รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก ชาย อาคาร 6

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 610112083 บัณฑิต บุญเจริญทรัพย์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 01:14:46
2 630110020 ชุณหะเมษ เมียงเจียง มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 15:03:14
3 630110642 อนุพงศ์ คงบังคับ มนุษยศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 16:00:41
4 640210084 วสุ ปันติ๊บ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:39:16
5 640210289 วชิรวิทย์ ผาสีกาย ศึกษาศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 19:06:22
6 640210314 ปรธร พตด้วง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 20:51:45
7 610410084 วีรภัทร แสงเขียว สังคมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 14:20:16
8 630410013 ฉันฑวัต วันดี สังคมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 15:33:54
9 630410019 เชิดศักดิ์ ดู่อินทร์ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:11:49
10 640410161 ศุภกฤษฎิ์ ต๊ะราช สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:16:19
11 610510712 สัญบฎ เตโช วิทยาศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 13:58:47
12 620510703 สันติสุข แซ่โง้ว วิทยาศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 21:14:20
13 640510094 กษณะ สิงห์เขียว วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:00:15
14 610610275 ธีรภัทร ขาวเหลือง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:50:27
15 640610059 ปัณณวิศ ขวัญเขียว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 14:17:14
16 640610149 ณัฐปคัลภ์ โคตรนรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 16:01:45
17 640610175 ปัณณวิชญ์ เกตุทอง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 20:38:17
18 640610469 ธีรภัทร บัวเพชร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 11/10/2564 เวลา 10:14:19
19 640610539 รามนรินทร์ ตั๋นคำ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 14:18:08
20 640610628 ฐิราชัย เหงาจุ๊ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 19:54:31
21 640612200 กิตติธร นำบุญเรือง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 11:50:22
22 610810043 จักรพันธ์ ชูชื่น เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:36
23 630810323 มินธาดา ดวงปันสิงห์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:38:17
24 621310112 กรวิชญ์ ปิงวงค์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 13/10/2564 เวลา 09:58:30
25 641310323 คชา เรือนใจ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:16:38
26 621510129 ธีราการ วีรเดชะ บริหารธุรกิจ วันที่ 07/10/2564 เวลา 10:05:17
27 641512046 ชินณพัฒน์ เตชะธนวิชญ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:25:13
28 641610138 ณัฐการ กัญญา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:54:19
29 631810015 เกียรติศักดิ์ โปธาสุ การสื่อสารมวลชน วันที่ 10/10/2564 เวลา 17:36:51
30 611910011 ณัฐดนัย ทองจินดา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:30:28
31 611910123 นันทวัฒน์ ธิทะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 00:23:51
32 611910226 กฤษณะ สมพมิตร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 14:20:41
33 621910226 เอกนันท์ นพคุณ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 10:12:51
34 641910006 กันต์ ชิมิซึ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 21:25:10
35 641910062 สรวิศ ใจคำ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 12/10/2564 เวลา 20:11:42
36 641910247 สิทธิโชค สอนมา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 19:06:27
37 612010030 ปฐมพร กรุงศรี นิติศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 18:53:21
38 642110060 พาณิชย์ วิจันทร์ตา ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 07/10/2564 เวลา 13:40:34
39 642110081 วิธภัทร เผือกผ่อง ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 05/10/2564 เวลา 20:20:05
40 642110260 ชวัลวิทย์ ใหม่เขียว ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:56:54
41 642115045 สรวีย์ ศรีภักดีพงศ์เดช ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 02/10/2564 เวลา 01:19:12