รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หญิง อาคาร 1

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 630110242 ภาวิณี ปวนคำตื้อ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:52:04
2 630110564 กชกร นานอน มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 01:12:02
3 630110664 พิมพ์ลภัส บงกชศรีจินดา มนุษยศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 20:00:01
4 630112019 ประภัสรา จันทร์กลิ่นหอม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:05:19
5 630112036 ศุภวดี ไชยจินะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:12
6 640110188 พิมผกา สุวรรณ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:50:48
7 640110402 กัญญารัตน์ อุตรศักดิ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:34:32
8 640110537 จินต์จุฑา เจริญจิตต์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:46
9 640110652 ธารณา มิ่งมิตรมี มนุษยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:37:51
10 620210018 ปิ่นปินันธ์ ยอดสุขศิริ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:20:54
11 640210099 เจนจิรา ทวีอภิรดีพณิช ศึกษาศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 10:05:15
12 640210173 ฐิติชญา โยปินตา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:00
13 640210189 ษมา ดำสอาด ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:14
14 640210265 อภิญญา พาแก้ว ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:23
15 640210357 กัญญาณัฐ ดวงแก้ว ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:21:55
16 640310010 ณัฏฐ์ริชญา วงศ์อินทร์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:53:47
17 640310019 นริศรา เชื้อมาศ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:49:19
18 640310049 กนกพร แก้วดวงดี วิจิตรศิลป์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:41:30
19 640310074 วิลาวรรณ ภู่กำจัด วิจิตรศิลป์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 13:41:25
20 640310101 นฤมล จิรจรัสตระกูล วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:03:45
21 640310214 พัชราพร ตุ้มเพชรรัตน์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:15:30
22 620410172 อริสรา รีวีระกุล สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:23:02
23 630410052 รุ่งทิวา มีมานะ สังคมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:58:38
24 630410108 ณัฏฐิฌาญ์ สืบสุยะ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:47:51
25 630410147 รุ้งนภา ทนดี สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:51:05
26 640410058 วศินี เนียมสม สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:06
27 640410064 ศรัณย์พร ตันสมบูรณ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 15:58:23
28 640410090 จุฬาลักษณ์ ด้วงประสิทธิ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:17:38
29 640410134 พิชญา สมศักดิ์ สังคมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 12:18:26
30 640410147 ยอดขวัญ จันทร์วิลัย สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:52
31 640410225 บุษยา ธรานนท์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:11
32 610510119 นิรณรา ทักษายา วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 11:21:53
33 610510293 แสงดาว อิมิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 11:12:41
34 620510085 ศิรภัสสร เฉียบแหลม วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:17:22
35 620510158 รวีนิภา นะถา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:50
36 630510408 ญาณิศา ใจงาม วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:36:52
37 630510475 ณัฐริกา โสภา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:38:17
38 630510692 สิรินญา ทองสว่าง วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 01:29:50
39 640510157 พีทพิมล แปงนุจา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:57:56
40 640510212 ชนกนันท์ ทองเลี่ยมนาค วิทยาศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 15:03:10
41 640510263 พัชรพร ไชยมุง วิทยาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 09:45:25
42 640510396 ภานุชนาถ ปันทอย วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 15:39:26
43 640510444 ปานณิศรา วงษ์มาก วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:20:43
44 640510488 นิรชา นะถา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:05
45 630610015 แคทลียา ตั๋นเขียว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:43:31
46 630610216 กรกช อุ่นยานโกวิท วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:52:01
47 630615012 ฤทัยทิพย์ ตรีอุทก วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:07:07
48 640610338 นิศาชล ทองพงษ์เนียม วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:31:06
49 610810044 จำลองลักษณ์ บุตรกำเนิด เกษตรศาสตร์ วันที่ 24/10/2564 เวลา 09:21:58
50 620810060 พลอยสวย ชัยสงคราม เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:14:00
51 620810080 สุกัญญา วอมขุนทด เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:16:57
52 620810381 อัญชลี ดวงทิพย์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 09:03:31
53 620810383 อัฐภิญญา อินต๊ะวงค์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:01
54 630810082 ศิริขวัญ หล้าปินตา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:02:50
55 640810042 ปาริชาด แป้นจินดา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:41:45
56 640810317 สุกัญญา ศรีบุญ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:48:48
57 641010080 นันทภัทร วงศ์ขัติย์ เภสัชศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:55:53
58 641110245 ปาจรีย์ ธีรธรรม เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:20
59 641110367 สุชานรี เสริมมติวงศ์ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:46:23
60 641210132 รัญชนา ใบชา พยาบาลศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:57:58
61 641210156 ศุภอักษร ภูริทัตสวัสดิ์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:44
62 611310148 ศิลา เลาลี อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 04/10/2564 เวลา 11:14:14
63 621310032 ณัฐธิดา จิวยิ้น อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:54:46
64 621310033 ณัฐธิดา อินสามตา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:25:41
65 631310325 ณัฐสินี มโนปิยะกุล อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:36:23
66 641410032 เนติมา เล็กอุดากร สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 17:59:14
67 611510213 ศรีไพร พรมหญ้าคา บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:00:46
68 621512015 เกตน์สิรี ศรีสุทธะ บริหารธุรกิจ วันที่ 04/10/2564 เวลา 20:09:58
69 621512081 ธัญพิชชา ชัยยอง บริหารธุรกิจ วันที่ 04/10/2564 เวลา 20:05:07
70 641510026 ขวัญชนก โชควิริยะจิตต์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:57:22
71 641510134 ธนารีย์ พรหมปัญญา บริหารธุรกิจ วันที่ 05/10/2564 เวลา 02:38:52
72 641510214 พลอยพรรณ วันพระ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:00
73 641510223 พิชญ์รัตน์ เหล่าภักดี บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 08:39:15
74 641610010 กมลพร บุญจู เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:58:12
75 641610035 กาญจนาณัฐ สุขอิ่ม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:36:00
76 641610058 คันธารัตน์ ยะมะโน เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:11
77 641610063 จิตตกานต์ กวางแก้ว เศรษฐศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 00:19:29
78 641610069 จิราวรรณ ศรีสิงห์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:54:35
79 641610518 อนัญญา สมใจ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:37
80 641610523 อภิชญาดา แตงแช่ม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:26:34
81 641810033 จิราภรณ์ จิตบรรจง การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:40:18
82 641810054 เฌออันน์ เจริญศรีวิไล การสื่อสารมวลชน วันที่ 03/10/2564 เวลา 15:40:49
83 641810111 นิตยา อุปปิง การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:43:07
84 641810142 พรธวัล ใจเขียนดี การสื่อสารมวลชน วันที่ 02/10/2564 เวลา 23:47:57
85 641810177 ภัทราพร วงค์ปินจันทร์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:15:14
86 641810205 วรัญญา วโรตมะกุล การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:23:44
87 641810214 วิมลณัฐ ไชยนวล การสื่อสารมวลชน วันที่ 04/10/2564 เวลา 13:58:49
88 641910002 กัญญ์ฐญาน์ ภัทรพรวรโชติ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:56:59
89 641910181 ชนิกานต์ พินทศรี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:36:07
90 632010109 รพรรณตรี พิเกณฑ์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:32:16
91 642010082 นิศารัตน์ มูลมณี นิติศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 16:26:13
92 642110119 ชนัดดา กออวยชัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:43:33
93 642110120 ชมพูนุช สุภาธง ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:32:53