มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2565


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.20 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "678" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (255 )รหัสโครงการ 00411502107020

คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการธุรกิจบริการ
หลักสูตร สามภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ (ผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศของคณะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของคณะ  
2 (201 )รหัสโครงการ 00411601101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 18 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้
1. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
2. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย
3. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 - 4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564)
6. ให้แนบประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานความสามารถทางด้านวิชาการมาพร้อมกับสมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  มีผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ ในรายการใดรายหนึ่ง ต่อไปนี้
  1. มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
  2. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากับธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  3. มีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพรชยอดมงกุฎ โดยได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. ผลงานและความสามารถดีเด่นทางด้านวิชาการ (ตามข้อ 1 – 4) ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564)

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
3 (202 )รหัสโครงการ 00411601102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

   

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
4 (211 )รหัสโครงการ 00411671101010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00

มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ มีผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

 •  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 (paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 196 (computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 70 (Internet-based) หรือ
 •  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  แฟ้มสะสมงานแสดงผลงานด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้

  มีประสบการณ์ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ

  มีผลงานได้รับรางวัลทางวิชาการในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ หรือ

  มีใบแสดงผลสอบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 525 (paper-based) หรือไม่ต่ำกว่า 196 (computer-based) หรือไม่ต่ำกว่า 70 (Internet-based) หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
5 (212 )รหัสโครงการ 00411671102010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
 • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

เอกสารประกอบการสมัคร
ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

  เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

 • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
6 (216 )รหัสโครงการ 00411681996010

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา เศรษฐศาสตร์
หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

IPAS Intake 1 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
7 (25 )รหัสโครงการ 00411701101011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
รอบที่ 1 Portfolio 65 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
  • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
   • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

    


   เอกสารประกอบการสมัคร
   ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
   • ใบสมัคร
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • หนังสือรับรอง
    • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • ใบแสดงผลการเรียน
   • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
    • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ 
     ลิงค์เอกสารประกอบ
   • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

   เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   8 (28 )รหัสโครงการ 00411701106011

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
   หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

   โครงการการรับนักเรียนพิการ

   ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
   รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
   • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
    • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
    • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
    • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
   • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
    • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
     • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
     • ประเภทความพิการของผู้สมัคร : บกพร่องทางร่างกาย (ไม่ใช้ wheelchair)

     เอกสารประกอบการสมัคร
     ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
     • ใบสมัคร
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
     • หนังสือรับรอง
      • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
       ลิงค์เอกสารประกอบ
     • ใบแสดงผลการเรียน
     • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
      • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
       ลิงค์เอกสารประกอบ
     • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

     เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
     • บัตรประจำตัวประชาชน
     9 (34 )รหัสโครงการ 00411702101011

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
     หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

     โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

     ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
     รอบที่ 1 Portfolio 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
     • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
      • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
      • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
     • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
      • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
       • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

       เอกสารประกอบการสมัคร
       ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
       • ใบสมัคร
       • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       • หนังสือรับรอง
        • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
         ลิงค์เอกสารประกอบ
       • ใบแสดงผลการเรียน
       • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
        • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
         ลิงค์เอกสารประกอบ
       • อื่น ๆ โปรดระบุ
        • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
         (โดยข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษา แนบเอกสารแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
       • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

       เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
       • บัตรประจำตัวประชาชน
       10 (35 )รหัสโครงการ 00411702108011

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
       หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

       โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการบุตรสล่า ช่างฝีมือ )

       ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
       รอบที่ 1 Portfolio 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
       • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
        • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
        • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
       • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
        • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
         • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
         • เป็นบุตรของผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน ทัศนศิลป์, หัตถกรรม, ช่างฝีมือพื้นบ้าน, ช่างเครื่องเรือน, ช่างที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพของผู้ปกครอง (ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด)

         เอกสารประกอบการสมัคร
         ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
         • ใบสมัคร
         • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         • หนังสือรับรอง
          • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา
          • หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพ ของผู้ปกครองโดยผู้นำชุมชน หรือ นายจ้าง ตามแบบฟอร์มที่คณะกำหนด
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • ใบแสดงผลการเรียน
         • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
          • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
           ลิงค์เอกสารประกอบ
         • อื่น ๆ โปรดระบุ
          • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาไทย จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4
           (โดยข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษา แนบเอกสารแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
         • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

         เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
         • บัตรประจำตัวประชาชน
         11 (41 )รหัสโครงการ 00411703101011

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
         หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

         โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29000 บาท
         รอบที่ 1 Portfolio 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
         • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
          • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
          • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
          • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
         • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
          • ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
           • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

           เอกสารประกอบการสมัคร
           ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
           • ใบสมัคร
           • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           • หนังสือรับรอง
            • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
             ลิงค์เอกสารประกอบ
           • ใบแสดงผลการเรียน
           • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
            • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายตามที่แนบ
             ลิงค์เอกสารประกอบ
           • อื่น ๆ โปรดระบุ
            • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 200 คำ (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
           • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

           เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
           • บัตรประจำตัวประชาชน
           12 (38 )รหัสโครงการ 00411771101011

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
           หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

           โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน

           ค่าธรรมเนียมการศึกษา 65,000 บาท
           รอบที่ 1 Portfolio 8 คุณสมบัติผู้สมัคร
           • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
            • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.00
            • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  
           • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
             • สำหรับหลักสูตรนานาชาติเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาศึกษาอยู่ Grade 12 (ในระบบอเมริกัน, US) หรือ Year 13 (ในระบบอังกฤษ, UK) หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยมีผลการเรียนสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
              
           • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
            • ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษรวมเฉลี่ยใน 4 เทอมสุดท้าย (ก่อนวันสมัคร) เทียบแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ (ผลภายใน 2 ปี) ประกอบการพิจารณา ได้แก่
             1. IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
             2. TOEFL คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT หรือ 173 CBT หรือ 61 IBT หรือ
             3. TOEFL ITP Test คะแนนไม่น้อยกว่า 500 PBT จากสถาบันหรือศูนย์ที่รับรองโดยสถาบันของนานาชาติศึกษา (IIE) หรือ
             4. SAT1 (critical reading) คะแนนไม่น้อยกว่า 400 หรือ
             5. English Placement Test ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 60%
            • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • หนังสือรับรอง
             • หนังสือรับรอง (Letter of Reference) ตามแบบฟอร์มที่ทางคณะฯ กำหนดโดยแยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน
              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
             • รายละเอียดการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในเอกสารประกอบคำอธิบายสาขาตามที่แนบ
              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • อื่น ๆ โปรดระบุ
             • ข้อเขียนแสดงความตั้งใจในการศึกษาต่อ (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ  (แยกออกจากแฟ้มสะสมผลงาน)
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

            เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
            • บัตรประจำตัวประชาชน
             • ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
            13 (44 )รหัสโครงการ 00411781996010

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
            หลักสูตร นานาชาติ รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE1

            IPAS Intake 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • การรับผ่านช่องทางนานาชาติ
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  
            14 (95 )รหัสโครงการ 00411801102010

            คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
            • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
             • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school)  
            • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
             โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
            15 (96 )รหัสโครงการ 00411801105010

            คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
             หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
             - ชื่อ-สกุล
             - ชื่อโรงเรียน
             - เกรดเฉลี่ยสะสม
             - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
             - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
             - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
             หน้าที่ 2
             - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
             หน้าที่ 3 - 10
             - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
             - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

            • เรียงความตามที่โครงการกำหนด (ไม่มีแบบฟอร์ม)
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

            ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น
            • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครโดยผู้นำชุมชน, หนังสือรับรองจากโรงเรียน และหนังสือส่งรายชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/)
            16 (840 )รหัสโครงการ 00411801108010

            คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน )

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 30 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
             • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
            • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ด้านการสื่อสารมวลชน หรือได้รับรางวัลด้านการสื่อสารมวลชน ด้านใดด้านหนึ่ง ตั้งแต่ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือมีผลงานที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน/รายวิชา ซึ่งเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้
             - วารสารศาสตร์ มีประสบการณ์และผลงานการผลิตข่าวหรือสารคดี
             - สื่อสารการตลาด มีประสบการณ์และผลงานการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด
             - ศิลปะการละครและสื่อสารบันเทิง มีประสบการณ์และผลงานด้านการแสดงหรือการผลิตผลงานเนื้อหาบันเทิง
             - มีความสามารถพิเศษด้านการสื่อสารอื่น ๆ เช่น การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในด้านการออกแบบหรือผลิตสื่อ เป็นต้น
            • เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันแห่งละไม่เกิน 5 คน หากสถาบันใดเสนอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ศึกษาแบบ home school ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือผู้ปกครองหรือครูผู้สอน
            • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรอง และให้โรงเรียน/วิทยาลัยออกหนังสือเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่ต้องนำไปใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ให้แยกส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร)
            • แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ตามรูปแบบที่กำหนด
            • คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
             หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
             - ชื่อ-สกุล
             - ชื่อโรงเรียน
             - เกรดเฉลี่ยสะสม
             - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
             - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
             - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
             หน้าที่ 2
             - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
             หน้าที่ 3 - 10
             - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
             - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงาน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
            17 (841 )รหัสโครงการ 00411801108020

            คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม )

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 26 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
             • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
            • เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
            • เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันแห่งละไม่เกิน 5 คน หากสถาบันใดเสนอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ศึกษาแบบ home school ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือผู้ปกครองหรือครูผู้สอน
            • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรอง และให้โรงเรียน/วิทยาลัยออกหนังสือเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่ต้องนำไปใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ให้แยกส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร)
            • แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ตามรูปแบบที่กำหนด
            • คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 1 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
             หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
             - ชื่อ-สกุล
             - ชื่อโรงเรียน
             - เกรดเฉลี่ยสะสม
             - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
             - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
             - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
             หน้าที่ 2
             - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
             หน้าที่ 3 - 10
             - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
             - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงาน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
            18 (843 )รหัสโครงการ 00411803108010

            คณะการสื่อสารมวลชน สาขา ภาพยนตร์ดิจิทัล
            หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล )

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 27 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
             • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (เช่น GED)  
            • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านภาพยนตร์หรืองานภาพเคลื่อนไหว ที่ได้รับรางวัลด้านภาพยนตร์หรืองานภาพเคลื่อนไหว ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้
             - ภาพยนตร์สั้น
             - มิวสิควิดีโอ
             - โฆษณาและประชาสัมพันธ์
             - งานที่เกี่ยวข้องกับ Motion Graphic หรืองานเทคนิคภาพพิเศษ (Visual Effect)
             - ผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
            • เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสถาบันแห่งละไม่เกิน 5 คน หากสถาบันใดเสนอรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด
             คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียน/นักศึกษา จากสถาบันดังกล่าว ยกเว้นผู้ที่ศึกษาแบบ home school ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อคือผู้ปกครองหรือครูผู้สอน
            • ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรอง และให้โรงเรียน/วิทยาลัยออกหนังสือเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อ (เอกสารทั้ง 2 ฉบับนี้ไม่ต้องนำไปใส่ไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน ให้แยกส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร)
            • แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหา ตามรูปแบบที่กำหนด
            • คณะการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 2 คน ๆ ละ 1 ทุน โดยจะได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 45,000.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามประกาศของคณะฯ

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และในแฟ้มสะสมผลงานจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
             หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
             - ชื่อ-สกุล
             - ชื่อโรงเรียน
             - เกรดเฉลี่ยสะสม
             - ที่อยู่และช่องทางการติดต่อ
             - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
             - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)
             หน้าที่ 2
             - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
             หน้าที่ 3 - 10
             - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้า
             - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากโรงเรียน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • อื่น ๆ โปรดระบุ

             หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงาน

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)
            19 (64 )รหัสโครงการ 00411901102010

            คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การเมืองและการปกครอง
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
             • เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • สำหรับหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย
             • เป็นผู้กำลังศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
             • เป็นผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ/อัธยาศัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น กศน., home school) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 2.50
            • โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
             • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/  

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) (ไม่มีแบบฟอร์ม)

             เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

            เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            20 (68 )รหัสโครงการ 00411901103010

            คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การเมืองและการปกครอง
            หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

            โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

            ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
            รอบที่ 1 Portfolio 19 คุณสมบัติผู้สมัคร
            • สำหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม)  ไม่น้อยกว่า 3.25
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.25
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 3.25
             • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.25

            เอกสารประกอบการสมัคร
            ส่งเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น
            • ใบสมัคร
            • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            • ใบแสดงผลการเรียน
            • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

             ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดย Portfolio ต้องแสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล โดยมีภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง)

              ลิงค์เอกสารประกอบ
            • หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี)

            เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
            • บัตรประจำตัวประชาชน
            end.
            สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร