รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 8

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 610110089 วิภาดา พระรับรักษา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:23:01
2 610110395 มาลิณี เสือสงวนศักดิ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 12:51:06
3 610110644 นภาพร พรชัยสกุล มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:42:00
4 620110183 รัศมี แซ่โล่ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:15:37
5 630110386 สุพรรณ์วษา สุคำ มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 14:52:25
6 640110067 ปัญญาพร จันฉิม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:44:03
7 640110076 พิมพกานต์ ประเสริฐ มนุษยศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 23:49:13
8 620210205 เลนิน จำปาคำ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 21:19:04
9 640210060 จีรกานต์ ผ่านสำแดง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:18
10 640210063 โชษิตา แจ้งเจน ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:22:08
11 630310351 ศิวาพร พรหมพฤกษ์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 09:13:45
12 630310353 สโรชา ความเลิศ วิจิตรศิลป์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 19:43:42
13 610415510 NAW HAI SAY HTOO สังคมศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 17:39:01
14 640410167 สโรสินี จันทร์ค้อม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:18:49
15 640410195 เกสรา วงค์ชัย สังคมศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:41:49
16 620510347 ศุธิดา ศรีกันธา วิทยาศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 13:30:03
17 630510269 พิชญาภัค สินธิโพธิ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:23:24
18 640510580 วารุณี ปู่เซงเอก วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 15:35:13
19 640610263 สุวิมล นาคเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:04:33
20 640610585 อินธิรา บุตะเขียว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 12:56:00
21 640610606 พิมพรรณ ศรีคำทา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:02:41
22 640612136 กาญจนา สุขมีชัย วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 12:17:42
23 610810132 เมธาพร พรมภิบาล เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:49:22
24 610810213 วรรณภรณ์ สังข์ทอง เกษตรศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 21:45:30
25 630810055 ปริญญา จุมพลศรี เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:23
26 630810337 ลักสิกา สีงาม เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:35
27 641110230 ณัฐรุจา ปีมะณี เทคนิคการแพทย์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 19:12:07
28 641210081 นัฎฐ์นิชา ฟองคำ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:02:58
29 641310131 ชลดา ยิ้มสมบูรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:37:51
30 641310168 พิชานันต์ วันวา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:04
31 641410031 นุชนภัส เตมีประเสริฐกิจ สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:59:12
32 641410052 รมย์ธีรา ลักษณามี สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:39:06
33 631610331 รัตนากร สังข์ทอง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:47:55
34 631810114 ปรารถนา เจนเกษตรกร การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:45:46
35 621910230 เบญญาภา เดชาไพร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 13:35:09
36 641910031 นัฐนรี กัญญา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:38:34