รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 2

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 630110004 กัญญาภัค บัวงาม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:20:01
2 630110125 กุลสิลา บุตรงาม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:21:46
3 630110126 ชนิตา มงคล มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:54:13
4 630110497 ณัฐณิชา ถาวรพันธุ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:24
5 640110112 อภิญญา ฐิตะปัญญา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:28:01
6 640110419 บุษกร อ่อนสำโรง มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:58:40
7 640210119 มนัสชนก ใจเสมอ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 12:50:53
8 640210373 ศลิษา สองปอนด์ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 23:41:52
9 620310176 วริศนา ไทรชมภู วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:05:22
10 630410227 พรสุดา ติวรรณะ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:11:26
11 640410037 ธาดารัตน์ คำยนต์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:32:07
12 640510516 ชมพูนุช ป้อต๊ะมา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:47
13 640510541 ธันย์ชนก สุนารินทร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:24:30
14 610615007 จันทร์วิรา วิถีปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:34:43
15 630610439 อมรรัตน์ วงศ์ซื่อ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:40
16 640610369 รัฐสุคนธ์ เงือกงาม วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:36:47
17 640612091 นฤมล หล้าปวงคำ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:10
18 640615010 จุฑาลักษณ์ วิไลสอน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 22:36:47
19 640615020 เปรมจิตต์ กอศรีพร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:31:07
20 630810282 พนิดา ธนาเรืองโรจน์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 12:47:42
21 640810231 ปิยะดา อ๊อดบำรุง เกษตรศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:32:32
22 631010104 พิณรัตน์ แสนคำฟู เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:18:12
23 641210087 บุษรา ถาวรวัฒน์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:25:40
24 641210097 พนิดา บัวแตก พยาบาลศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 16:48:48
25 641210113 พิมพ์ชนก ทัศนลีลพร พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:17:39
26 641210116 พิมวราพร คำแปง พยาบาลศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 16:51:38
27 641210143 วันดี แซ่ย้าง พยาบาลศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 15:15:12
28 641210161 สายสมร พนมไพร พยาบาลศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:32:46
29 641215506 TIHITINA HANOVER พยาบาลศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 08:54:47
30 631310266 ธิดารัตน์ ใจไหว อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:40:05
31 631310326 ดลนภา วาระวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:07:09
32 641310005 กัญญาภัค สายทอง อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:38
33 641310082 ภัณฑิลา วงค์อินทร์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:51
34 641310136 ณัชรณันท์ เม็งขาว อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:54
35 641310142 ณัฐธนศรณ์ กุลท้วม อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 02/10/2564 เวลา 13:32:53
36 641310416 ภาวัชญา แสงสุวาว อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 14/10/2564 เวลา 15:12:09
37 641512220 สุรารักษ์ ยาเก๋ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:28:59
38 621610193 ปารมี ชาวเวียง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:10:29
39 631610127 ณัฐิกา สนจิตร เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:58
40 631610224 ปรียาภรณ์ ดัดดีสอง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:48:08
41 641610083 ชนกนันท์ ชอบจิตต์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:26:15
42 641910221 พฤกษา หล้ากาวิน รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 18:01:50
43 622010030 ญาณิศา สายไหม นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:08:53
44 632010104 มัธนาวดี งามสมฤทธิ์ นิติศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:59:48
45 632012101 ภัทรสุดา บริสุทธิ์ นิติศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 17:55:44
46 632110323 สุทธิพร โรจนวิจิตร ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:59