รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก ชาย อาคาร 4

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 640110632 วิชญะ เขียวทะวงค์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:00:12
2 640110650 เตชพัฒน์ นีอำมาตย์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 19:58:31
3 600210287 อนุชา หอมน้อย ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:39:22
4 640210097 จักริน มะทะนิน ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:45
5 640210106 บรรณสรณ์ โล้ชมภู ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:51:49
6 640210187 พีรัช ชุ่มแก้ว ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:43:02
7 640210345 ธนพล แก้วสมบัติ ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:29:57
8 640310051 กิตติพศ วงศ์กาปิน วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:03
9 640310052 จิรโชติ พุทธสังข์ วิจิตรศิลป์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:30
10 620510047 นลธวัช สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:11:20
11 620510092 สิรภพ ธรรมปัญญา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:06:07
12 620510337 พัฒน์ดนัย บุญลา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:16:34
13 640510049 ปฏิพัทธ์ คำหล้า วิทยาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 08:16:50
14 640510098 กิตติพัฒน์ ปานพรมธำรง วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 16:32:44
15 640510165 ภัทรพล อุทุม วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:31:19
16 640510198 อุดร ปาลีกุย วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:31:08
17 640510211 เจษฎาภรณ์ ถาวร วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 20:55:07
18 640510621 ปฏิพัฒน์ พิณศรี วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:04
19 640510643 จิรภัทร พฤทธิพงศ์เดชา วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:35
20 640510678 รัฐภูมิ พัฒนายนตร์ชัย วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:38
21 640510689 อัครพล หมื่นราช วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:18:15
22 630610416 ศุภณัฐ สุพรศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:12:35
23 640610016 ชัชดล ประสิทธิเมตต์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:23:05
24 640610203 วชิรณุกุล ชำนาญ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:46:12
25 640610204 วันชนะ ตันเตโช วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 11:35:45
26 640610205 วาริด ดำลี วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:44:06
27 640610285 คมสัน ตันเขื่อนแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:26
28 640610371 วงศธร พัทรา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:26:05
29 640610390 สิทธิพล มาขวา วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:29
30 640610401 หัตพล วรชัยปัญญาวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:52:51
31 640610412 ขอบฟ้า แก้วสุกข์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:46:52
32 640610468 ธีรภัทร ทองดี วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 14/10/2564 เวลา 13:46:42
33 640610512 พุฒิกร พนัสบดีกุล วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:46:07
34 640610532 รัชชานนท์ ชัยเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:57:22
35 640610660 ภาณุวัฒน์ วงศ์วรกุลกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:51:14
36 640610671 ศุภสัณห์ เรืองจุติโพธิ์พาน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:09:49
37 640610673 สุรบดินทร์ เงาใส วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 22:18:55
38 640610676 ฮารีส แซ่ม้า วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 22:24:57
39 640612010 ธนวัฒน์ คงทน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:23:12
40 640612045 ธีทัศ ซอหะซัน วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:39:36
41 630810024 ฎรินทร์ อโนมา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:00
42 640810029 ธนบดี ตันสุภาวุฒิ เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:18:15
43 640810161 ทัตธน คำนาสัก เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:38:59
44 640810242 พลพจน์ พรมมาลา เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:53:27
45 641110115 อนิรุต หนูแดง เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:32:53
46 641110198 อภิวัฒน์ ศีลธรรม เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:41:25
47 641110204 กรกฎ ขัดยอด เทคนิคการแพทย์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:48:54
48 641210105 พัสกร ตาปัญญา พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:16:23
49 641215007 เจนภพ สุภานันต์ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:55:39
50 641310032 ชัยวัฒน์ ปัดนา อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:30:06
51 641310250 ศิวกร คำภิโล อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:42:51
52 641310322 ไกรวิชญ์ คงสุขสม อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:22
53 641410008 จัสติน ยุมาดีน สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:06:37
54 641410078 ธีรพัฒน์ จั่นพลอย สัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:01:38
55 641510008 กรวิทย์ พุทธชัย บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:52:22
56 641510124 ธนนันท์ เป้าบ้านเซ่า บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:30:04
57 641510136 ธรรมนูญ ณ ราช บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:36:18
58 641510262 รวิชญ์ วิทยาสำเร็จพิทักษ์ บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:50:09
59 641512055 ณนนท์ สุทธหลวง บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:39:01
60 631610260 พลศกร ชลใสเย็น เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:50
61 641610121 ญาณารณพ รัตรุ้ง เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:22:34
62 641610139 ณัฐชนน หนูสมแก้ว เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:39:59
63 641610353 ภัทรเดช คงสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:34:07
64 641610430 วิชชุ มาประเทียบ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:29:56
65 641615076 ภูธเรศ ไชยเมืองชื่น เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:51:28
66 641710095 ชลสิทธิ์ หะยีมะลี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:31:50
67 641710150 อินทัช บงกชมาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 13:18:34
68 621810232 ศุภกร วงค์เลย การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:35:17
69 641810072 ณัฐภัทร คนสิน การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:11:17
70 641810081 ธนกร ปะละใจ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:39
71 621910087 ณัฐวุฒิ สถิตย์พนาไพร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:01:43
72 632012135 ศิรวุฒิ ชัยแป้น นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:37:59
73 642010124 รัชชานนท์ อนุสาร นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:23:07
74 642012051 ภูมิศักดิ์ พลนาจร นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 14:13:31
75 642012076 อภิวิชญ์ รุ่งจารุทรัพย์ นิติศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 22:58:21
76 612115001 ชนากร แก้วสุทธิ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:51:18
77 642110005 กล้าตระการ สิทธิกัน ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:30:50
78 642110091 สุชานนท์ เป็นเครือ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:05:02
79 642110097 อรุชา เมืองศิริ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:50:11
80 642110283 ปฏิพัทธ์ บุญวงศ์ ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:40
81 642110292 ภาณุวิชญ์ ลิ้มทองไพศาล ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:07:40
82 642115037 ภูผา สมถวิล ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:30