รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก ชาย อาคาร 5

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 610110411 อภิสิทธิ์ ใจคำลือ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:43:49
2 630110206 อรรถวิทย์ เพชรรัตน์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 14:31:52
3 640110037 ณัฐกาญณ์ ทองใบ มนุษยศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 11:10:56
4 640110180 ปฐมภพ เทพวรรณ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 19:58:24
5 620210190 ธนดล จิตงาม ศึกษาศาสตร์ วันที่ 08/10/2564 เวลา 23:36:07
6 630210368 วัชรพล ศรีวัชระ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 16:53:26
7 640210001 กนกพัฒน พัฒนทรัพย์ไพศาล ศึกษาศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 20:35:45
8 620310308 เดโช วงษ์น้อย วิจิตรศิลป์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 22:57:26
9 630310105 รังสิมันตุ์ บุพศิริกุล วิจิตรศิลป์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 01:13:14
10 640310102 นัฐพล วุฒิตา วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:32:28
11 640310372 ธิปก เพ็งจันทร์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 21:08:44
12 610410154 ชุน ภิรมย์ธจิตฎาชัย สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:49
13 610510519 ฉันทพล ตัน วิทยาศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 23:01:44
14 630510034 ธีร์ธัช สีหาราช วิทยาศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 21:50:12
15 640510328 ธนบุรี ไร้รอด วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 18:25:09
16 640510699 ปรัตถกร แอนันท์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 17:34:34
17 610610110 กันต์ธีร์ ประดิษฐพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 20:47:04
18 610610123 ณภัทร เฟื่องฟู วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 20:17:21
19 610610639 ธนวัฒน์ กิจประพจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 20:59:55
20 620612037 ภูธเนตร มาเพชร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10/10/2564 เวลา 18:33:48
21 620612170 เอื้อบุญ เรือนคำฟู วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:03:39
22 630610505 ณัฐดนัย สว่างประจิม วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:46:50
23 630610616 วชิรวิทย์ วงค์คม วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:26:46
24 630610664 อาคม ชัยโชค วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 21:35:23
25 640610010 จักรกริช ทาแกง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 16:36:23
26 640610229 ธนกฤต อริยะเครือ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 06/10/2564 เวลา 11:30:37
27 640610289 เจตพัฒน์ มังคละคีรี วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 17:42:12
28 640610446 ทักษ์ดนัย วิชัยแสน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 16:02:04
29 640610467 ธีรพงศ์ มังคละวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 05/10/2564 เวลา 16:50:25
30 640610488 ปรีชา มาน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:41:19
31 640610523 ภูธนกฤษฎิ์ แควสยอง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 16:33:40
32 640610581 อริยธัช กระจ่างทอง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 18:04:52
33 640610590 จักริน ปภัสชลชัยกร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:28:38
34 640610655 พีระพล ประมูลเชื้อ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:44
35 640612022 วรากร ลุงออ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 17:12:57
36 640612043 ธนิสร ศรีแปงวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:29
37 640612057 พงศกร รุ่งโรจน์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 07/10/2564 เวลา 11:29:53
38 640612147 พิทวัส ตาคำอุด วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 20:57:09
39 610810038 เกียรติศักดิ์ หวลหงษ์ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:57:05
40 630810213 ธนภพ ศรีบุญเรือง เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:41:31
41 640810093 กำพล อินต๊ะวงค์ษากร เกษตรศาสตร์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 23:08:33
42 641110268 เมืองแมน เวทำ เทคนิคการแพทย์ วันที่ 09/10/2564 เวลา 21:56:48
43 641310161 ปราโมทย์ พุทธบุรี อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:20:01
44 641512013 กิตติธัช สัตยานุรักษ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:19:38
45 631610038 คณาธิป สินธุเศรษฐ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 16:56:37
46 641610525 อภิวัฒน์ เรียบร้อย เศรษฐศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 22:31:16
47 641810306 ขวัญเคอ ลุงตี๋ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:11:28
48 641910210 ปรัญชัย ฟักเล็ก รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 13/10/2564 เวลา 17:53:38
49 622010155 อภิศักดิ์ ดวงมาลา นิติศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 06:51:50
50 642110190 วโรดม เตชะฟอง ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 04/10/2564 เวลา 17:41:40
51 642115027 พัฒนชัย นุยามัง ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 05/10/2564 เวลา 19:28:19