มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรุณาระบุเงื่อนไขการค้นหา

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ และหรือ และหรือ
ยกเลิก

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร TCAS''

รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ TCAS

แสดงคณะสาขาวิชาตาม ''รอบการรับสมัคร IPAS''

IPAS ROUND 1 IPAS ROUND 2 IPAS ROUND 3  แสดงข้อมูลทุกคณะ/สาขาวิชา ทุกรอบของ IPAS

คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "710" รายการ


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 3 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410171101020

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (นานาชาติ ช่องทาง TCAS)
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 3
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (GED)  
 • คุณสมบัติเฉพาะ :
  • มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   1. CMU-eTEGs ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
   2. CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน
   3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 700 (PBT) หรือ 75 (CBT) คะแนน
   4. IELTS ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 6
   5. TOEFL iBT ไม่น้อยกว่า 78 คะแนน
   6. TOEFL ITP ไม่น้อยกว่า 530 คะแนน
   7. Dulingo (DET) ไม่น้อยกว่า 92
 • มีเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หลักฐานผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก
  • ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  • เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก ประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   1. ประวัติส่วนตัว
   2. ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือข้อมูลการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับสาธารณะ หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลาย
   3. เรียงความไม่เกิน 1000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “In the humanities, which subject excites you the most and why?”
   • หมายเหตุ : ห้ามสแกนย่อ ใบแสดงผลการเรียน ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือกลงใน portfolio ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตรต่าง ๆ เท่าขนาดจริงเพื่อแสดงข้อมูลที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ สะท้อนความสามารถที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ไม่เน้นความสวยงาม
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ใบแสดงผลการเทียบวุฒิ GED

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
0


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
จำนวนรับ 25 คน

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410181996010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1

IPAS ROUND 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
0


       หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ IPAS ROUND 1

โครงการ การรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1
จำนวนรับ 20 คน

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410182996010

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา มนุษยศาสตร์และความยั่งยืน
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ ROUND 1

IPAS ROUND 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (พัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน )
จำนวนรับ 30 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410201107010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (พัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ  
  • https://www.edu.cmu.ac.th
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น )
จำนวนรับ 35 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410201107020

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ครูรัก(ษ์)ถิ่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 35 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ  
  • https://www.edu.cmu.ac.th
0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )
จำนวนรับ 1 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410201109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 15 คน, แบบ 1.2: 5 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410204101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 15
แบบ 1.2: 5
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6)

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • ส่งผลงานที่แสดงความสามารถทางภาษาไทยระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค ย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี
    (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6) โดยส่งเฉพาะผลงานด้านภาษาไทยเท่านั้น ไม่รับพิจารณาผลงานด้านอื่น
    ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยหรือผลงานที่ไม่แสดงความสามารถทางภาษาไทย และมีหนังสือรับรอง
    ผลงานที่ออกโดยสถานศึกษาว่าได้รับรางวัลจริง
 • หลักฐานการชำระเงิน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  ส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านภาษาไทยที่นอกเหนือจากผลงานที่ระบุในแฟ้มสะสมงาน เช่น ผลงานเขียนรายงานโครงการภาษาไทย รายงานโครงงานภาษาไทย สื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านภาษาไทย เป็นต้น (ถ้ามี)


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
271


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 10 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410205101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
แบบ 1.2: 10
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่โดดเด่นทางการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ,สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • ผลงานที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง “My body, My choice” ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 500 คำ

 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • คลิปวิดีโอนำเสนอตนเอง(จุดเด่นของตัวเองในด้านต่างๆ) โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยส่งลิงก์ (link) คลิปวิดีโอมาที่อีเมล jarraweepetkaew@gmail.com และ ed.nuttanun@gmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

131


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )
จำนวนรับ 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410205109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 12 คน, แบบ 1.2: 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410206101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 12
แบบ 1.2: 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00

    - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) วิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

 • มีแฟ้มสะสมผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำ ที่แสดงออก
  ถึงความเป็นผู้นำในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในระดับชาติ
  หรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้แทน
  ประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
  และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
  ในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • ส่งผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำ ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือใบประกาศนียบัตร เอกสารหลักฐาน อย่างเป็นทางการ จากสถานศึกษารับรอง การผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่าย
    ฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ
 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • คลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถทางการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่ผู้สมัครนำเสนอ
   อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และมิติทางสังคมศึกษาผ่านภูมิลำเนาของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องมีบทบาทเป็นผู้แสดงหลัก
   หรือผู้ดำเนินรายการ วิดีโอมีความยาว 3 - 5 นาที แนบลิงก์ (link) ของวิดีโอมาที่อีเมล chainarong.j@cmu.ac.th
   ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
125


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 0 คน, แบบ 1.2: 10 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410208101011

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 0
แบบ 1.2: 10
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์ย้อนหลัง 3 ปี
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต้นสังกัด
   • ประกาศนียบัตรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ให้ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง และกล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ และอธิบายหลักการฟิสิกส์ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นให้ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยส่งลิงก์ (link) ไฟล์วิดีโอที่สามารถดาวน์โหลดได้แบบสาธารณะมาที่อีเมล kreetha.ka@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

43


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 11 คน, แบบ 1.2: 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410210101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 11
แบบ 1.2: 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
       - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์/หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีความสามารถโดดเด่นทางทัศนศิลป์โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เช่น การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนในระดับจังหวัดขึ้นไป การเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ หรือ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน รุ่นเยาว์หรืองานแสดงศิลปกรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือ ระดับชาติ ฯลฯ แสดงหลักฐานเป็นคำสั่งแต่งตั้งการเป็น
  ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือใบรับรองความสามารถ ทางทัศนศิลป์จากการประกวด
  แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • เอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในการเป็นตัวแทนของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ เช่น คำสั่งแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือใบรับรองความสามารถ ทางทัศนศิลป์จากการประกวดแข่งขัน ในระดับจังหวัดขึ้นไป
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การจัดการเรียนการสอนศิลปะที่สะท้อนมุมมองทางศิลปะ หรือศิลปศึกษาของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4

 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์

  ภาพผลงานที่สะท้อนทักษะความสามารถทางทัศนศิลป์ ขนาด A4 จำนวนรวม 10 -15 ภาพ ที่ประกอบด้วย ผลงานการวาดเส้น (Drawing) การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) และด้านอื่น ๆ ตามความถนัด ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือ วิจิตรศิลป์ พร้อมลงลายเซ็นรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลงานด้วยตัวเองทุกภาพ

 • หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  •  หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำผลงานจริงที่ปรากฏในแฟ้มสะสมผลงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถทางการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะ การปฏิบัติงานได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
52


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )
จำนวนรับ 1 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410211109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

0


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 7 คน, แบบ 1.2: 1 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410212101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 7
แบบ 1.2: 1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา หรือมีผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 3 ปี ที่ได้เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รับรอง หรือเป็นนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาอาชีพที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศ ต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัด
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  (ผลตรวจสุขภาพ ผลการตรวจร่างกาย และการบาดเจ็บทางการกีฬา ได้แก่ ข้อต่อ, กระดูก, กล้ามเนื้อ ตรวจโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น)

 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ,สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรอง หรือประกาศนียบัตร ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 3 ปี เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รับรอง หรือเป็นนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาอาชีพที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศ ต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัด
 • หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
160


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
จำนวนรับ 10 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410212102010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  - เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
101


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 9 คน, แบบ 1.2: 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410213101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 9
แบบ 1.2: 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
          -เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือ
  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3  มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)
  ไม่น้อยกว่า 2.50
 •  มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือทางด้าน
  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันสถานศึกษา หรือเคยร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
  ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ หรือเคยร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ
  กลุ่ม-ภาค-ประเทศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ หรือทักษะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 •  เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรอง/ประกาศนียบัตร ผลงานทางด้านทักษะวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือทางด้านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันสถานศึกษา หรือเคยร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติหรือเคยร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม-ภาค-ประเทศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หรือทักษะที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
   • หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะ จิตอาสาในโรงเรียน
 • หลักฐานการชำระเงิน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • คลิปวิดีโอนำเสนอผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 คลิป (เปิดนำเสนอในวันสัมภาษณ์)
คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 70
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
15


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 1 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410214101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
แบบ 1.2: 1
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ได้ดี
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีภาวะผู้นำ
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                  1) วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย จำนวน 2 ชิ้นงาน
                  2) วิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 ชิ้นงาน
                  3) วิชาสุขศึกษา จำนวน 2 ชิ้นงาน
                   โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เรื่อง "แรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ" ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 รูปแบบตัวอักษร Angsana New

