รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 3

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 600110429 กัลยกร พัวศรีพันธุ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 16:08:33
2 630110592 สราวลี แซ่เฉิน มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:13:18
3 630110596 อาวู แซ่เจ้า มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:22:03
4 640110135 พฤกษาวลี แย้มจะบก มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:04:53
5 640110148 วิชญาดา ใจอินทร์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:07:16
6 640110172 ทัณฑิกา ประภาพรหม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:11:13
7 640110181 ปณตพร นาชัยโชติ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:26:16
8 640110199 วิรินยา ชานนตรี มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:50
9 640110354 ณิชกมล เนียนไธสง มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:06:06
10 640110476 สิรินุช มุกเนียม มนุษยศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 22:26:48
11 600210018 พรสวรรค์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:36
12 640210296 อภิชญา บุญมา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 09:01:47
13 640310097 ธนาภาณี วิบูลย์จักร์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 12:13:17
14 640310430 ไอริณ อ่อนตา วิจิตรศิลป์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 21:09:54
15 640410080 กัญญาณัฐ กว้านเจ้า สังคมศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 20:27:31
16 640410103 ทวีพร สุวรรณเวียง สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:55
17 620510424 กมลทิพย์ บุญษร วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:18:32
18 640510024 ณัฐชา ยาสมุด วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:17
19 640510031 ณัฐวรา จตุรพล วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:40:49
20 640510241 นภสร อินทรแก้ว วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:02:41
21 640510318 ชนกนาถ ล้อมเขตร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:14:59
22 640510340 รักษิตา ยาวิไชย วิทยาศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 08:36:26
23 640510718 ฐิติกานต์ เต๋จ๊ะ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:59:17
24 610610651 วรรณิสา จุมพลน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 16:11:00
25 640610226 ณัฐพร จตุรพล วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:37:38
26 630810391 สุภัชชา ครองธารา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:32:47
27 640810087 กัญญาพร มูลกาศ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:23
28 640810289 วิรากานต์ คำรินทร์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 09:34:50
29 641110195 สุภาพร มะเชอพะ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:05:26
30 641210118 พุทธชาด ตะเวทิพงศ์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:25
31 641215027 รัชนก ถนอมรัตน์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 20:10:02
32 611310441 อรวรรณ ชัยโชค อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:35
33 621310005 กรพินธุ์ ก่อกิจธำรง อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:42:01
34 641310027 ชนาพร เราเท่า อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 05/10/2564 เวลา 20:14:08
35 641310293 ปาริชาติ ชัยจันทึก อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:09:16
36 641310308 สิรินทิพย์ ดนัยดุริยะ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:20:59
37 641310309 สิริรัตน์ ดินเมืองชล อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:54:55
38 641310387 พัชรพร ประสิทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:35:30
39 641310403 นันทิชา กาวิชา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:57
40 641310404 พิณนภา รัตนประสิทธิ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:34
41 641510089 ณัฐฌา เกิดศิริ บริหารธุรกิจ วันที่ 06/10/2564 เวลา 13:30:44
42 631610095 ฐิติมา สัมพันธ์วนา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 12:35:04
43 641610257 บุณรดา พระสุทัย เศรษฐศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:19:03
44 641810097 ธันยพร สุวรรณหงษ์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:13:59
45 611910004 ขวัญชนก รักเผ่าดง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 20:52:08
46 641910137 รุ่งอรุณ ทองพันธ์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:08:46
47 642110014 จุฑาทิพย์ สายสุโชค ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 04/10/2564 เวลา 18:44:15
48 642110073 มาริษา ปัญญาฟู ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 04/10/2564 เวลา 18:44:16
49 642110154 เบญญาภา ทาดวงตา ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:56:03
50 642110155 ปณิตา มากรื่น ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:13:10