มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "678" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (304 )รหัสโครงการ 00410205101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่โดดเด่นทางการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
  •  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ,สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้
    • ผลงานที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางการใช้ภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค
    • เรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง “My body, My choice” ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 500 คำ
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • คลิปวิดีโอนำเสนอตนเอง(จุดเด่นของตัวเองในด้านต่างๆ) โดยมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยส่งลิงก์ (link) คลิปวีดีโอมาที่อีเมล jarraweepetkaew@gmail.com และ ed.nuttanun@gmail.com ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

2 (307 )รหัสโครงการ 00410206101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00

    - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) วิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาระสังคมศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

 • มีแฟ้มสะสมผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • ส่งผลงานและการเขียนสะท้อนคิดซึ่งเกี่ยวข้องกับผลงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คำ ที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี หรือใบประกาศนียบัตร เอกสารหลักฐาน อย่างเป็นทางการ จากสถานศึกษารับรอง การผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมป์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) หรือได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในลักษณะยุวทูต ระดับนานาชาติ
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

3 (311 )รหัสโครงการ 00410207109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี 053-944 214 ต่อ 15-16

4 (314 )รหัสโครงการ 00410208101011

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาฟิสิกส์ย้อนหลัง 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรับรอง หรือใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ให้ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวเอง และกล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมที่เคยเข้าร่วมซึ่งเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ และอธิบายหลักการฟิสิกส์ ที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั้นให้ชัดเจน ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยส่งไฟล์วีดีโอมาที่อีเมล kreetha.ka@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

5 (321 )รหัสโครงการ 00410210101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา ศิลปศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.75
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
       - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)ไม่น้อยกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์/หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • มีความสามารถโดดเด่นทางทัศนศิลป์โดยเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ เช่น การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนในระดับจังหวัดขึ้นไป การเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ หรือ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน รุ่นเยาว์หรืองานแสดงศิลปกรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือ ระดับชาติ ฯลฯ แสดงหลักฐานเป็นคำสั่งแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือใบรับรองความสามารถ ทางทัศนศิลป์จากการประกวดแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • ภาพผลงานที่สะท้อนทักษะความสามารถทางทัศนศิลป์ ขนาด A4 จำนวนรวม 10 -15 ภาพ ที่ประกอบด้วย ผลงานการวาดเส้น(Drawing) การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition) และด้านอื่น ๆ ตามความถนัด ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประยุกต์ศิลป์ หรือ วิจิตรศิลป์ พร้อมลงลายเซ็นรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลงานด้วยตัวเองทุกภาพ
   • เอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษาที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในการเป็นตัวแทนของสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือ ใบประกาศนียบัตรที่รับรองความสามารถทางทัศนศิลป์ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ เช่น คำสั่งแต่งตั้งการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม หรือประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมหรือใบรับรองความสามารถ ทางทัศนศิลป์จากการประกวดแข่งขัน ในระดับจังหวัดขึ้นไป
   • เรียงความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และ/หรือ การจัดการเรียนการสอนศิลปะที่สะท้อนมุมมองทางศิลปะ
    หรือศิลปศึกษาของผู้สมัคร ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  •  หากผ่านการคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้สมัครนำผลงานจริงที่ปรากฏในแฟ้มสะสมผลงานจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถทางการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะ การปฏิบัติงานได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
6 (326 )รหัสโครงการ 00410212101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 13 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีความสามารถทางด้านกีฬา หรือมีผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 4 ปี ที่ได้เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รับรอง หรือเป็นนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาอาชีพที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศ ต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัด
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  (ผลตรวจร่างกายทางกายภาพเฉพาะทางการกีฬา, ข้อต่อ, กระดูก, กล้ามเนื้อ ฯลฯ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นกีฬา)

 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ,สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

   • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรอง หรือใบประกาศนียบัตร ผลงานด้านกีฬาย้อนหลัง 4 ปี เข้าร่วมระดับชาติ, นานาชาติ, ชิงแชมป์ประเทศไทย, รายการที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ รับรอง หรือเป็นนักกีฬาที่แข่งขันกีฬาอาชีพที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศ ต้องมีใบรับรองจากต้นสังกัด
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

7 (328 )รหัสโครงการ 00410212102010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  - เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
8 (333 )รหัสโครงการ 00410212109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา พลศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี 053-944 214 ต่อ 15-16

