รายชื่อผู้สมัครเข้าพักหอพัก
หอพัก ชาย อาคาร 3

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คณะ วัน เวลา ที่สมัคร
1 640110007 กฤตยชญ์ กิมาพร มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 19:18:18
2 640110026 ชิษณุพงศ์ อินทร์ชนะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:24:17
3 640110093 ฤตธกร มหาวรรณ์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:05
4 640110265 เกริกกฤษฎิ์ เสียงเย็น มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:30
5 640110287 นนทกร หน่อโอย มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:25
6 640110304 พัสพล สกุลวงศ์วิวัฒน์ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:48:36
7 640110333 อรรตนันท์ กันทะมาลา มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 17:49:37
8 640110352 ณภพ เผ่ากันทะ มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 12:31:47
9 640110409 ณัฐภูมิ อินไชย มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 20:27:04
10 640110436 วุฒิชัย มีหวายหลืม มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:36
11 640110450 ทินภัทร ยานะคำ มนุษยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:45:18
12 640110550 ธนิก กุลวานิช มนุษยศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 14:45:47
13 640210075 พิชญุตม์ นันตา ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:33:21
14 640210163 อนุชา ใจพล ศึกษาศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 20:29:29
15 640210237 วชิระ บุญธรรม ศึกษาศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 13:49:35
16 640210299 อาทิตย์ ผาทอง ศึกษาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:27:24
17 640415004 ปัณณธร ตันประเสริฐ สังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:00:33
18 640510382 เตชิต สิทธิวงค์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:24:11
19 640510520 ชัยชนะ ปาสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 10:56:35
20 640510659 ธนัช ธนัญชัย วิทยาศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:17:43
21 600610314 ชัชวาล มะณีทอง วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 12:56:41
22 620610096 พิชาภพ แซ่โจว วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 08:50:27
23 640610210 ศิริโรจน์ โพธิ์หย่า วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 18:51:53
24 640610484 บรรณวิชญ์ เต็งเจริญสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 22:35:18
25 640610669 ศิกษก วัชรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:55:53
26 640612107 จิรายุทธ ศรีจักร์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:21:49
27 640612197 อุ้มบุญ แนวสุข วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 00:18:36
28 640612203 ซัยยิต แขกเต้ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:12:17
29 640615013 ณัฐกรณ์ ธรรมาธิวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 11:41:25
30 640710006 กฤตณัฐ พัฒน์ภูมิวงศ์ แพทยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:06:14
31 640710027 ชาคริต ฉิมพลี แพทยศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 14:46:11
32 640810103 ขวัญชัย อ่องแดง เกษตรศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 21:15:27
33 640910035 พัชรพงศ์ เพิ่มดี ทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:52
34 641010052 ถิรวุฒิ เชิดชน เภสัชศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 23:23:15
35 641110279 ศักดา โลวิมา เทคนิคการแพทย์ วันที่ 04/10/2564 เวลา 11:03:29
36 641210091 ประกาศิต มีชื่อ พยาบาลศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:32:08
37 631310222 วรวิช โอสถานนท์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:40:36
38 641310021 เจริญวิทย์ จิตตพงศ์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:48:54
39 641310139 ณัฏฐศักย์ แก้วสุนันท์ อุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:11:22
40 621510160 ปภังกร สิทธิสม บริหารธุรกิจ วันที่ 03/10/2564 เวลา 09:27:15
41 621510163 ปรัชญา อิสร บริหารธุรกิจ วันที่ 03/10/2564 เวลา 02:16:33
42 641510020 กิตตินันท์ ปัญจรัตนากร บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 15:09:25
43 641510128 ธนรัตน์ แก้วระหัน บริหารธุรกิจ วันที่ 02/10/2564 เวลา 20:08:07
44 641510204 ไผทพัฒน์ โมลี บริหารธุรกิจ วันที่ 03/10/2564 เวลา 11:30:42
45 641510274 วชิรวิชญ์ เลือดนักรบ บริหารธุรกิจ วันที่ 03/10/2564 เวลา 11:34:24
46 641512143 พิทักษ์ภูมิ แย้มสวน บริหารธุรกิจ วันที่ 01/10/2564 เวลา 12:35:26
47 621610107 ณัฐพล ศิริชุมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:46:03
48 621610112 ณัฐวุฒิ ภิระบรรณ์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 16:50:43
49 641610096 ชยพล สุขศรีราษฎร์ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 13:36:36
50 641610310 พลภูมิ การเร็ว เศรษฐศาสตร์ วันที่ 02/10/2564 เวลา 21:45:04
51 641610462 สกุลศักดิ์ แตงเพ็ชร เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:09:29
52 641610465 สรศักดิ์ คุ้มสา เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:11:37
53 641615067 พีรพัฒน์ ศรีบุญ เศรษฐศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:27:37
54 641710148 อัษฎายุธ ดวงมาลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 20:42:28
55 641810256 อรรคพล ปันนะการ การสื่อสารมวลชน วันที่ 02/10/2564 เวลา 12:45:18
56 641810309 จารุตน์ วิเศษวงศ์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 01/10/2564 เวลา 10:15:11
57 641810347 ภูบดี หิรัญวิวัฒน์วงศ์ การสื่อสารมวลชน วันที่ 02/10/2564 เวลา 01:25:51
58 641910046 พัชรดนัย แป้นชุมแสง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:37:24
59 641910130 ภูวดล ปิ่นทองธรรม รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 03/10/2564 เวลา 23:12:32
60 641910258 อุทัย ผาทอง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 01/10/2564 เวลา 18:24:33
61 632110116 กลวัชร แก้วมูล ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:09:39
62 642110101 กฤษฎา อินต๊ะพรม ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:58:59
63 642110183 ภูวกร ไกยสวน ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 01/10/2564 เวลา 23:55:46
64 642110270 ธนภัทร สุธรรมปัน ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วันที่ 02/10/2564 เวลา 10:39:24
65 642415012 ชนะภูมิ แช่มโสภา นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 01/10/2564 เวลา 09:04:48
66 642415022 ธนภัทร นาสา นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 02/10/2564 เวลา 19:31:59
67 642415040 ภูมินันท์ เชียงลา นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 01/10/2564 เวลา 11:12:04