน/สถาบัน หรือศูนย์ทดสอบฯ นั้นๆ

 • มีผลงาน (portfolio) ดังต่อไปนี้ โดยต้องแสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563
  1. ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ จำนวน 1 ผลงาน (คิดน้ำหนัก 5%)
  2. ผลงานด้านอื่นๆ จำนวน 3 ผลงาน (ไม่ซ้ำด้าน) (คิดน้ำหนัก 15%) ได้แก่ 
   • ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์
   • ด้านคุณธรรม/จริยธรรม
   • ด้านการทำงานเป็นทีม
   • ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปะ/ดนตรี
   • การแข่งขันวิชาการ (วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์)

 • วิธีจัดทำและส่ง Portfolio
  1.  ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์ม portfolio A/2564 จาก www1.reg.cmu.ac.th
  2. นำแบบฟอร์มดังกล่าว เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์โดยใช้ตัวอักษร TH Niramit AS หรือ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยท์ (pt) สำหรับรูปภาพหลักฐานของผลงาน สามารถนำภาพมาปะติดหรือแทรกรูปภาพลงในกรอบที่กำหนด
  3. นำแบบฟอร์ม portfolio A/2564 ที่จัดทำเสร็จแล้วสแกนหรือบันทึกเป็น PDF file ตั้งชื่อเป็น “เลขที่ใบสมัคร_ชื่อ-สกุลผู้สมัคร_portfollioA-2564” และส่งไฟล์มาที่ email regismed@cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 - 18 มกราคม 2564 (ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2564)
   ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ “00001_นายสวนดอก ใจงาม_portfolioA-2564”
  4. ส่ง portfolio A/2564 ฉบับจริง (Hard copy) ให้เย็บมุมหรือใส่สันแฟ้มส่งมาพร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์

เลขที่ 110 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ภายในวันที่18 มกราคม 2564 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ 053-935262-3

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  Portfolio A/2564 (ดาวน์โหลดจากลิ้งค์เอกสารประกอบ)

  • ฉบับจริง (hard copy) ส่งทางไปรษณีย์มาพร้อมใบสมัคร
  • PDF file ส่งมาทางอีเมล์ regismed@cmu.ac.th
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  สำเนา ปพ.1 หรือ ปพ.7 ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (เทอม 1)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
176
13 (975 )รหัสโครงการ 00410701102010

คณะแพทยศาสตร์ สาขา แพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.25 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.25
มีเกรดเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มวิชา (รวมกันทั้งวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม) ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 3.00 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 3.00
ชนิดกีฬาที่รับ ได้แก่ ครอสเวิร์ด หมากกระดาน บริดจ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
14
14 (456 )รหัสโครงการ 00410801101011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้เข้าแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ
 • เป็นผู้ผ่านการอบรม โครงการ Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  (ขนาด A4 จำนวน 10 หน้ากระดาษ)

 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  บทความ เรื่อง ความต้องการเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรของฉัน

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถ้ามี)
22
15 (1024 )รหัสโครงการ 00410801108011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ขนาด A4 จำนวน 10 หน้ากระดาษ)

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เอกสารแสดงการผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

2
16 (656 )รหัสโครงการ 00410802101011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา พืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 72 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้เข้าแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ
 • เป็นผู้ผ่านการอบรม โครงการ Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ขนาด A4 จำนวน 10 หน้ากระดาษ)

 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  บทความ เรื่อง ความต้องการเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ของฉัน

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม Smart Aggie Camp คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถ้ามี)
160
17 (454 )รหัสโครงการ 00410802102011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา พืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา

18
18 (1025 )รหัสโครงการ 00410802108011

คณะเกษตรศาสตร์ สาขา พืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ, ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการรับนักเรียนจากโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติเท่านั้น


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานหรือตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (ขนาด A4 จำนวน 10 หน้ากระดาษ)

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  เอกสารแสดงการผ่านการคัดเลือกจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

15
19 (99 )รหัสโครงการ 00410901101010

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขา ทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการหมอฟันคนดี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
- หากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครสอบ
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาจากระบบโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้
1. ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ
2. ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ
โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75
- เป็นผู้ได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมใน ระดับจังหวัด (จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)  
- ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดทางกฎหมายใดๆ หรือร่วมกระทำ ทุจริตในการสอบ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดเวลาที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์

  1.เรียงความตามแบบหมอฟันคนดี 02/2564 (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ดังแบบ)