9 (336 )รหัสโครงการ 00410213101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
          -เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3  มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 •  มีความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม ปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือทางด้านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันสถานศึกษา หรือเคยร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ หรือเคยร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่ม-ภาค-ประเทศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ หรือทักษะที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 •  เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะจิตอาสาในโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • แสดงเอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการจากสถานศึกษารับรอง/ใบประกาศนียบัตร ผลงานทางด้านทักษะวิชาชีพ ศิลปหัตถกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือทางด้านวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันสถานศึกษา หรือเคยร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติหรือเคยร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม-ภาค-ประเทศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หรือทักษะที่จัดขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
  • หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรจากสถานศึกษา เป็นนักเรียนผู้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนเช่น ประธานนักเรียน หรือตำแหน่งอื่น ๆ เป็นต้น หรือกิจกรรมในลักษณะ จิตอาสาในโรงเรียน
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • คลิปวีดีโอนำเสนอผลงาน (Portfolio) ไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 คลิป
10 (337 )รหัสโครงการ 00410213109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี 053-944 214 ต่อ 15-16

11 (353 )รหัสโครงการ 00410214101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio 7 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ได้ดี
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีภาวะผู้นำ
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • การเขียนแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16
  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                     1) วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย         จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     2) วิชาสังคมศึกษา         จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     และ 3) วิชาสุขศึกษา         จำนวน 2 ชิ้นงาน
                    โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
       1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนรูปเด็กแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งลายเส้นและลงสี ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นใดๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยขณะวาดต้องเห็นหน้าผู้สมัครด้านตรง มือ และผลงานบนกระดาษ ทั้งนี้สภาพแวดล้อมขณะวาดมีแสงสว่างเพียงพอ และเห็นผู้สมัครขณะวาดภาพชัดเจน
       2. ความสามารถด้านการเล่านิทานเด็ก ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยการจัดเตรียมฉากการเล่านิทาน และสถานที่เหมือนมุมในชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
       3. รวมไฟล์วีดีโอทั้งหมด ใส่ใน google drive โดยตั้งชื่อ folder เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อนามสกุลของผู้สมัครส่งมาที่อีเมล Ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th และ veeraya.k@elearning.cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการเล่านิทาน และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
12 (354 )รหัสโครงการ 00410214106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น (เห็นเลือนราง ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
  หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลออทิสติก (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) ความพิการละ 1 คน หรือตามความเหมาะสมอยู่ในดุลพินิจของมติของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • การเขียนแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 16
  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                     1) วิชาภาษาอังกฤษหรือวิชาภาษาไทย    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     2) วิชาสังคมศึกษา    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                     และ 3) วิชาสุขศึกษา    จำนวน 2 ชิ้นงาน
                  โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
   • 1. ความสามารถทางด้านศิลปะ วาดภาพการ์ตูนรูปเด็กแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งลายเส้นและลงสี ความยาวไม่เกิน 5 นาที
    โดยต้องเห็นหน้าผู้สมัคร มือ และผลงานบนกระดาษขณะวาดในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น
   • 2. ความสามารถด้านการเล่านิทานเด็ก ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยการจัดเตรียมฉากการเล่านิทานและสถานที่เหมือนมุม
    ในชั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3
   • 3. รวมไฟล์วีดีโอทั้งหมดใส่ใน google drive โดยตั้งชื่อ folder เป็นรหัสผู้สมัครและชื่อนามสกุลของผู้สมัครส่งมาที่อีเมล
    Ratchaneekorn.tongs@cmu.ac.th และ veeraya.k@elearning.cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แนะนำตัวเองและข้อเขียนแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ ความยาวพิมพ์ไม่เกิน 2 หน้า ขนาดของตัวอักษร 16

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการเล่านิทาน และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่งจะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
13 (348 )รหัสโครงการ 00410215101010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                  1) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                  2) วิชาภาษาไทย จำนวน 3 ชิ้นงาน
                  และ 3) วิชาศิลปะ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงาน และให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
      1) ความสามารถทางด้านศิลปะในหัวข้อ "ป่าสมบูรณ์" ประกอบด้วยชิ้นงานดังนี้
          - การปั้น (ดินน้ำมัน) โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการปั้นและผลงานการปั้นของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
          - การฉีก ปะ โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำฉีก ปะ และผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
      2) ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที
      3) ส่งไฟล์วีดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล wongtakom.s@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
14 (349 )รหัสโครงการ 00410215106010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนพิการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.50
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน ไม่ใช้กายอุปกรณ์)
 • เป็นนักเรียนผู้มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการวิเคราะห์ดี
 • เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
 • ผู้สมัครจะเข้าศึกษาในแขนงการศึกษาปฐมวัย

