รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก ชาย อาคาร 7

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 610110528 กรีฑา วรรณเลิศ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:41:25
2 610110532 เจษฎา วงค์ใหม่ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:59
3 640110029 ไชยพงษ์ อัศวจิรธนาสิน มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:34
4 640110447 ณภัทร ไชยเทพ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:34
5 620210099 ชัยธวัช ธาราใสเย็น ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:41
6 610410003 เกียรติศักดิ์ สุนันต์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:26:14
7 640410068 ศุภชัย บุญประจง สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:53
8 620510690 ธีรกานต์ จ่าปัน วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:02:17
9 630510227 ศุภณัฐ วงค์อัญญา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:28
10 621310173 สุรพัศ สุวรรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:52
11 641510275 วรกานต์ ตานะเศรษฐ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:10
12 641610553 จิรวัฒน์ ทาพรหม เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:03:07
13 642110179 ภานุพร วรรณกุล ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:36