  2.หลักฐานแสดงการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมใน ระดับจังหวัด (จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา)ที่มีคุณค่าสูงสุดในวิจารณญาณของท่านมา 1 ใบ พร้อมรับรองว่าเป็นสำเนาจากของจริง โดยลงนามของตนเองกำกับ หากได้รับการคัดเลือก ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดง

  หลักฐานเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตรรับรองชัดเจน การได้มาซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการเสนอชื่อ การคัดเลือก และการพิจารณาจากองค์กร ไม่ใช่รางวัล หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และต้องเป็นเกียรติบัตร, ถ้วยรางวัล หรือประกาศนียบัตร ที่เป็นผลงานในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ไม่ต่ำกว่า 3.75 (พร้อมตราประทับตราโรงเรียน)

 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาหลักฐานการสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  - คะแนนสอบ TOEFL paper มากกว่าหรือเท่ากับ 550 หรือ
  - คะแนนสอบ TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 75 หรือ
  - คะแนนสอบ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือ
  - คะแนนสอบ CMU-eTEGs มากกว่าหรือเท่ากับ 80

  โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร

  (สำเนาทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หากได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ให้นำผลคะแนนตัวจริงมาแสดง)

 • ใบรับรองแพทย์

  ผลตรวจร่างกายและผลตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ดังแนบมาพร้อมนี้)

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  แบบหมอฟันคนดี 01/2564(ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ดังแนบ) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร : ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับนักศึกษาในคณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

   

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ประกอบด้วย

  1. หน้าปก
  2. ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
  3. ประวัติการศึกษา
  4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (แนบฉบับจริงที่ใช้ประกอบในการสมัคร)
  5. เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
  6. รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตรที่เคยได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 4- 6 (แนบหลักฐานฉบับจริง)
  7. กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนเคยเข้าร่วม

  จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)

  หากสัมภาษณ์เสร็จ ทางคณะจะคืนแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้นักเรียน

88
20 (440 )รหัสโครงการ 00410901101020

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขา ทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.75
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
- หากสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัครสอบ  
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาจากระบบโรงเรียนนานาชาติ ดังนี้

1. ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ
2. ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.75
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่กำลังศึกษาในสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เว้นแต่ได้ลาออกก่อนที่จะไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์

  แนบหลักฐานสำเนาผลงาน  โดยจะต้องมีครบทั้ง 3 ด้าน (ให้แสดงหลักฐานอันเป็นที่ประจักษ์ของผลงานนั้นๆ โดยใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  1. สำเนาผลงานแสดงทักษะ/ศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างน้อย 2 ด้าน รวมทั้งหมดไม่เกิน 4 ผลงาน
  2. สำเนาผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ จำนวนไม่เกิน 3 ผลงาน
  3. สำเนาผลงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ ด้านคุณธรรม/จริยธรรม ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ หรือด้านกีฬา ศิลปะ/ดนตรี อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 2 ผลงาน

  ทั้งนี้สำเนาเอกสารจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดง

 • ใบแสดงผลการเรียน

  ไม่ต่ำกว่า 3.75 (พร้อมตราประทับตราโรงเรียน)

 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       - TOEFL (Internet-Based) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 หรือ
       - IELTS (Academic) มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 
  โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  ทั้งนี้สำเนาเอกสารจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดง

 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาคะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. คะแนน SAT II (Subject Test)
            - Biology มากกว่าหรือเท่ากับ 650 และ
            - Chemistry มากกว่าหรือเท่ากับ 650 และ
            - Physics หรือ Math มากกว่าหรือเท่ากับ 650
  2. คะแนน GCE A-Level
            - Biology มากกว่าหรือเท่ากับ B และ
            - Chemistry มากกว่าหรือเท่ากับ B และ
            - Physics หรือ Math มากกว่าหรือเท่ากับ B
  โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

  ทั้งนี้สำเนาเอกสารจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หากได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดง 

 • ใบรับรองแพทย์

  ผลตรวจร่างกายและผลตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ดังแนบมาพร้อมนี้)

   ลิงค์เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ประกอบด้วย

  1. หน้าปก
  2. ประวัติส่วนตัว หรือแนะนำตัว
  3. ประวัติการศึกษา
  4. ผลสอบภาษาอังกฤษ (แนบฉบับจริงที่ใช้ประกอบในการสมัคร)
  5. เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา
  6. รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตรที่เคยได้รับตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 4- 6 (แนบหลักฐานฉบับจริง)
  7. กิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนเคยเข้าร่วม

  จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้า กระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปก)

  หากสัมภาษณ์เสร็จ ทางคณะจะคืนแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ให้นักเรียน

30
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร