รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก หอแม่เหียะ (ชาย)

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 611910009 เจริญชัย มีแสง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 22:55:30