มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "678" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (65 )รหัสโครงการ 00410304101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  2 (67 )รหัสโครงการ 00410304106010

  คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทย
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับนักเรียนพิการ

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
   • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) หรือบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้)

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
    • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
   • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

   เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • บัตรประจำตัวผู้พิการ
   • อื่น ๆ โปรดระบุ
    • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
   3 (839 )รหัสโครงการ 00410305101010

   คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
   • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
     • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
    • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ
     • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
    4 (80 )รหัสโครงการ 00410305101021

    คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio 7 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
     • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
     • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

     เอกสารประกอบการสมัคร
     ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
     • ใบสมัคร
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     • ใบแสดงผลการเรียน
     • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
      • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

     • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

     เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
     • บัตรประจำตัวประชาชน
     • อื่น ๆ โปรดระบุ
      • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

     5 (81 )รหัสโครงการ 00410305101032

     คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
     รอบที่ 1 Portfolio 7 คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
      • รับเฉพาะแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า  
     • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

      เอกสารประกอบการสมัคร
      ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
      • ใบสมัคร
      • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      • ใบแสดงผลการเรียน
      • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
       • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
      • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

      เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
      • บัตรประจำตัวประชาชน
      • อื่น ๆ โปรดระบุ
       • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
      6 (88 )รหัสโครงการ 00410307101010

      คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
      หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

      โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

      ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท
      รอบที่ 1 Portfolio 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
      • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
       • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
       • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
       • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
       • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • คุณสมบัติเฉพาะ : เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้
        • VDO ภาพยนตร์
        • SOUND
        • 3D Animation
        • Web Site/Information/Cyber Space
        • Media Design/Media Arts
        • ช่างกล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือกลไก

       เอกสารประกอบการสมัคร
       ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
       • ใบสมัคร
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       • ใบแสดงผลการเรียน
       • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
        • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่จัดทำด้วยตนเอง และจะต้องเกี่ยวข้องกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ กรณีมีผลงาน เช่น เว็บไซต์ Animation Video ฯลฯ สามารถ Upload ไฟล์ในรูปแบบ Online และแสดง Link ในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้หากต้องการนำเสนอ Portfolio หรือผลงานจริงเพิ่มเติมให้นำมาเสนอได้ในวันสัมภาษณ์
       • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

       เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
       • บัตรประจำตัวประชาชน
       • อื่น ๆ โปรดระบุ
        • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

       7 (97 )รหัสโครงการ 00410308101010

       คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สหศาสตร์ศิลป์
       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

       โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
       รอบที่ 1 Portfolio 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
       • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
        • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
       • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
        • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
       • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

        เอกสารประกอบการสมัคร
        ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
        • ใบสมัคร
        • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        • ใบแสดงผลการเรียน
        • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
         • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ
         • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง อาทิ ผลงานด้านทัศนศิลป์, ออกแบบ, การ์ตูน, แอนิเมชัน, หนังสั้น, การแสดง, ดนตรี, แฟชั่น หรืองานเขียน (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
        • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

        เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
        • บัตรประจำตัวประชาชน
        • อื่น ๆ โปรดระบุ
         • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 
        8 (138 )รหัสโครงการ 00410310101010

        คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การถ่ายภาพสร้างสรรค์
        หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

        โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

        ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23,000 บาท
        รอบที่ 1 Portfolio 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
        • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
         • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
         • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
          • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
         • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

         เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
         • บัตรประจำตัวประชาชน
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • ผลงานจริงให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
         9 (144 )รหัสโครงการ 00410311101010

         คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะการแสดง
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
         รอบที่ 1 Portfolio 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
          • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
         • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
           • แฟ้มผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ
           • แฟ้มสะสมผลงานประกอบด้วย ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ผลงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยสื่อให้เห็นชิ้นงานของตนเอง (ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงผลงานที่เสร็จสมบูรณ์)
           • หากได้รับคัดเลือกให้เข้าสัมภาษณ์ต้องแสดงความสามารถด้านการแสดงที่ตนเองถนัด นำเสนอต่อกรรมการได้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีนิยมหรือร่วมสมัย หรือด้านดนตรี
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          • อื่น ๆ โปรดระบุ
           • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ หรือมีความสามารถด้านใดสามารถนำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
          10 (8 )รหัสโครงการ 00410401101010

          คณะสังคมศาสตร์ สาขา ภูมิศาสตร์
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75

          • ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ภาวะตาบอดสี หรือโรคประจำตัวบางชนิดที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนาม ควรติดต่อภาควิชาเพื่อพิจารณาเป็นพิเศษ 

          โดยติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
          1. โทรศัพท์ : 053943523

