ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2562

กำหนดการลงทะเบียน

ผู้ปฏิบัติ กิจกรรม วัน เดือน ปี เวลา
นักศึกษา ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า โดยระบบ online
(ไม่มีการประมวลผลระหว่างวัน ลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 24.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาและให้ความเห็นชอบผ่านระบบ online
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 24.00 น.
คณะ/ภาควิชา พิจารณาปรับจำนวนรับ/เปิด/ปิด/ขยายตอนกระบวนวิชา online
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 24.00 น.
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศผลการลงทะเบียนล่วงหน้า โดยระบบ Internet วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 15.00 น.
นักศึกษา ปี 1 เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียนหลังกำหนด
(ประมวลผล วันละ 2 ครั้ง คือ 09.00-10.00 น. และ 15.00-16.00 น.)
วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 09.00 น.
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 24.00 น.
คณะ/ภาควิชา พิจารณาปรับจำนวนรับ/เปิด/ปิด/ขยายตอนกระบวนวิชา
(ประมวลผล วันละ 2 ครั้ง คือ 09.00-10.00 น. และ 15.00-16.00 น.)
เริ่ม วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 09.00 น.
นักศึกษา ทุกระดับชั้น เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียนหลังกำหนด
(ประมวลผล วันละ 2 ครั้ง คือ 09.00-10.00 น. และ 15.00-16.00 น.)
เริ่ม วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 09.00 น.
คณะ/ภาควิชา พิจารณาเพิ่มกรณีพิเศษ
(ประมวลผล วันละ 2 ครั้ง เฉพาะการ Drop)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 24.00 น.
นักศึกษา ถอนกระบวนวิชา โดยไม่ได้รับอักษร W
(ประมวลผล วันละ 2 ครั้ง เฉพาะการ Drop)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 24.00 น.
อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา และให้ความเห็นชอบผ่านระบบ Internet
(ตลอด 24 ชั่วโมง)
เริ่ม วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 24.00 น.
สำนักทะเบียนและประมวลผล ประกาศสรุปผลการลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 00.01 น.
นักศึกษา วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เริ่ม วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 09.00 น.
สิ้นสุด วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 16.30 น.