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน

  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)

 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมหน้าปก, คำนำ, สารบัญ) และ/หรือเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้

  • ผลงาน (เดี่ยว) จากการทำกิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ รายละเอียดดังนี้
                      1) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      2) วิชาภาษาไทย จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      และ 3) วิชาศิลปะ จำนวน 3 ชิ้นงาน
                      โดยผู้สมัครจะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละชิ้นงานและให้คุณครูประจำวิชาลงนามรับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

ส่งเอกสารทางอีเมล (email) เท่านั้น
 • ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์
  • ส่งคลิปวีดิโอที่แสดงถึงความสามารถดังนี้
      1) ความสามารถทางด้านศิลปะในหัวข้อ "ป่าสมบูรณ์" ประกอบด้วยชิ้นงานดังนี้
          - การปั้น (ดินน้ำมัน) โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการปั้นและผลงานการปั้นของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
          - การฉีก ปะ โดยถ่ายวิดีโอขั้นตอนการทำฉีก ปะ และผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที
      2) ความสามารถทางด้านการร้องเพลงเด็กและมีท่าทางประกอบ 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 2 นาที
      3) ส่งไฟล์วีดีโอทั้งหมดมาที่อีเมล wongtakom.s@cmu.ac.th ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ผลงานจริงเกียรติบัตรหรือรางวัลที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

 • อื่น ๆ โปรดระบุ
  • ในวันสอบสัมภาษณ์จะมีการให้ผู้สมัครแสดงความสามารถด้านศิลปะและการร้องเพลง และหากผู้สมัครไม่สามารถแสดงทักษะการปฏิบัติได้เทียบเท่ากับผลงานที่ส่ง จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
15 (350 )รหัสโครงการ 00410215109010

คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย)
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น (ผลิตครูสู่แผ่นดินมาตุภูมิ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี 053-944 214 ต่อ 15-16

16 (154 )รหัสโครงการ 00410301101010

คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ศิลปะภาพพิมพ์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
  • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

  เอกสารประกอบการสมัคร
  ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแสดงผลการเรียน
  • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

  • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

  เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • อื่น ๆ โปรดระบุ
   • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
  17 (54 )รหัสโครงการ 00410302101010

  คณะวิจิตรศิลป์ สาขา จิตรกรรม
  หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

  โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  รอบที่ 1 Portfolio 28 คุณสมบัติผู้สมัคร
  • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
   • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
   • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
    • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ  (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

   • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

   เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • อื่น ๆ โปรดระบุ
    • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์

   18 (57 )รหัสโครงการ 00410303101010

   คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
    • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
   • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

    เอกสารประกอบการสมัคร
    ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
    • ใบสมัคร
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบแสดงผลการเรียน
    • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
     • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง,คำนำ,สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
    • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

    เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
    • บัตรประจำตัวประชาชน
    • อื่น ๆ โปรดระบุ
     • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
    19 (58 )รหัสโครงการ 00410303105010

    คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
    หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

    โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

    ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
    รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
    • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
     • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
    • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
     • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

     เอกสารประกอบการสมัคร
     ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
     • ใบสมัคร
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     • ใบแสดงผลการเรียน
     • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
      • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

        

     • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

     ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
     • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)

     เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
     • บัตรประจำตัวประชาชน
     • อื่น ๆ โปรดระบุ
      • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
     20 (59 )รหัสโครงการ 00410303106010

     คณะวิจิตรศิลป์ สาขา ประติมากรรม
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการการรับนักเรียนพิการ

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
     รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
     • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
      • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.00
     • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
      • เป็นผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร

      เอกสารประกอบการสมัคร
      ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
      • ใบสมัคร
      • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
      • ใบแสดงผลการเรียน
      • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)
       • แฟ้มสะสมผลงานที่จัดทำด้วยตนเอง ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปกหน้า-หลัง, คำนำ, สารบัญ (ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
      • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

      เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
      • บัตรประจำตัวประชาชน
      • บัตรประจำตัวผู้พิการ
      • อื่น ๆ โปรดระบุ
       • ผลงานจริง/เกียรติบัตรที่เคยได้รับ ให้นำมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
      end.
      สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร