รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 7

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 620110021 ชุติมา ผสมทอง มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 15:49:49
2 620110377 จิรชยา ใจโชติ มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 09:27:24
3 630110424 ธัญวรรณ บูรพา มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 16:17:44
4 630110473 อริสา สินปรุ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:29
5 640110219 ญาณิศา งามเมือง มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:39:24
6 640110224 ธันย์ชนก เพียรธรรม มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:50:50
7 640110232 ปุณิกา จันใส มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:57:53
8 640110247 ศศิกาญจน์ จะแต่ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:04:52
9 640110321 ศุภรดา บุตรบรรดิษ มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:06:35
10 640110597 ปรวีย์ อินทุทรัพย์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:18:59
11 640110606 วรินทร นิลสนธิ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:19:08
12 640112009 ชนิกานต์ สุดแสง มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:17:55
13 640112013 ณัฐณิชาช์ กาวิโล มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:41:47
14 640210110 ปาริชาติ ทองขาว ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:10:32
15 640210122 วริษฐา เมืองก้อน ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:23:42
16 640210126 อทิตยา จันทร์ทิพย์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:11:09
17 640210174 ฐิติชญาณ์ กวางเดินดง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 09:52:31
18 640210242 กุลธิดา ใจมูล ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:57:18
19 640210244 ชนัญชิดา คณะเทศ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 05:15:10
20 640210383 แคทธรีน ซูซา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:11:44
21 640310213 พรหมพร เสรีเรืองโรจน์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:49:29
22 640310253 ณิชาภัทร สุวรรณ์นาค วิจิตรศิลป์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:14:05
23 640310308 ชัญญา ปาลกะวงศ์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:37:24
24 640310311 ณัฏฐณิชา ตั้งไทยขวัญ วิจิตรศิลป์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:45:26
25 640310349 อารยา อาทิตย์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:15:19
26 630410228 พัทธนันต์ ชินะวรพงศ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:39
27 640410187 อัญชีรา รินสม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:34:41
28 640410233 ฟัดลียะห์ สาแม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:34
29 640510079 สาณต์นภา พึ่งจันทร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:29:49
30 640510119 ธัญพิชชา หลวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:29:04
31 640510163 ภัคจิรา หลวงฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:00:42
32 640510176 รุจิรัตน์ ชัยภูธร วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:02
33 640510179 วิชิตา ทังสี วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 21:24:27
34 640510343 วริษา จูงวงษ์สุข วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:08:33
35 640510443 ปราณปรียา ชุ่มสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:10
36 640510490 ปริณดา ซ้อนงาม วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 23:25:51
37 640510529 ณัฐสุดา วงศ์วัชระกิตติ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:35:55
38 640510538 ธนภรณ์ คำภีระ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:02:43
39 640510680 วริศรา ศรีโพธิ์ทอง วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:25:19
40 640510690 อัญชลี หอมใจ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:14:30
41 630610226 ชฎาภรณ์ ท้าวกันทา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 21:07:08
42 630610235 ฐิติพร เชียงของ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:55:15
43 630610304 ชนิกา อุ่นตา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:37:37
44 640610279 กัญญาพัชร วันอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:52:36
45 640610330 นงนภัส โพธิ์ศรี วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:52:25
46 640612080 อรณิชา สมนา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:24:42
47 640810194 นภสร สีอินทร์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:02:18
48 640810210 บัณฑิตา คุ้มชัย เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:08:56
49 640810261 ภาณุมาศ พิลึก เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:57:58
50 641010064 ธัญชนก ซองชะลัย เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:43
51 641010089 ปวริศา ดาก่ำ เภสัชศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:58:13
52 641010148 ศิรีธร โสตาศิริ เภสัชศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:56:21
53 641110089 เลย์ลาณี เอวา บล๊อค เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:35
54 641110110 สุธาสินี แก้วอุ่น เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:49:17
55 641110161 ปณิดา สุเทพ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:49:54
56 641110287 สุภักสร เป็งอินตา เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:12:07
57 641110337 พรรณนารา กระต่ายทอง เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:09:24
58 641210024 จรินท์รัตน์ เมืองวงศ์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:06:31
59 641210068 ธนพร ปัญญาจันทร์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:28:08
60 641210106 พิชชาพร ชัยวงค์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:22:02
61 641210112 พิมผกา สาระเกตุ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:48:03
62 641210122 ภัทรลภา พรหมภมร พยาบาลศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:22:27
63 641210148 เวธกา ทาสถาน พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:17:49
64 641215002 กัลยรัตน์ เก้าเมือง พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:49:03
65 641215014 ธิติพรรณ ไอด้า วงศ์กังแห พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:18:36
66 641215022 พิมพิกา อมรวิวัฒน์พงศ์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:34:24
67 641310004 กัญญาณัฐ กิติสิทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:08
68 641410047 ภณภัสส์ ทรัพย์เจริญพันธ์ สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 23:05:47
69 641510058 ชยาภรณ์ จิระพัฒนพันธ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:10
70 641510225 พิชญา ไกรวงค์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:24:15
71 641510266 รัชริญา คำวิเศษ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:08:03
72 641512001 กชกร คำบุญมา บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 12:09:48
73 641512010 กาญจณวรรณ กล้ามาก บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:56:27
74 641512078 ธนภรณ์ มงคลประดิษฐ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:27:07
75 641512144 พิมพ์ชนก จุ้ยพลับ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:38:43
76 641512176 วชิรญาณ์ บางฤทธิ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 03/10/2564 เวลา 12:23:16
77 641512179 วรภัทร สุตะพรม บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:21:15
78 641512210 สวิตตา คิดถี่ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:09
79 621610124 ทอฝัน โสมนัส เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:18
80 641610020 กฤษณวรรณ ศิริ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:31:30
81 641610037 กานต์ธิดา จอมเอ้ย เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:39:56
82 641610073 จุฬาเทพ กานต์ชีวานนท์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:03:52
83 641610231 นภัสวรรณ มนัสนันท์วงศ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:31:40
84 641610239 นันท์นภัส สุพิทยภรณ์พงศ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 09:39:07
85 641610281 ปวันนวพร อินแตง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:38:13
86 641610333 พิยดา แก้วสุขศรี เศรษฐศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 13:50:13
87 641610478 สิริภัทร ภัทรโรจน์สิริ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:17:42
88 641610506 หทัยทิพย์ ตารินทร์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 12:55:44
89 631710015 จิรัฐิรฎา แก้วมูล สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:33:00
90 631810168 มาตาซา ซาฮารัน การสื่อสารมวลชน วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:22:21
91 641810001 กนิษฐา ลาภพิสูตร การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:03
92 641810188 มินตรา ใจสมติ๊บ การสื่อสารมวลชน วันที่ 03/10/2564 เวลา 07:39:31
93 641810198 รุ่งรัตนา อาสานนท์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:42:46
94 641810275 จุฑามณี ฟูมินทร์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:16
95 641910080 ชนานัน ซามาตร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:51:36
96 641910145 วิชญาพร สอนพูล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:58:44
97 641910190 ณัฐวรา ทาเอ้ย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:47:19
98 641910191 ณินมณี โลหะพจน์พิลาศ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 16:55:02
99 622012125 รสพร คำวรรณะ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:10:43
100 632010125 วิชญา อัมพรประทาน นิติศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 01:33:01
101 632010126 วิณัฐดา ชิวหรัตน์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:39:00
102 642010049 ทิพประภาพร แก้วคำแสน นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:40:06
103 642010056 ธนัชญา ทองธรรม นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:23:14
104 642010137 ศิรประภา มณีฉาย นิติศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 12:07:59
105 642012032 ปภิญณศา ปุญเขตต์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:27:28
106 642012041 พนัชพรรณ ธนวโรดม นิติศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 07:13:26
107 642012058 รชฏ วรสิริธาดา นิติศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:14:13
108 642110030 ณัฐสิณี จริยอภิมวิทย์ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 02/10/2564 เวลา 16:53:43
109 642110059 พัชรวรรณ พิมพา ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:42