มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ 5)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ (ที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนฯ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยการ Login เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร (ประกาศรายชื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแนะนำคณะ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ และแนวทางประกอบอาชีพ
* หากต้องการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้กด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์ใหม่ ข้อมูลก็จะอัพเดตให้ หรือคลิก x เพื่อปิดหน้าต่างเดิม

ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
ภาษาอังกฤษดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาฝรั่งเศสดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาเยอรมันดูรายละเอียดเพิมเติม..
ประวัติศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
บ้านและชุมชนดูรายละเอียดเพิมเติม..
การท่องเที่ยวดูรายละเอียดเพิมเติม..
สารสนเทศศึกษาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาจีนดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ปรัชญาดูรายละเอียดเพิมเติม..
จิตวิทยาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาไทยดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาญี่ปุ่นดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สาขาวิชาศิลปะไทยดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาการออกแบบดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะการดนตรีและการแสดงดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะภาพพิมพ์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาจิตรกรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาประติมากรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
สหศาสตร์ศิลป์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะการถ่ายภาพ ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
วิศวกรรมโยธาดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมไฟฟ้าดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมอุตสาหการดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเครื่องกลดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเหมืองแร่ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
แพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เศรษฐศาสตร์เกษตรดูรายละเอียดเพิมเติม..
เกษตรศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เภสัชศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
พยาบาลศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีการบรรจุดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมกระบวนการอาหารดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
การสื่อสารมวลชนดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
การเมืองและการปกครองดูรายละเอียดเพิมเติม..
การระหว่างประเทศดูรายละเอียดเพิมเติม..
รัฐประศาสนศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
นิติศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
แอนนิเมชันและเกมดูรายละเอียดเพิมเติม..
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศดูรายละเอียดเพิมเติม..

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPAS


อื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 2ประกาศระเบียบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 1

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 2

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 3

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 4

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

TCAS รอบที่ 5

-- ประกาศระเบียบการรับสมัคร ข้อมูลการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ --

IPASดาวน์โหลดเอกสารการแนะแนว
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18