รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หอพักสีชมพู

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 630110322 ระลินทิพย์ บุญยืน มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 20:38:41
2 630110332 สุวนันท์ ขันเพ็ชร มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 22:47:07
3 630112042 อาภารัศมิ์ เรขะชัยวิวัฒน์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 15:28:16
4 640110028 ชุติมา พงษ์พจนารถ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:30
5 640110091 รัญชนิดา (แฝดน้อง) ถีราวุฒิ มนุษยศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 17:03:59
6 640110213 แคทรียา ผิวทอง มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:37:23
7 640110401 กวิสราลักขณ์ โพธิ์ขาว มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 22:08:42
8 630210091 ภัทรวดี แก้วบุญปั๋น ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:44
9 640210067 ณัชชา ปิ่นเกตุ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:39:32
10 640210121 รัญชนา (แฝดพี่) ถีราวุฒิ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 17:03:58
11 640210211 วีรดา สมรูป ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:05:36
12 640210288 รวิชา สุขสุวรรณ์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:39
13 640310216 พิมพ์ลภัส อ่อนหวาน วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:56
14 640410045 ประไพรวรรณ นิราช สังคมศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 09:05:46
15 640410199 จารุวรรณ อินแสง สังคมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 17:18:17
16 630510188 ธันยมัย อิ่นแก้วดวงดี วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 15:27:38
17 640510104 จิราภรณ์ พลมั่น วิทยาศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 13:46:09
18 640510150 พัฒน์ระพี สารพันธ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 22:07:00
19 640510319 ชลพร จันตะมะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:39:53
20 640510420 ช่อฟ้า หล้าเหลื้อม วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 21:37:25
21 640510427 นันท์นภัส เหลืองไทย วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:47:17
22 640510610 ชิกานดา ณ มณี วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:11
23 640510697 ชัญญาภัส ไชยกองชา วิทยาศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 16:27:22
24 640610370 รัตตินันท์ ปัญญาวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:44:57
25 640610410 กัญญารัตน์ เสาร์ฝั้น วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:17:19
26 640612196 สุรภา หลวงผิวเดช วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:30:59
27 630810026 ณัฐติการณ์ พุทธา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:48:57
28 630810058 พรภิมล เกี๋ยงหนุน เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:00
29 630810072 ลลิตา ปัจยะโคทา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:51:23
30 640810204 นันทินี หม่องเป็ง เกษตรศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 14:34:26
31 640810216 เบญจมาพร มูลจันทร์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 09:22:03
32 640810350 อัจฉริยา ไชยวงศ์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:02:31
33 641010107 พิมพ์สิรี พิมพ์รัมย์ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:28:56
34 641110299 กนกวรรณ ดิมู เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:56:07
35 641110357 รวีวรรณ จันทราช เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:22:45
36 641110359 ลลิษา วานิชสุขสมบัติ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:05:01
37 641210015 กัลญารัตน์ แพรชมภู พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:13:25
38 641210147 วิมลพร พีระวุฒิทวีเดช พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:08:20
39 631310226 วาสนา ใฝ่ฝากปัญญา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 02/10/2564 เวลา 23:01:18
40 641310001 กมลกานต์ แสนปัญญา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:13:41
41 641310037 ณัฐธิดา ปัญญาปัน อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:24
42 641310138 ณัฏฐนิชา งามอ่อน อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:52:12
43 631510066 ณัชชา เตชะพงศ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:03:43
44 641510065 ชาลิณญ์ วรรักษ์วงศ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:22:56
45 641510230 พิรมล เที่ยงพร้อม บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:23
46 641510253 มารินี สุขสิงห์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:04:05
47 641510300 ศศิมา ทัศยานนท์ชัย บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:19
48 641512003 กชมน เพชรทักษิณา บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:40:07
49 641512017 เกณิกา ขวัญเรือน บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:58
50 641512203 ศิริลักษณ์ กัลยา บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 11:04:22
51 641512222 หทัยกาญจน์ อรชร บริหารธุรกิจ วันที่ 14/10/2564 เวลา 08:50:40
52 631610424 อชิรญา ตื้อยศ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 22:54:52
53 641610381 มานิตา กสิกิจ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 16:00:36
54 641610384 เมธาพร หิรัญศุภโชติ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:35:19
55 641610531 อรณิช ปะโมนะตา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 09:12:11
56 641615032 ณัฏฐณิชา แก้วพันยู เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:49:34
57 631810133 พรรฬษา พรมสนธิ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:12:21
58 631810188 วชิรญาณ์ โพธิ์งาม การสื่อสารมวลชน วันที่ 14/10/2564 เวลา 21:23:26
59 641910034 นิจฉรา มุ้งตุ้ย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 09:40:09
60 642010048 ทินประภา แสงศักดิ์ นิติศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 16:34:32
61 642010156 อลิตา กำมะลาต นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:29
62 642012027 นภัสสร เลิศรัตน์พัฒนา นิติศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 12:16:08
63 642012077 อรณิชา ก๋องแก่น นิติศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 17:00:50
64 642012080 เอื้อมพร จีนขจร นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:48:36