รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หอพัก 40 ปี

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 600110450 ศศิวิมล บุญมาก มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 01:33:24
2 600110453 สุทธดา วิจินวัฒนะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:45:24
3 610110056 บุญญาณี สีชมพู มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 23:15:06
4 610110060 ปุณยวีร์ สุวรรณรัตน์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:09
5 620110001 กชาอร หาญพานิชนา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:48
6 620110046 ธัญยชนก เมืองแก้ว มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 22:26:14
7 620110410 รวิพร คัมภีรพงศ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:49
8 620112004 กมลวรรณ สุนทรส มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:53:55
9 620112009 กุลจิรา กุยมา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:48:25
10 620112035 แพรวา คมวิศวศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:36:03
11 630110141 ปวิชญา เจือทอง มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:54
12 630110281 ณัฐพร จันสักรา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:00
13 630110405 ชนกณภัทร วิลัย มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:10
14 630110461 ศิราพร จินตกะเวศ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:06
15 630110534 ชนิกานต์ บุญตันสา มนุษยศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 14:19:11
16 640110463 ภัทรวดี ผ่องศรี มนุษยศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 15:29:37
17 640110587 ชมพูนุท ทีปต์นิภาธร มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:09:09
18 640110601 พิมพ์ลดา สุริยะพรหม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:03:40
19 640132005 ธารารัตน์ จรเสนาะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:58:07
20 610210184 ณัฐพร ชมภูปิน ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:18:46
21 610210301 สุพรรษา ข้ามหนึ่ง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:21:13
22 630210006 จารุวรรณ สีงาม ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:48:13
23 630210094 วริศรา ปัญญาหาร ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:18
24 630210286 จิรัชญา ด้วงนิล ศึกษาศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 15:04:19
25 630210403 วิชุภัสณ์ ยานะ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 20:55:41
26 630210414 จิรัฏฐกานต์ จิตร์เกษม ศึกษาศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 18:52:50
27 640210113 พัชริยา ยศสุข ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:05:05
28 640310193 ณัฏณิชา สูยะนันทน์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:03:07
29 640310207 ปรีณา เกิดปัญญา วิจิตรศิลป์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 20:31:41
30 620410164 สุนิสา กันทาธรรม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:03:16
31 620410200 ธนัญชนก ไชยยาสุข สังคมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:34:02
32 620410209 ปณิตตรา อินทรชัย สังคมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:43:01
33 620410213 ปารมี ปันอ้าย สังคมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:44:17
34 640410054 รศิกา จตุพรจรัส สังคมศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 20:39:23
35 640410057 ลักษิกา จิตเมตตาบริสุทธิ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:49:35
36 640410109 ธิดารัตน์ ฮอมฟาน สังคมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 23:40:35
37 640410143 เพกา วรนาม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:38:18
38 640410152 วรรณวลี สามสี สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:47:22
39 640410159 ศิรดา เจริญ สังคมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 11:35:46
40 640410200 จิตต์ติมา แจ้งโม้ สังคมศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 13:14:53
41 610510145 นิธินันท์ บุญมาโชติพานิชย์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:53:58
42 610510686 ดวงพร ลุงคำ วิทยาศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 20:06:10
43 620510220 ปริศนา จาปัญญะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 20:11:38
44 630510056 ฟ้าพราว ขุนทอง วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 18:59:54
45 630510177 ชลธิชา เรือนเป็ง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:51
46 630510261 ปริณดา ปินตาพุฒ วิทยาศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 11:53:08
47 630510575 จันทร์เพ็ญ จันทร์โฮ้วมณี วิทยาศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 16:29:29
48 640510267 เพชรนภา ปัญโญ วิทยาศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 18:41:30
49 640510496 ศุภนิช มีวรรณสุขกุล วิทยาศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:16:05
50 640531045 นิพิฐพร หลิมพานิช วิทยาศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 14:04:36
51 610610192 ชลลดา จันทร์พิลา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 21:03:24
52 610610307 มณีมาลา มณีวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:13:41
53 610610323 ศิริรัตน์ กันหาวัน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:17:52
54 620610268 ฐิติชญา ยอดแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:30
55 620610471 สุกฤตา กาวิตา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:56:46
56 620610774 กฤติยาภรณ์ ตาคำ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:34:05
57 630610281 สุภาวดี อัครบุตร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 19:21:51
58 630610343 ธีรดา สอนท่าโก วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:56
59 610810169 สุรีรัตน์ ถมยา เกษตรศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 09:21:33
60 620832018 อัมรินทร์ อุประกาศ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:23:21
61 630810089 สุวิกา ฝั้นกาศ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:53
62 630810307 ภทรวรรณ โนทะ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:33
63 630851015 สุภรัตน์ โพธิบัลลังค์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 13:06:11
64 640810074 สุกรรณิการ์ อรินแก้ว เกษตรศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 18:28:14
65 640810346 อริยา ธรรมเดช เกษตรศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 20:26:28
66 641010097 พรปวีณ์ วานิชสมบัติ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:42
67 641010162 สุภาวดี เอมใจ เภสัชศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 08:41:22
68 641210030 จิรัชญา รุ่งเรือง พยาบาลศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 18:54:07
69 641210179 อธิชา พรหมจันทร์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:32:09
70 611310218 เพ็ญจันทร์ ลุงยะ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:43:47
71 611310261 จตุพร เข็มแก้ว อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:19:42
72 611310446 ธัญยากร พุทธพรทิพย์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:00:21
73 611310447 โอบไรวินทร์ สุปัน อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:02:40
74 621310113 กัลยกร อนุญา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:44
75 631310018 โชติมา เย็นใจ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 02/10/2564 เวลา 08:42:13
76 631310039 พิมพ์ศิริ พรหมงาม อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:10
77 631310052 รัตนกร ฝั้นแก้ว อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:16
78 631310100 ณัฐพร บัวสด อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:06
79 631310404 พิมพ์ชนก อุ่ยสันติศักดิ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:37:34
80 641310298 ภัทราภรณ์ ยะสุพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 03/10/2564 เวลา 15:42:46
81 641310348 ภัทราพร คำกัมพล อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:22:45
82 641410029 นัชชา ดอกอินทร์ สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:18
83 621510005 กนิษฐา ดีดู บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:25:24
84 621512100 บุษบา ปานบ้านแพ้ว บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:53:58
85 631510023 กุลิสรา ชัยศรีสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:49
86 631510059 ฐาปณีย์ เทียนจวง บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:24:08
87 631512054 ณัฐธิดา เตจ๊ะสา บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 00:10:08
88 641510103 ณิชวรรณ จันทหงษ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 04/10/2564 เวลา 14:44:13
89 641510189 ปวิชญา ปัญโญคา บริหารธุรกิจ วันที่ 04/10/2564 เวลา 18:20:11
90 641510364 อัญชลี ยอดรัก บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:31:49
91 641510417 พิชญา ใจชุ่มใจ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:22:39
92 621610019 กวีนา ชูวารี เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:59
93 621610103 ณัฐณิชา ก้อนจันทร์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:18
94 621610157 นันฑกานต์ วงษ์สกุล เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:24
95 621610171 เบญจวรรณ มณีศร เศรษฐศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 15:12:50
96 621610208 พชรมน มะศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:05:43
97 621610214 พัชราภรณ์ เจริญวงศ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:15
98 621610229 พิมพ์วิลัย ซาวบุญตัน เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:55:23
99 631610078 ชยาภรณ์ ชำนาญกิจ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:10:42
100 631610348 วริศรา มาละแซม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:42
101 631610366 เวณิกา สืบศักดิ์วงศ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:35
102 631610379 ศิรินทิพย์ ไชยลังการ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:05:15
103 641610552 กนิษฐา วรรณศรี เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:05:46
104 641632007 หัสญา ไชยอาม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 10:47:02
105 631710037 ปณิดา ไชยวงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 17:23:13
106 641710135 ปาณิศา เลิศพิริยกมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 11:36:05
107 621810041 จิรภิญญา คันทา การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:27
108 621810111 นวพร ฤทธินานนท์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 05/10/2564 เวลา 11:42:43
109 621810205 ลัดดาวรรณ สิงห์ดี การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:42
110 621810219 วิมลศิริ อัมพวัน การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:22:55
111 631810130 พชรา จันทิพย์วงษ์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:34:24
112 631810153 พุดน้ำบุษย์ จำรัส การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:38
113 631810179 รัชนีพร สมมา การสื่อสารมวลชน วันที่ 12/10/2564 เวลา 17:21:07
114 631810234 แสงอรุณ ชัยรัตน์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 03/10/2564 เวลา 18:37:45
115 641810024 จันทร์ชนก ปันทะโชติ การสื่อสารมวลชน วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:48:37
116 641810240 สุทธิกานต์ วงศ์ไชย การสื่อสารมวลชน วันที่ 11/10/2564 เวลา 20:24:55
117 641810278 ชลธิชา ไชยปัญญา การสื่อสารมวลชน วันที่ 06/10/2564 เวลา 13:52:01
118 611910097 กมลทิพย์ ชูช่วย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 12:53:36
119 611910127 ปวริศา วังขุนพรหม รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 21:56:44
120 611910140 รดาณัฐ จันทร์สม รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:16:17
121 611910154 สหัสญาพร ศิริภักดิ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:20:29
122 611910158 โสรยา สีวันนา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:21:35
123 621910030 ประภาสิริ กล้าหาญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:42:20
124 621910108 ปารนีย์ภัค อินทิ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:42:56
125 621910136 ศิรดา อุประกุล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:43:33
126 621910192 ปางวรีย์ วีเกษ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:22:34
127 621910206 รวิษฎา ศิริพงศ์กุล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:21:16
128 631910163 ปภาวรินท์ สุทธิศาสนกุล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:33
129 641910106 บัวบุษยา รักสกุลใหม่ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:16:27
130 641910136 รัตนา เอนกพัฒนาไพร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 09:42:40
131 641910189 ณัฐนิชา ปันเฟย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:57:13
132 641910196 ธมลวรรณ บุญยกบัณฑิต รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:04:54
133 641910213 ปาณิสรา ลาภทวี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 09:52:53
134 641910228 พิรญาณ์ ปานเงิน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:54:01
135 612012009 กานต์รวี จันอัครพงศ์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:14
136 622010124 ลัลน์ลลิต สัมพันธ์อำนวย นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:01:53
137 622012160 สุธาวัลย์ หน่อแก้ว นิติศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 21:41:09
138 632012133 ศศิพิรุณ สร้อยแสน นิติศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 00:01:08
139 632110157 ธัญชนก ผุสดี ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:59:14
140 632110270 กวินธิดา ต๋าฝั้น ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 05/10/2564 เวลา 18:51:06