 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
       1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนรูปเด็กแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งลายเส้นและลงสี ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยขณะวาดต้องเห็นหน้าผู้สมัครด้านตรง เห็นมือ และเห็นผลงานบนกระดาษ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมขณะวาดควรมีแสงสว่างเพียงพอ และเห็นผู้สมัครขณะวาดภาพชัดเจน
       2. ความสามารถด้านการเล่านิทานเด็ก ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยการจัดเตรียมฉากการเล่านิทาน และสถานที่เหมือนมุมในชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
       3. รวมไฟล์วิดีโอทั้งหมด ใส่ใน google drive โดยตั้งชื่อ folder เป็นเลขที่ใบสมัคร ตามด้วยชื่อสกุลของผู้สมัครส่งมาที่อีเมล Ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th และ veeraya.k@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการเล่านิทาน และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 60
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 15
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 25
11


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนพิการ
จำนวนรับ แบบ 1.1: 2 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410214106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 2
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (เห็นเลือนราง ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
  หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลออทิสติก (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) ความพิการละ 1 คน หรือตามความเหมาะสมอยู่ในดุลพินิจของมติของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                     1) วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     2) วิชาสังคมศึกษา    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     3) วิชาสุขศึกษา    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                       โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เรื่อง "แรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ" ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16 รูปแบบตัวอักษร Angsana New

 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
   • 1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนรูปเด็กแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งลายเส้นและลงสี
    ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยขณะวาดต้องเห็นหน้าผู้สมัคร
    เห็นมือ และเห็นผลงานบนกระดาษ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมขณะวาดควรมีแสงสว่างเพียงพอ
   • 2. ความสามารถด้านการเล่านิทานเด็ก ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยการจัดเตรียมฉากการเล่านิทานและสถานที่เหมือนมุมในชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
   • 3. รวมไฟล์วิดีโอทั้งหมดใส่ใน google drive โดยตั้งชื่อ folder เป็นเลขที่ใบสมัคร ตามด้วยชื่อสกุลของผู้สมัครส่งมาที่อีเมล Ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th และ veeraya.k@cmu.ac.th
    ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  แนะนำตัวเองและข้อเขียนแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า ขนาดของตัวอักษร 16 รูปแบบตัวอักษร Angsana New

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการเล่านิทาน และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่งจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
4


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนรับ แบบ 1.1: 5 คน, แบบ 1.2: 2 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410215101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 5
แบบ 1.2: 2
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                  1) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                  2) วิชาภาษาไทย จำนวน 3 ชิ้นงาน
                  3) วิชาศิลปะ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
      1) ความสามารถทางด้านศิลปะในหัวข้อ "ชุมชนของเรา" ประกอบด้วยชิ้นงานดังนี้
          - การปั้น (ดินน้ำมัน) โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการปั้นและผลงานการปั้นของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
          - การฉีก ปะ โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำฉีก ปะ และผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
      2) ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที
      3) ส่งไฟล์วิดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล eced.ed.cmu@gmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
คุณสมบัติเพิ่มเติมแบบ 1.2
เกณฑ์ขั้นต่ำ
 • Portfolio
  • Portfolio ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) T-SCORE ไม่น้อยกว่า 40

สัดส่วนที่ใช้ในการคัดเลือก
 • Portfolio
  • Portfolio ค่าน้ำหนักร้อยละ 50
 • TGAT/TPAT
  • TGAT ความถนัดทั่วไป (90) ค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ (50) ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
69


       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ การรับนักเรียนพิการ
จำนวนรับ แบบ 1.1: 1 คน, แบบ 1.2: 0 คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม ประกาศ(คน) เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
รหัสโครงการ 00410215106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio แบบ 1.1: 1
แบบ 1.2: 0
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน ไม่ใช้กายอุปกรณ์)
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                      1) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      2) วิชาภาษาไทย จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      3) วิชาศิลปะ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงานและให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
      1) ความสามารถทางด้านศิลปะในหัวข้อ "ชุมชนของเรา" ประกอบด้วยชิ้นงานดังนี้
          - การปั้น (ดินน้ำมัน) โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการปั้นและผลงานการปั้นของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
          - การฉีก ปะ โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำฉีก ปะ และผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
      2) ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที
      3) ส่งไฟล์วิดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล eced.ed.cmu@gmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
1
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร