มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2562


ติดต่อสำนักทะเบียนฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (TCAS รอบที่ 5)

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ (ที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนฯ) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยการ Login เข้าสู่ระบบรับสมัครโดยใช้ Username และ Password ของผู้สมัคร (ประกาศรายชื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป) คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลแนะนำคณะ/สาขาวิชา/คุณสมบัติ และแนวทางประกอบอาชีพ
* หากต้องการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้กด Ctrl+F5 เพื่อ Refresh หน้าเว็บไซต์ใหม่ ข้อมูลก็จะอัพเดตให้ หรือคลิก x เพื่อปิดหน้าต่างเดิม

ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
ภาษาอังกฤษดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาฝรั่งเศสดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาเยอรมันดูรายละเอียดเพิมเติม..
ประวัติศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
บ้านและชุมชนดูรายละเอียดเพิมเติม..
การท่องเที่ยวดูรายละเอียดเพิมเติม..
สารสนเทศศึกษาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาจีนดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ปรัชญาดูรายละเอียดเพิมเติม..
จิตวิทยาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาไทยดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาญี่ปุ่นดูรายละเอียดเพิมเติม..
ภาษาและวัฒนธรรมพม่าดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สาขาวิชาศิลปะไทยดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาการออกแบบดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะการดนตรีและการแสดงดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะภาพพิมพ์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาจิตรกรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาประติมากรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
สหศาสตร์ศิลป์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ศิลปะการถ่ายภาพ ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
สาขาวิชาอาเซียนศึกษาดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
วิศวกรรมโยธาดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมไฟฟ้าดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมอุตสาหการดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเครื่องกลดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเหมืองแร่ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
แพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เศรษฐศาสตร์เกษตรดูรายละเอียดเพิมเติม..
เกษตรศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เภสัชศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
พยาบาลศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
พยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตรดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีการบรรจุดูรายละเอียดเพิมเติม..
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลดูรายละเอียดเพิมเติม..
วิศวกรรมกระบวนการอาหารดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
การสื่อสารมวลชนดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
การเมืองและการปกครองดูรายละเอียดเพิมเติม..
การระหว่างประเทศดูรายละเอียดเพิมเติม..
รัฐประศาสนศาสตร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
นิติศาสตรบัณฑิตดูรายละเอียดเพิมเติม..
ชื่อสาขาวิชาดูรายละเอียดเพิมเติม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ดูรายละเอียดเพิมเติม..
แอนนิเมชันและเกมดูรายละเอียดเพิมเติม..
การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศดูรายละเอียดเพิมเติม..

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS รอบที่ 1

ขั้นตอนหลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 3 ประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ โครงการการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ โครงการรับนักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ โครงการรับนักเรียนที่เป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 ดำเนินการโดยคณะบริหารธุรกิจ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

TCAS รอบที่ 2

ขั้นตอนหลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) (พสวท.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องโครงการรับบุคคลที่เป็นทายาททางอุตสาหกรรมเกษตรและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ (TCAS รอบที่ 2 ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ (TCAS รอบที่ 2 ดำเนินการโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

TCAS รอบที่ 3

กำหนดการตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ขั้นตอนหลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 4

ขั้นตอนหลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 5

ขั้นตอนหลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามระบบ TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562
กำหนดการตรวจสุขภาพ TCAS รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์ (TCAS รอบที่ 5)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปีการศึกษา 2562 (ดำเนินการโดยคณะ)

IPAS

Chiang Mai University Announcement Admission Results of the 4 th intake for the International and Bilingual Undergraduate Programs First Semester of the 2019 Academic Year
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 4th INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS TO INTERNATIONAL AND BILINGUAL UNDERGRADUATE PROGRAMS AT CHIANG MAI UNIVERSITY FOR 1st SEMESTER OF THE 2019 ACADEMIC YEAR AT CHIANG MAI UNIVERSITY’S TEST CENTER
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 4th INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS TO INTERNATIONAL AND BILINGUAL UNDERGRADUATE PROGRAMS AT CHIANG MAI UNIVERSITY FOR 1st SEMESTER OF THE 2019 ACADEMIC YEAR AT MAE SOT, TAK PROVINCE, THAILAND’S TEST CENTER
Chiang Mai University Announcement The Change of Examination Date for Bachelor of Arts in Social Science Program (International Program) Admission Examination of the 4th Intake Mae Sod Center
Chiang Mai University Announcement Admission Results of the 3rd intake for the International and Bilingual Undergraduate Programs First Semester of the 2019 Academic Year
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 3rd INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS TO INTERNATIONAL AND BILINGUAL UNDERGRADUATE PROGRAMS AT CHIANG MAI UNIVERSITY FOR 1st SEMESTER OF THE 2019 ACADEMIC YEAR AT YUNNAN NORMAL UNIVERSITY (121 CAMPUS), KUNMING, P.R. CHINA’S TEST CENTER
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 3rd INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS TO INTERNATIONAL AND BILINGUAL UNDERGRADUATE PROGRAMS AT CHIANG MAI UNIVERSITY FOR 1st SEMESTER OF THE 2019 ACADEMIC YEAR AT CHIANG MAI UNIVERSITY’S TEST CENTER
Chiang Mai University Announcement Admission Results of the 2nd intake for the International and Bilingual Undergraduate Programs First Semester of the 2019 Academic Year
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 2ND INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS AT YUNNAN NORMAL UNIVERSITY (121 CAMPUS), KUNMING, P.R. CHINA’S TEST CENTER
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS IN TRACK 1 OF THE 2ND INTAKE FOR WRITTEN, INTERVIEW AND ENGLISH PLACEMENT ADMISSION EXAMINATIONS AT CHIANG MAI UNIVERSITY’S TEST CENTER
NAME LIST OF ELIGIBLE APPLICANTS FOR INTERVIEW TO THE BACHELOR OF ECONOMICS AND BACHELOR OF SCIENCE IN DIGITAL INNOVATION PROGRAMS FOR THE 1ST INTAKE, FIRST SEMESTER OF THE 2019 ACADEMIC YEAR
Chiang Mai University Announcement Admission Results of the 1st intake for the International and Bilingual Undergraduate Programs First Semester of the 2019 Academic Year

อื่น ๆ

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562
แจ้งแก้ไขประกาศการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ ค่าตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แจ้งผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทราบ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปะจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโนบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System TCAS)
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบการรับเข้าศึกษาแบบเดิม กับระบบใหม่ Thai university Central Admission System (TCAS) เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 2

หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัครการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน


ประกาศระเบียบการรับสมัคร

TCAS รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1)
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) เฉพาะโครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

TCAS รอบที่ 2

จำนวนที่นั่งที่จัดสรรให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในแต่ละจังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) เฉพาะคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) (เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่อง การรับนักเรียนตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562
เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

TCAS รอบที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3)

TCAS รอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4)ฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เฉพาะคณะวิจิตรศิลป์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) การรับแบบ Admissions ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4)

TCAS รอบที่ 5

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) เฉพาะคณะวิจิตรศิลป์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่3) เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ (ประเภทดำเนินการโดยคณะ)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) (เพิ่มเติม) วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5)

IPAS

Announcement by Chiang Mai University Additional Application for Admission to the International Undergraduate Programs for Bachelor of Science in Digital Innovation and Bachelor of Science in Integrated Design in Emerging Architecture for the 4th Intake of 2019 Academic Year
Announcement by Chiang Mai University : Revision of the Announcement by Chiang Mai University Application for Admission to the International and Bilingual Undergraduate Programs for the 2019 Academic Year
Announcement by Chiang Mai University : Application for Admission to the International and Bilingual Undergraduate Programs for Bachelor of Science in Environmental Science (ES) for the 2019 Academic Year
Announcement by Chiang Mai University : Application for Admission to the International and Bilingual Undergraduate Programs for the 2019 Academic Year


ดาวน์โหลดเอกสารการแนะแนว
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษาโทร (053) 948914-18