ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2566

ตารางการประมวลผลระหว่างวัน

ลำดับ วันที่ประมวลผล ครั้งที่ ประมวลผลแล้วได้ตามความต้องการ (Record) ประมวลผลแล้วไม่ได้ตามความต้องการ (records)
เพิ่ม
(add)
ถอน
(drop)
ย้ายตอน
(move)
section เต็ม
(useat)
ผิดเงื่อนไข
(ucond)
หน่วยกิตเกิน
(ovrcr)
1 8 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (15.00-16.00 น.) 736 102 26 1,515 345 97
2 9 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 289 94 17 1,374 328 97
3 9 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 334 63 8 1,121 311 108
4 10 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 329 59 14 1,123 100 111
5 10 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 143 41 1 1,114 49 102
6 11 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 136 64 7 1,082 38 105
7 11 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 96 30 6 1,048 38 95
8 12 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 196 67 7 1,034 35 87
9 12 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 147 37 6 946 34 86
10 13 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 122 49 3 926 30 83
11 13 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 6 - 914 28 81
12 14 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 15 - 899 28 76
13 14 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 10 - 885 28 74
14 15 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 4 - 872 28 72
15 15 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 12 - 854 28 68
16 16 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 32 - 833 28 64
17 16 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 56 - 791 27 54
18 17 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 47 - 769 24 48
19 17 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 172 - 592 18 40
20 18 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 129 - 411 17 31
21 18 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 87 - 341 13 27
22 19 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 70 - 300 11 23
23 19 เม.ย. 2567 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 42 - 250 6 21