รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 4

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 640110046 ธนพร กาบนันทา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:05
2 640110197 วริศรา สุริยา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:44
3 640110622 นุจมีย์ แวมูซอ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:19
4 630210127 ศิรภัสสร ดอนศรี ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:13
5 640210003 กันฑิฌา หมื่นกันฑ์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:23
6 640210403 สริตา พิมวาปี ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:04
7 640310133 กัลยกร วิจิตรยืนยง วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:12
8 640310230 อรทัย ตนะทิพย์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:40
9 640310273 ภานรินทร์ ค้าแหวน วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:05
10 630410197 ฉัตรรวี วรรณโวหาร สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:47
11 640410084 กันยารัตน์ ยะวัน สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:05:01
12 640410087 คำฟ้า กาสมสัน สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:20:46
13 640410119 นุตประวีณ์ วิใจสา สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:09
14 640510101 เคียวโกะ คาวาโกะเอะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:19
15 640510245 นลัทญ์พร คำเวียง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:38
16 640510573 รัชฎาวรรณ การเพียร วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:14
17 620610348 จินดาภร วิภาจักษณกุล วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:03
18 640810036 นันทนา ต๊ะวงษ์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:00
19 640810080 อัฐภิญญา เทียนงาม เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:42
20 640810122 จุฬาลักษณ์ ดวงติ๊บ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:02
21 640810208 นิรุชา เจริญสุข เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:06:12
22 640910040 พิมลมาศ บาลมงคล ทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:53
23 641010100 พราว พูลพานิชอุปถัมป์ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:31
24 641010143 เวนิส สุเมธวานิชย์ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:53
25 631110285 ณิชชา แซ่ลิ้ม เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:53
26 641110041 ธนพร ศรีสุระ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:06
27 641110060 ปภัสวรรณ ใยบัว เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:43
28 641110066 ปิยะมาศ ดิถีเพ็ง เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:36
29 641110227 ณัฐธิดา ดิษฐ์สูงเนิน เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:27:19
30 641110253 พัชราภรณ์ ขาวสวย เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:18
31 641110348 ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:16:30
32 641110355 เยาวลักษณ์ โอสถสงเคราะห เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:14
33 641210026 จินตภัทร มูลราช พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:12
34 641215035 อุไรวรรณ อิ่นแก้ว พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:05
35 631310333 ธัญลักษณ์ มะโนผาบ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:32
36 641310084 ภัทรวดี อำนาจ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:47
37 641310116 อารีรัตน์ ทิพจร อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:39:11
38 641310133 ชุติญา ฮวดเฮง อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:39:40
39 641310349 มุทิตา วงศ์ษา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:53
40 641410033 บัณฑิตา สัจจะวัฒนวิมล สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:01
41 641410055 วธูสิริ โป่งรักษ์ สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:28
42 641510048 จุฑามาศ เพ็งยิ้ม บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:12
43 641510345 สุรดา เดิมพยอม บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:11
44 641510401 ทักษพร แซ่ไก้ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:11
45 641512165 มนสิชา ไตรเดชา บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:57
46 641512196 วิลาวัณย์ คำหมู่ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:48
47 611610014 ชลธิชา ใจบุญ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:22
48 641610137 ณัฐกานต์ ง้าวทาสม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:54
49 641610414 วรกานต์ แสนศรี เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:46
50 641610445 ศศิกานต์ อกตัน เศรษฐศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 20:37:17
51 641810043 ชยิสรา ฤทธิธรรม การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:10
52 641810244 สุพิชญา ฤกษ์อร่าม การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:56
53 631910160 นัฐธิดา นันทะโค รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:10:00
54 641910042 ปุณญนุช กาบเงิน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:17:34
55 641910121 พิมพ์พลอย สูตรเลข รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:45
56 641910209 ปฏิมาพร ปฏิการสุนทร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:53
57 641910232 ภาวิณี บัวธนะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:43
58 641910245 ศศิกัลยา แสงคล้อย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:04
59 641910251 อชิรญา สุขไพศาล รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:09
60 641910256 อัมริดา กรมยินดี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:22:07
61 642010094 ปานเนตร สำรวมรัมย์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:06
62 642010160 อิสริยา วิทิตโชติปรีดา นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:15
63 642012064 ศมน ทองเป้า นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:43
64 642110045 ปณาลี ชมฉิมพลี ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:43:12
65 642110049 ปริญา พลายละหาร ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:42