มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564


ติดต่อสำนักทะเบียนฯ

ค้นหาคณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.

ย้อนกลับหน้าหลัก

ชื่อคณะสาขา ชื่อโครงการ

และหรือ ยกเลิก


คณะ สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร พบรายการค้นหา "222" รายการ (ต้องการเรียงข้อมูลให้คลิกที่ชื่อคอลัมป์)

ลำดับ คณะ/สาขาวิชา รอบ จำนวนรับตาม
ประกาศ(คน)
เกณฑ์การรับ จำนวนผู้สมัคร
1 (915 )รหัสโครงการ 00411801108010

คณะการสื่อสารมวลชน สาขา การสื่อสารมวลชน
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการโครงการพิเศษอื่นๆ (โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 26 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น จังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 5 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) แฟ้มสะสมงานจะต้องแสดงกิจกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสะท้อนคุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ และระบุบทบาทหน้าที่ในผลงาน/กิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกรรมการจะพิจารณาคุณค่าของผลงานที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับโรงเรียน ตามลำดับ  ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้.-
  หน้าที่ 1 ประวัติส่วนตัว
  - ชื่อ-สกุล
  - ชื่อโรงเรียน
  - เกรดเฉลี่ยรวม
  - ที่อยู่
  - ชื่อบิดา มารดา/ผู้ปกครอง
  - ภาพผู้สมัครครึ่งตัว แต่งกายและกิริยาสุภาพ (สามารถพิมพ์ออกมาพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงานได้)

  หน้าที่ 2
  - ตารางผลสรุปผลงาน/กิจกรรม (ต้องตรงตามโครงการที่สมัคร) พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่ดำเนินกิจกรรม
  หน้าที่ 3 – 10
  - รายละเอียดผลงาน/กิจกรรม เรียงลำดับตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2 โดยแต่ละผลงาน/กิจกรรม ให้นำเสนอไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
  - ระบุบทบาทหน้าที่ของผู้สมัครในแต่ละผลงาน/กิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และ/หรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วม (รางวัลหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ) อย่างชัดเจน หากมีตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม ให้จัดทำในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน

190
2 (419 )รหัสโครงการ 00411803101010

คณะการสื่อสารมวลชน สาขา ภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา)
หลักสูตร สองภาษา รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 20 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
เป็นผู้มีความสามารถพิเศษและมีผลงานการนำเสนอด้านภาพยนตร์หรืองานภาพเคลื่อนไหว ที่ได้รับรางวัลด้านภาพยนตร์หรืองานภาพเคลื่อนไหว ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ด้านใดด้านหนึ่ง ดังนี้.-
2.1 ภาพยนตร์สั้น
2.2 มิวสิควิดีโอ
2.3 โฆษณาและประชาสัมพันธ์
2.4 งานที่เกี่ยวข้องกับ Motion Graphic หรืองานเทคนิคภาพพิเศษ (Visual Effect)
2.5 ผลงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียน แห่งละไม่เกิน 5 คน (หากโรงเรียนใดเสนอรายชื่อนักเรียนในโครงการนี้เกินกว่าที่กำหนด คณะฯ จะไม่รับพิจารณานักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว)

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้า (หากเกิน 10 หน้าจะไม่รับพิจารณา) และส่งไฟล์ชิ้นงานในรูปแบบออนไลน์ โดยระบุที่เก็บผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน (ในรูปแบบ Hyperlink หรือ QR Code)

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือส่งชื่อนักเรียนพร้อมเหตุผลในการเสนอชื่อจากโรงเรียน

 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  หนังสือรับรองแฟ้มสะสมผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา

120
3 (214 )รหัสโครงการ 00411901102010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การเมืองและการปกครอง
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
24
4 (1252 )รหัสโครงการ 00411901103010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การเมืองและการปกครอง
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 25 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) รวมกัน ไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
388
5 (213 )รหัสโครงการ 00411901105010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การเมืองและการปกครอง
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 5 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ความครบถ้วนของเอกสาร 10%, ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 30%, กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องด้านรัฐศาสตร์/นักเรียนแลกเปลี่ยน 30%, รางวัลของกิจกรรมหรือผลงานที่ได้รับ 30% โดยพิจารณาจัดลำดับคะแนนรวมจากสูงไปต่ำ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดยผู้สมัครที่แสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์ โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ตามแบบฟอร์มของคณะฯ โดยมีภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) หรือเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ในระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
57
6 (385 )รหัสโครงการ 00411902102010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
23
7 (1082 )รหัสโครงการ 00411902103011

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 17 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 50% คะแนนความเรียง 50% โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดยผู้สมัครที่แสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ตามแบบฟอร์มของคณะฯ ประกอบด้วยภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) และกำหนดให้มีภาพถ่ายไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ต้องส่งเอกสารความเรียงที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ประโยชน์สาธารณะในอุดมคติของข้าพเจ้า" ขนาดตัวอักษร AngsanaNew 16 ตามแบบฟอร์มของคณะ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
37
8 (1083 )รหัสโครงการ 00411902103022

