รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 5

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 610110123 ธันยพัต ล้อพิสิษฐ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:59:57
2 630110073 แพรพลอย วงค์วาน มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:18
3 630110379 วิไลพร นกแล มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:25:11
4 640110085 มนัญชยา ลิขิตจันทร์วงศ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:37
5 640110186 พัณณิตา เครือพูงา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:54
6 640110292 นิชานันท์ ทรัพย์กุญชร มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:21:36
7 640110626 พรรณวดี นาริยะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:20
8 640110660 ภิญญดา บุญโกมล มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:33
9 640210076 พิชาภรณ์ แก้วเสมอตา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:47:04
10 640210111 ปุณยวีร์ แก้วคง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:50:29
11 640210399 ฝนดาว จันทน ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:45
12 640210401 แพรชมภู ธรรมปัญญา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:43:42
13 640210407 อาภัสรา เทพสาย ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:52:58
14 640310233 อาภาภัทร เจียมวิจักษณ์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:51:39
15 640310317 ธัญสร พุทธหน่อแก้ว วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:01:38
16 630410030 ทักษญาพร มหาวงค์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:15
17 630410041 น้ำฟ้า นาคปาน สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:44
18 630410204 ณัฏฐธิดา มีแก้ว สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:34:33
19 630410234 ยุพิน วีระกิตติกุล สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:27:29
20 640410059 วัลย์วิสา สุขสมศักดิ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:10
21 640410135 พิฐชญาณ์ เบ้านู สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:05:13
22 640410141 พีรดา เพ็ชรัตน์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:59:32
23 640410248 ศิราณี แสนโน สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:32
24 630510131 บุญญิสา วังวงศ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:11:48
25 640510047 บุณยอร รุ่งวัฒนจินดา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:55:38
26 640510324 ฐิติรัตน์ รักพ่วง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:47:57
27 640510481 เกตุศราพร วงค์ปินตา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:58:18
28 640510532 ทักษพร ไชยยศ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:51:10
29 640510625 พิชามญชุ์ จงสุขกลาง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:30:25
30 620610679 รุจิดา กูรมะโรหิต วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:41:36
31 630610208 สุธาทิพย์ วงศ์ครองศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:25:29
32 640610001 กรกนก รินทรึก วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:40
33 640610251 ภควดี ทาเกิด วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:59:32
34 640610436 ณัฐชยา เทพาโส วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:37
35 640610497 พลอยไพลิน เสือคำ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:36
36 640612087 ณัฐสินี ศาสนโสภา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:30:18
37 640615006 รุจิรดา แสนสอาด วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:30:10
38 640710213 พรรณวลัย โพธิวงศ์ แพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:52:14
39 641010046 ณัฐวรา ถาวะโร เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:54:13
40 641010078 นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:52:35
41 641110120 อัญมณี ขันสุธรรม เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:27
42 641110242 ปริมภสรณ์ อิทธิปรีชาศิลป์ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:19
43 641110303 ฉัตรแก้ว โพธิ์สุวรรณ์ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:41:59
44 641210054 ณัฐกานต์ แว่นแก้ว พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:03:49
45 641210173 สุภารดี คำซาว พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:18
46 641215011 ณัฐนิชา เตชะกุลวิโรจน์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:15
47 641215016 น้ำทิพย์ งามรูป พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:44:52
48 641310017 จิรปรียา ล้อพิสิษฐ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:00:44
49 641310229 พรรณภา แก้วกันทะ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:42:05
50 641310304 ศลิษา ทองเหลือ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:55:36
51 641310317 อรอัญชัญ ทายา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:21
52 631512034 ชยาภรณ์ ดอกพิกุล บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:40:23
53 631512051 ณัฐชา ปัญจขันธ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:38:59
54 641510079 ณัฏฐณิชา เกษมเกสร บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:26:44
55 641510082 ณัฐกมล สุวรรณศรี บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:18:38
56 641510087 ณัฐชยา รอดริด บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:02:23
57 641510221 พัชรมัย ลุงสร้อย บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:52
58 641510248 ภูวิศา ใจมา บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:20:14
59 641512192 วิพาณี โอบีนาตะ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:53
60 631610187 นริศรา เจริญทรัพย์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:10
61 641610028 กัญญาภัค คะสะธรรม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:16
62 641610102 ชลธิดา อินต๊ะรักษา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:26
63 641610152 ณัฐธีรญา วงค์กาวิน เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:59
64 641610177 ทิพยนารี คำชุ่ม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:51
65 641610178 ทิพย์หทัย เขื่อนแก้ว เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:50:14
66 641610576 อัญญารัตน์ แวงวรรณ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:01:02
67 631810230 สุภาวลัย อรุณศักดิ์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:40
68 641810061 ณัชลียา เกษะโกมล การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:52
69 641810095 ธันยชนก อินทะรังษี การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:58:31
70 641810178 ภัทริกา โนแก้ว การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:07
71 641810196 รัมภ์รดา นุศาสน์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:19
72 641810212 วิชญาพร มากมี การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:32
73 641910014 ชนิสรา มากเจริญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:46:04
74 641910179 ชนานันท์ คำแปง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:41
75 632010020 ชณัญธิภา ทับไทร นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:07:22
76 632010064 ปฐมจันทร์ จันทร์พงษ์ศรี นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:40
77 642012036 ปัญชธร จตุรพิมพ์พันธุ์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:50:16
78 642012049 ภิรัญญาพร ใจจันทร์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:39
79 642110113 จรรยพร ไทรงาม ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:39:51
80 642110115 จิรัชญา สุวรรณภาค ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:38
81 642110184 มธุรดา วีระพันธ์ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:44:12
82 642110206 สุนันทินี อินตาพรหม ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:08:21