รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 6

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 620110501 กษิดิ์ญาดา นิรัติศัยวรกุล มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:11
2 620112022 ธนัชพร นิรันดรพฤกษ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:58
3 630110677 ไอซา ฮาซิม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:11:31
4 640110448 ณัฐนันท์ ชัยกิจวัฒนะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:15:38
5 640110470 วิสาขา ปรีดาอนันทสุข มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:35
6 640110478 อชิรญาณ์ ตาทิพย์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:05
7 640110516 ภัทร์ฐิตา ทองเต็ม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:50:33
8 640112016 ณิชารีย์ ศรีจันทร์ดร มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:11:35
9 630210195 พิชามญชุ์ ไชยพิเนตร ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:41:22
10 640210128 อัสรีนา วนาทัศนีย์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:13:42
11 640210138 ณัฐกมล ขุนทอง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:08:01
12 640210179 นนทกร ชุมภูเทพ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:49:04
13 640210234 พิมพ์นิภา พิมพ์ตะครอง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:50:27
14 640210392 นภัสสร กองแสง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:41
15 640210410 ญารินดา ศรีโสภาบุปผา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:15:36
16 630310180 สุปวีณ์ เตียวกุล วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:44
17 630310276 ชญานิศ วิฑูรย์พันธุ์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:53
18 640310187 ฉัตรชญา อินตาคำ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:50
19 640410024 ฐิติวรดา ไชยต๊ะ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:42
20 640410140 พีรดา ทรกัณฑ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:44
21 640510053 พรนิภา แก่นลา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:08:00
22 640510272 ภัทรพร เทพวิชัย วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:37
23 640510393 พิราชรักษ์ ไม้กร่าง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:47:29
24 640510489 ปภาวรินท์ วิชัยกุล วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:56
25 640610432 ญาณิศา สุพรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:15:20
26 640610654 พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:14
27 640615009 หทัยชนก สุริยะธง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:56:41
28 640615016 ธนัชชา รินทร์แก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:13:51
29 610810036 เกศนิภา ธิชาญ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:08:53
30 610810037 เกศสุรีย์ วิรัชกุล เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:07:41
31 640910011 ฐิติรัตน์ พิพ่วนนอก ทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:59:51
32 641010087 ปพิชญา ชุมมณี เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:33
33 641010093 ปิยธิดา ยังมั่ง เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:09
34 631110236 พัฒนาพร ยะเรือนงาม เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:40
35 641110306 ฐิติวรดา ใจอินทร์ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:22
36 641110307 ณัฎฐณิชา เรณะสุระ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:55
37 641210011 กัญญ์วรา เตวิชัย พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:06
38 641210040 ชนิกานต์ ยะรินทร์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:26
39 641210065 ทิพวรรณ โคคล่อง พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:02:49
40 641210121 ภัทรขวัญ หล้าเหนือ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:34
41 641210171 สุปรียา ปีมะสาร พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:05
42 641210174 สุภิญญา ล้อศิริรัตน์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:53:44
43 631310021 ฐิติมา กฤษวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:55
44 641310024 ชนัญญา ฝาตา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:01
45 641310031 ชัญญาวีร์ ศรีศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:59
46 641310038 ณัฐนรี ตาโม อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:12
47 641310054 นิศารัตน์ ลี้จงเจริญกิจชัย อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:15:14
48 641310075 พิมพ์วิมล ยศสมบัติ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:12:25
49 641310091 รุ่งทิพย์ จันทรศิริ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:51
50 641310097 วิสุตตา ศรีนิล อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:52
51 641310106 สุรีรัตน์ แย้มประเสริฐ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:11:52
52 641310110 อชิรญา ปรีชานุวัตร อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:12:30
53 641310268 จิรสุตา มาดี อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:28
54 641310270 ชนินนาถ คำปะละ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:08:30
55 641310272 ชารีวรรณ ศรีศิลป์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:01
56 641310284 ธันย์ชนก เมืองมา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:29
57 641310332 ณัฐธยาณ์ สุระวัง อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:08:08
58 621510090 ณัฐมน นุสิทธิ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:54:10
59 631510129 นิธิพร กัลชาญพิเศษ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:41
60 631510191 พิรญาณ์ เหล่าอารยะ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:28
61 631512205 อุษณา ดวงแก้ว บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:20
62 641510010 กฤตินันท์ อินทองมาก บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:09
63 641510121 ธนกานต์ แซนวล บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:39:38
64 641510350 อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:48:54
65 641510355 อภิชญา ศรีสงคราม บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:48:57
66 641512086 ธันยพัต แซ่หลี่ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:19
67 641512100 นัยน์ปพร สัจจารักษ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:35
68 641512213 สิริลักษณ์ มุ่งซ้อนกลาง บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:41
69 621610027 กาญจนธัช ยุปา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:19
70 621610083 ชัญญา เลิศเชวงกุล เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:30
71 621610163 นิตยา มิ่งเมือง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:50
72 621610333 สุชาดา จันทร์มา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:47
73 641610235 นัดดาวรรณ สนโต เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:41
74 641610271 ประภาพร บริบูรณ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:20
75 641610321 พัทธนันท์ วงธิสอน เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:53
76 641615014 จรรยา คงความเพียร เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:59
77 631710028 นภัสผจง ตั้งจิตปรีดานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:01
78 631810004 กฤตพุทธิ สิงห์คำ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:14
79 641810216 วิลาวัณย์ ปัญโญ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:57:33
80 632010023 ชนิกานต์ สุทธิชัย นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:02:35
81 632010055 ธีรนาฏ ดีมาก นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:46
82 632010129 ศรีสมร ภูศรีฐาน นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:39:27
83 642012019 ณัฏฐณิชา ภู่จิ๋ว นิติศาสตร์ วันที่ 05/11/2564 เวลา 21:45:21
84 642110151 นิธินาฏ วงษ์วรรณ์ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:43
85 642110316 ณิชา สัทธรรมนุวงศ์ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:15