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 15 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • รับเฉพาะกลุ่มแผนการเรียนศิลปศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 50% คะแนนความเรียง 50% โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดยผู้สมัครที่แสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ตามแบบฟอร์มของคณะฯ ประกอบด้วยภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) และกำหนดให้มีภาพถ่ายไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ต้องส่งเอกสารความเรียงที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ประโยชน์สาธารณะในอุดมคติของข้าพเจ้า" ขนาดตัวอักษร AngsanaNew 16 ตามแบบฟอร์มของคณะ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
27
9 (1084 )รหัสโครงการ 00411902105010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 50% คะแนนความเรียง 50% โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดยผู้สมัครที่แสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ตามแบบฟอร์มของคณะฯ ประกอบด้วยภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) และกำหนดให้มีภาพถ่ายไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

   

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ต้องส่งเอกสารความเรียงที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ประโยชน์สาธารณะในอุดมคติของข้าพเจ้า" ขนาดตัวอักษร AngsanaNew 16 ตามแบบฟอร์มของคณะ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
15
10 (1085 )รหัสโครงการ 00411902105020

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 3 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน 50% คะแนนความเรียง 50% โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  ต้องส่ง Portfolio พร้อมใบสมัคร โดยผู้สมัครที่แสดงถึงประวัติกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือได้รับรางวัล ตามแบบฟอร์มของคณะฯ ประกอบด้วยภาพถ่ายรางวัล/ผลงาน/เกียรติบัตรในระดับจังหวัดขึ้นไปที่ดีที่สุดจำนวนไม่เกิน 5 ชิ้น และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง) และกำหนดให้มีภาพถ่ายไม่เกิน 2 ภาพต่อ 1 หน้ากระดาษ A4

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • เรียงความตามที่โครงการกำหนด

  ต้องส่งเอกสารความเรียงที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อ "ประโยชน์สาธารณะในอุดมคติของข้าพเจ้า" ขนาดตัวอักษร AngsanaNew 16 ตามแบบฟอร์มของคณะ

   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
12
11 (211 )รหัสโครงการ 00411903102010

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การระหว่างประเทศ
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 1 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
15
12 (400 )รหัสโครงการ 00412001101010

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการการรับผู้ได้รับรางวัลการตอบปัญหากฎหมายระดับประเทศ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • อื่น ๆ โปรดระบุ

  สำเนาเกียรติบัตรหรือใบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับประเทศ เนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
39
13 (1064 )รหัสโครงการ 00412001101020

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-eTEG ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
 • TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 70 หรือ
 • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
 • CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการโดยแสดงหลักฐานผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอบภายใน 2 ปี


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CMU-ETEG ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 70 หรือ
  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
37
14 (1065 )รหัสโครงการ 00412001101030

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุ่น )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่น้อยกว่า ระดับ N4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่น้อยกว่า ระดับ N4


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
4
15 (1066 )รหัสโครงการ 00412001101040

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 7 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศจีนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ไม่น้อยกว่า ระดับ 4


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
18
16 (1067 )รหัสโครงการ 00412001101050

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE ไม่น้อยกว่า ระดับ GOETHE-ZERTIFIKAT A2 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบเเสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE ไม่น้อยกว่า ระดับ GOETHE-ZERTIFIKAT A2


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
3
17 (1068 )รหัสโครงการ 00412001101060

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 2 ไม่น้อยกว่า ระดับ 4 โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาต่อประเทศเกาหลีเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย
  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร

 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบเเสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK 2 ไม่น้อยกว่า ระดับ 4


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
1
18 (1069 )รหัสโครงการ 00412001101070

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส )

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.25
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่น้อยกว่า ระดับ DELF โดยแสดงหลักฐานผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาที่สอบภายใน 2 ปี หรือ 
 • เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไปศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

  แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบไปด้วย 

  1. ประวัติผู้เขียน
  2. เอกสารแสดงผลคะเเนนสอบวัดระดับทางภาษาที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นผลงาน
  3. กิจกรรม ผลงานหรือเกียรติบัตรที่โดดเด่นของผู้สมัคร
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบแสดงผลคะแนนที่ใช้คัดเลือก

  สำเนาใบเเสดงผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ไม่น้อยกว่า ระดับ DELF A2


เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
12
19 (401 )รหัสโครงการ 00412001102010

คณะนิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
รอบที่ 1 แบบที่ 1 2 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) หรือผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1-3 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
 • ใบแสดงผลการเรียน

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน
40
20 (1160 )รหัสโครงการ 00412101103011

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขา แอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์
หลักสูตร ไทย รูปแบบของหลักสูตร ปกติ

โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท

     เอกสารประกอบคำอธิบายสาขา
รอบที่ 1 แบบที่ 1 10 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • คณะกรรมการอาจให้มีการตรวจสอบความสามารถ หรือ ให้มีการแสดงวิธีทำที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์


เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • A 4 ไม่เกิน 10 หน้า
  •  ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ตามไฟล์รายละเอียดและตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมงาน)
   ลิงค์เอกสารประกอบ
 • ใบแสดงผลการเรียน
58
end.
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร