ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2562

ตารางการประมวลผลระหว่างวัน

ลำดับ วันที่ประมวลผล ครั้งที่ ประมวลผลแล้วได้ตามความต้องการ (Record) ประมวลผลแล้วไม่ได้ตามความต้องการ (records)
เพิ่ม
(add)
ถอน
(drop)
ย้ายตอน
(move)
section เต็ม
(useat)
ผิดเงื่อนไข
(ucond)
หน่วยกิตเกิน
(ovrcr)
1 13 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,255 365 225 16,003 1 505
2 13 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,146 342 198 15,797 1 538
3 14 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 961 195 167 15,771 1 494
4 14 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 9,843 1,083 682 12,541 1 587
5 15 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 4,130 765 504 11,903 1 590
6 15 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,841 370 228 11,669 1 601
7 16 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 3,356 914 529 11,462 1 509
8 16 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 3,857 1,096 745 10,348 - 551
9 17 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 2,622 834 506 9,611 - 574
10 17 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,481 1,120 526 9,172 - 552
11 18 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,490 584 396 8,721 - 544
12 18 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,541 496 280 7,986 - 540
13 19 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,051 565 268 7,726 - 547
14 19 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,231 675 340 7,352 - 510
15 20 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,033 489 256 7,099 - 458
16 20 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,091 501 188 6,758 - 452
17 21 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 827 473 153 6,513 - 454
18 21 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - - - - - -
19 22 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - - - - - -
20 22 ธ.ค. 2562 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - - - - - -
Back