          2. e-mail : geography.cmu@gmail.com

          3. Facebook : www.facebook.com/Geography.CMU 
          (Department of Geography, Chiang Mai University)

           

          • ถ้าเคยเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือเคยเป็นตัวแทนแข่งขันหรือผ่านการอบรม ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ในระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

           • ประวัติส่วนตัว
           • ประวัติการศึกษา
           • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
           • เป้าหมายในอนาคต
           • ประกาศนียบัตรและเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์

            

          • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เรียงความในหัวข้อ "เหตุผลที่สนใจอยากเรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" รายละเอียดดังนี้

           • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
           • ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          11 (17 )รหัสโครงการ 00410403101011

          คณะสังคมศาสตร์ สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
           • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
          • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           การจัดทำขอเป็นรูปแบบการพิมพ์เท่านั้น (แบบอักษร TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16)

           1. เรียงความหัวข้อ“ความสนใจและเหตุผลที่ต้องการศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” รายละเอียด:
            • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
            • ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสนใจ แรงจูงใจและเหตุผลที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
           2. ทักษะและกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียน รายละเอียด:
            • ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
            • ให้นักเรียนเขียนบรรยายทักษะ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่นักเรียนมี โดยทักษะและความสามารถเหล่านี้เป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากการเรียน เช่น ทักษะการเล่น ดนตรีหรือขับร้องเพลง ทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการเล่นกีฬาหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
           3. กิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม
            • ความยาวไม่เกิน 8.5 หน้ากระดาษ A4
            • อธิบายกิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม พร้อมรูปประกอบ
            • ใบประกาศนียบัตร หรือ จดหมายรับรอง (แนบ - ถ้ามี)
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          12 (488 )รหัสโครงการ 00410403101022

          คณะสังคมศาสตร์ สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
           • รับเฉพาะแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า  
          • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           การจัดทำขอเป็นรูปแบบการพิมพ์เท่านั้น (แบบอักษร TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16)

           1. เรียงความหัวข้อ“ความสนใจและเหตุผลที่ต้องการศึกษาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” รายละเอียด:
            • ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
            • ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสนใจ แรงจูงใจและเหตุผลที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
           2. ทักษะและกิจกรรมหรือความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากการเรียน รายละเอียด:
            • ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4
            • ให้นักเรียนเขียนบรรยายทักษะ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ ที่นักเรียนมี โดยทักษะและความสามารถเหล่านี้เป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากการเรียน เช่น ทักษะการเล่น ดนตรีหรือขับร้องเพลง ทักษะการเขียนโปรแกรมเกมส์ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการเล่นกีฬาหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
           3. กิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม
            • ความยาวไม่เกิน 8.5 หน้ากระดาษ A4
            • อธิบายกิจกรรมที่เคยทำและเข้าร่วม พร้อมรูปประกอบ
            • ใบประกาศนียบัตร หรือ จดหมายรับรอง (แนบ - ถ้ามี)
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          13 (127 )รหัสโครงการ 00410407101010

          คณะสังคมศาสตร์ สาขา อาเซียนศึกษา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 12 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
          • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

           •  ประวัติการศึกษา
           •  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาในอาเซียนรวมถึงภาษาจีน (ถ้ามี)
           •  ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
          • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เรื่อง "ความสนใจในอาเซียน" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 pt 

           เนื้อหาอธิบายความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน หรือนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยทำหรือเข้าร่วมเกี่ยวกับอาเซียน 

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

          เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
          • บัตรประจำตัวประชาชน
          14 (613 )รหัสโครงการ 00410501102010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
           โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          15 (620 )รหัสโครงการ 00410501106010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักเรียนพิการ

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

            1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
            2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
            3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
            4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ


          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          16 (615 )รหัสโครงการ 00410502102010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
           โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          17 (621 )รหัสโครงการ 00410502106010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักเรียนพิการ

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือ ภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
          • ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

          1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
          2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
          3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
          4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ


          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          18 (617 )รหัสโครงการ 00410503102010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
           โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          19 (618 )รหัสโครงการ 00410504102010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ธรณีวิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
           โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          20 (581 )รหัสโครงการ 00410505102010

          คณะวิทยาศาสตร์ สาขา อัญมณีวิทยา
          หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

          โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
          รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
          • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
           • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
          • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

            เป็นผู้กำลังศึกษา Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6

             
          • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
           • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
          • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
           • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

          เอกสารประกอบการสมัคร
          ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
          • ใบสมัคร
          • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          • ใบแสดงผลการเรียน
          • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

           เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
           โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

          • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
          end.
          สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร