มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "222" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (928 )รหัสโครงการ 00410212101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 16 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา
 • มีผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 2 ปี ที่ได้เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมรับรอง
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรับรอง หรือใบประกาศนียบัตร ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 2 ปี เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมรับรอง
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบรับรองแพทย์
  • ใบรับรองแพทย์เฉพาะทางการกีฬา (ผลตรวจร่างกายทางกายภาพ, ข้อต่อ, กระดูก, กล้ามเนื้อ ฯลฯ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬา)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
159
2 (574 )รหัสโครงการ 00410212102010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 6 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬา


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
79
3 (1236 )รหัสโครงการ 00410213101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีที่ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลงานแสดงถึงความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพหรือศิลปหัตถกรรม ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันสถานศึกษา หรือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ หรือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับกลุ่ม-ภาค-ประเทศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หรือทักษะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียนอย่างน้อย 3 ประเภท โดยต้องได้รับรองจากหน่วยงานที่ไปร่วมงาน
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรับรอง/ใบประกาศนียบัตร ผลงานทางด้านทักษะวิชาชีพ
   หรือศิลปหัตถกรรม ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
   ระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ หรือเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับกลุ่ม-ภาค-ประเทศ
   การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หรือทักษะ
   ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน 
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ไปร่วมงาน เป็นผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียนอย่างน้อย 3 ประเภท
 • ใบแสดงผลการเรียน
  • ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 (5 เทอม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
26
4 (1231 )รหัสโครงการ 00410214101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการ
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
    1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนเพื่อใช้ประกอบสื่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
    2. ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 3 นาที
     • ส่งเป็นไฟล์วีดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล์ pia_ratchaneekorn@hotmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น
 • ใบแสดงผลการเรียน
  • ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
39
5 (1232 )รหัสโครงการ 00410214106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (เห็นเลือนราง ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน)
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชนจนถึงระดับประเทศ (ถ้ามี)
  • ส่งโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 1 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทัศนคติของคนในสังคมที่เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่คนพิการ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
    1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนเพื่อใช้ประกอบสื่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
    2. ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 3 นาที
     • ส่งเป็นไฟล์วีดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล์ pia_ratchaneekorn@hotmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น
 • ใบแสดงผลการเรียน
  • ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
1
6 (1226 )รหัสโครงการ 00410215101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ หรือกลุ่มด้อยโอกาส สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ หรือกลุ่มด้อยโอกาส สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
    • 1. ความสามารถทางด้านศิลปะในหัวข้อ "ชุมชนของฉัน"
      • การปั้น (ดินน้ำมัน) โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการปั้นและผลงานการปั้นของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
      • การฉีก ตัด ปะ โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำฉีก ตัด ปะ และผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
    • 2. ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที
    • ส่งเป็นไฟล์วีดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล์ wongtakom.s@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น
 • ใบแสดงผลการเรียน
  • ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
82
7 (1227 )รหัสโครงการ 00410215106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน ไม่ใช้กายอุปกรณ์)
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ หรือกลุ่มด้อยโอกาส สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
 • เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ไปช่วยงานอย่างเป็นทางการ
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนหรือหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น และกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โรงพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ หรือกลุ่มด้อยโอกาส สวนสัตว์ วัด และหน่วยงานต่าง ๆ
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนอย่างน้อย 7 ประเภท โดยต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ นอกโรงเรียน อย่างน้อย 7 ประเภท 
 • ใบแสดงผลการเรียน
  • ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  • เป็นนักเรียนผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง (ทดสอบในวันสัมภาษณ์)
0
8 (1276 )รหัสโครงการ 00410301101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

20
9 (985 )รหัสโครงการ 00410301106010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
 • เป็นผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

0
10 (1277 )รหัสโครงการ 00410302101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา จิตรกรรม
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้่า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
106
11 (1278 )รหัสโครงการ 00410302106010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา จิตรกรรม
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
 • เป็นผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัก, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

0
12 (986 )รหัสโครงการ 00410303101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้่า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

24
13 (987 )รหัสโครงการ 00410303106010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
 • เป็นผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร
 

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

2
14 (989 )รหัสโครงการ 00410304101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  •  เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์)

   

 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์

   

32
15 (990 )รหัสโครงการ 00410304106010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.00
 • เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) หรือบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (สามามารถช่วยเหลือตัวเองได้)


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์

0
16 (1072 )รหัสโครงการ 00410305101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การออกแบบ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์)

   

 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์

173
17 (993 )รหัสโครงการ 00410307101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อแขนงใดแขนงหนึ่ง ดังนี้
  • VDO ภาพยนตร์
  • Sound
  • 3D Animation
  • การออกแบบเวบไซต์สารสนเทศ (Web Site/Information/Cyber Space)
  • การออกแบบสื่อ/สื่อศิลปะ (Media Design/Media Arts)
  • ช่างเทคนิคเครื่องกล/ช่างเทคนิคระบบอัตโนมัติ หรือที่เกี่ยวข้อง


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเองที่เกี่ยวข้องกับสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ กรณีมีผลงานในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ You Tube ฯลฯ หรือไฟล์วิดีโอ สามารถส่ง Link และไฟล์ผลงานใส่แผ่น CD/DVD มาพร้อมใบสมัครเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้หากต้องการนำเสนอ Portfolio หรือผลงานจริงเพิ่มเติมให้นำมาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์

   

 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์

166
18 (994 )รหัสโครงการ 00410308101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา สหศาสตร์ศิลป์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 40 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการ ในวันสอบสัมภาษณ์) เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง อาทิ ทางด้านทัศนศิลป์, ออกแบบ, การ์ตูน, แอนิเมชั่น, หนังสั้น, การแสดง, ดนตรี, แฟชั่น หรืองานเขียน 
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

   

50
19 (1244 )รหัสโครงการ 00410310101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา การถ่ายภาพสร้างสรรค์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 38 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • เป็นผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มผลงานจริงให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ 

74
20 (1207 )รหัสโครงการ 00410311101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะการแสดง
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องแสดงความสามารถด้านการแสดงที่ตนเองถนัด นำเสนอได้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีนิยมหรือร่วมสมัย ความสามารถด้านการบริหารจัดการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง หรือหากมีความสามารถด้านดนตรีให้นำอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีมานำเสนอต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • ที่แสดงให้เห็นประสบการณ์การทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 มีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปหน้า-หลัง, คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ หรือมีความสามารถด้านใดสามารถนำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

145
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร