เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ. 2562 คลิกที่นี่ จึงทำให้ไม่สามารถเปิดข้อมูลการลงทะเบียนแบบสาธารณะได้ ผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล กรุณาล๊อกอินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนก่อน คลิกที่นี่
           To conform to Thai Personal Data Protection Act , B.E. 2562. , course/service enrollment information is a private data and cannot be accessed publicly. To access this information, please login into Registration System click here

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลือกภาคการศึกษาที่ต้องการค้นหา

ค้นหากระบวนวิชาภาคการศึกษาในระบบงานทะเบียนเดิม

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562

ค้นหากระบวนวิชาเป็นกลุ่ม

รหัส 3 ตัวหน้า :

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากชื่อกระบวนวิชา

ป้อนชื่อกระบวนวิชา:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัสกระบวนวิชา
(ลงทะเบียนชั้นปี)

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก:

ค้นหากระบวนวิชาจากรหัส และ SECTION

ที่ COURSE NO SECTION
LEC LAB
1
2
3
4
5

ค้นหาวิชาที่เปิดสอนในช่วงเวลา

DAY เริ่มเรียน (เช่น 0800) เลิกเรียน (เช่น 0900)
 

วิชาที่ต้องจอง Lab

ป้อนรหัสกระบวนวิชา 6 หลัก/ รหัส 3 ตัวหน้า:

Search by study program

International Program Special Program

Search result


พิมพ์ตารางข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
000000 - ENROLLMENT FOR SERVICE
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
  ENROLLMENT FOR SERVICE 000 000 0 0 - -       - 132 -
001101 - FUNDAMENTAL ENGLISH 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FUNDAMENTAL ENGLISH 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
001201 - CRIT READ AND EFFEC WRITE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRIT READ AND EFFEC WRITE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
17 JUN 2020
08:00-11:00
0 3 0
001202 - ENGL IN PROF CONTEXTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENGL IN PROF CONTEXTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0800-0930
-
TBA
คณาจารย์
16 JUN 2020
15:30-18:30
0 0 0
009103 - INFO LITERACY & INFO PRESENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition INFO LITERACY & INFO PRESENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
พิเชษฎ์ จุลรอด
5 2 0
013110 - PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
คณาจารย์
2 0 0
013798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0900-1200
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
9 0 0
013799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0900-1200
-
TBA
ธีรวรรณ ธีระพงษ์
7 0 0
019104 - CHINESE II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHINESE II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1300-1430
-
HB
อรชพร พวงทอง
1 0 0
019222 - CHINESE READING II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CHINESE READING II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1430-1600
-
กรวรรณ พรหมแย้ม
1 0 0
028798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0900-1200
-
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณาจารย์
1 0 0
028799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0900-1200
-
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณาจารย์
1 0 0
033761 - MANAGE PSY & LEADER ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MANAGE PSY & LEADER
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
HB7707
ชูชัย สมิทธิไกร
0 0 0
033764 - WORKPLACE HEALTH AND WELL-BEING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C WORKPLACE HEALTH AND WELL-BEING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
10 0 0
033765 - POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition POSITIVE PSYCHOLOGY AT WORK
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
HB7707
ชูชัย สมิทธิไกร
16 0 0
033789 - SEL TOPICS IN IO PSY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SEL TOPICS IN IO PSY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
HB7707
ทัศนีย์ หอมกลิ่น
Co-Instruc
คณาจารย์
ณฐวัฒน์ ล่องทอง
16 0 0
055713 - ASSESS FOR LEARN IN 21st CEN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ASSESS FOR LEARN IN 21st CEN
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
1300-1700
-
0000
สุนีย์ เงินยวง
20 13 0
055722 - MEAS OF INTELLIGEN & APTI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MEAS OF INTELLIGEN & APTI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
0900-1100
-
TBA
ณัฐพล แจ้งอักษร
20 0 0
055732 - QUALITATIVE RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C QUALITATIVE RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
0900-1500
-
EB3303
น้ำผึ้ง อินทะเนตร
10 0 0
055733 - EXPERIMENTAL RESEARCH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C EXPERIMENTAL RESEARCH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
0900-1100
-
TBA
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
20 0 0
055738 - DAT PRO IN EDU RES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DAT PRO IN EDU RES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
0900-1500
-
EB3303
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
10 0 0
055743 - STRUCTURAL EQUATION MODELS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O STRUCTURAL EQUATION MODELS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
SaSu
0900-1200
-
0000
สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
20 17 0
055757 - NEED ASSESSMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O NEED ASSESSMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
1300-1700
-
3313
ณัฐพล แจ้งอักษร
20 6 0
055799 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
15 0 0
057137 - SPORTS FOR HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPORTS FOR HEALTH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-Th
1300-1430
-
TBA
ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
40 0 0
061306 - WATER COL & TEM PAINTG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C WATER COL & TEM PAINTG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 2
SaSu
0800-1200
-
ห้องประชุมแจ่มจิตต์
สุพจน์ จิตรทอง
40 0 0
061307 - OIL PAINTING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C OIL PAINTING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 2
TBA
0000-0000
-
TBA
เดือนวิสาข์ ชลศิริ
10 0 0
061309 - RELF SCULPTURE FOR ART ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RELF SCULPTURE FOR ART ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 2
SaSu
1300-1700
-
ห้องประชุมแจ่มจิตต์
สุพจน์ จิตรทอง
60 0 0
062722 - COMP EC CHI ED ASEAN COMM ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMP EC CHI ED ASEAN COMM
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
EB5107
ไพบูลย์ อุปันโน
10 0 0
062723 - CRITICAL ISSUES IN EC ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CRITICAL ISSUES IN EC ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Su
0900-1500
-
EB5107
รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
10 0 0
071425 - MTD TEA CH SOC STUD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MTD TEA CH SOC STUD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
SaSu
1300-1430
-
พนิดา สินสุวรรณ
20 0 0
074101 - PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROMOT OF HEALTH EVEDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-Th
1430-1600
-
TBA
กนกวรรณ อังกสิทธิ์
35 0 0
079444 - SPEC LECT IN INDUS ED ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPEC LECT IN INDUS ED
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1100-1230
-
TBA
มานูนณย์ สุตีคา
Co-Instruc
สุระเดช ศรีวิชัย
40 0 0
088798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
วีณา วโรตมะวิชญ
5 0 0
091798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
30 0 0
091799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
0000
เดชา ศุภพิทยาภรณ์
9 0 0
128798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
TBA-TBA
-
TBA
คณาจารย์
50 0 0
167708 - RES METH IN POL ECON ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RES METH IN POL ECON
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
SaSu
0900-1600
-
SB01-005
รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
25 0 0
167798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
SB01-004
คณาจารย์
5 0 0
176100 - LAW & MODERN WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LAW & MODERN WORLD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
1300-1430
-
TBA
กฤษณ์พชร โสมณวัตร
5 0 0
176101 - INTRODUCTION TO LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRODUCTION TO LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
1100-1230
-
TBA
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
15 JUN 2020
12:00-15:00
2 0 0
176103 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
20 16 0
177214 - LAW OF OBLIGATIONS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LAW OF OBLIGATIONS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Tu
1630-2000
-
ONLINE
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
4 32 0
177217 - LAW OF SUCCESSION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LAW OF SUCCESSION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
SaSu
1300-1700
-
LB1403
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
5 0 0
177227 - COMMERCIAL LAW I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMMERCIAL LAW I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
TBA
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
0 0 0
177283 - CRIM SPEC OFFENCES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CRIM SPEC OFFENCES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
MTu
1700-1930
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
177330 - CIVIL PROCEDURAL LAW I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition CIVIL PROCEDURAL LAW I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1700
-
ONLINE
คณาจารย์
61 71 0
177332 - CIVIL PROCEDURAL LAW 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CIVIL PROCEDURAL LAW 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1200
-
ONLINE
คณาจารย์
0 43 0
177335 - CONST OF CT OF JUSTICE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CONST OF CT OF JUSTICE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
30 20 0
177393 - CRIMINAL PROCEDURAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O CRIMINAL PROCEDURAL LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Mo
1630-2030
-
ONLINE
ศักดิ์ชาย จินะวงศ์
0 27 0
177414 - LEGAL ADV FOR FOREIGN CLIENTS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEGAL ADV FOR FOREIGN CLIENTS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1200
-
ONLINE
ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
20 17 0
177426 - INSURANCE LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INSURANCE LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
SaSu
1300-1700
-
TBA
สุธาสินี สุภา
20 0 0
177427 - THAI BANK & FINA INST LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THAI BANK & FINA INST LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
1300-1730
-
TBA
ชญามณี พิริยะวณิชย์
15 0 0
177434 - EVIDENCE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EVIDENCE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
ONLINE
คณาจารย์
15 36 0
177450 - PUBL FINANCE AND TAX LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O PUBL FINANCE AND TAX LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Fr
1630-2000
-
ONLINE
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
10 6 0
177481 - SEMINAR ON CRIMINAL LAW ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition SEMINAR ON CRIMINAL LAW
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
WTh
1600-2030
-
ZOOM ONLINE
สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
30 26 0
178799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0000-0000
-
-
1 0 0
179401 - LEGAL INTERNSHIP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEGAL INTERNSHIP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
160 0 0
206162 - CAL ENG II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CAL ENG II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1100-1230
-
ENG211
เบน วงศ์สายใจ
16 JUN 2020
08:00-11:00
60 0 0
206172 - GENERAL MATHEMATICS II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C GENERAL MATHEMATICS II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1100-1230
-
MB2213-14
17 JUN 2020
15:30-18:30
0 0 0
206324 - APPLIED LINEAR ALGEBRA ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C APPLIED LINEAR ALGEBRA
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0800-0930
-
ENG210
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
35 0 0
206797 - MASTER' S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER' S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
M-F
0830-1600
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
206798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
M-F
0830-1600
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
207106 - PHYS ENG AND AGRO STUD II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O Condition PHYS ENG AND AGRO STUD II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
วีระเดช ทองสุวรรณ
Co-Instruc
สกล แสนทรงสิริ
30 28 0
208272 - ELEM STAT FOR SOC SCI 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ELEM STAT FOR SOC SCI 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
0 0 0
216798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
Co-Instruc
วรารัตน์ บุญเจริญ
10 0 0
252342 - PRINC OF COMMUNICATION SYSTEMS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRINC OF COMMUNICATION SYSTEMS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1300-1600
-
TBA
พีรพนธ์ อนุสารสุนทร
10 0 0
252400 - ELECTRICAL ENGR TRAINING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ELECTRICAL ENGR TRAINING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
20 0 0
252498 - SPECIAL TOPIC IN ELEC ENGR 4 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SPECIAL TOPIC IN ELEC ENGR 4
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
20 0 0
254491 - CAPS DESIGN PROJ IN ME ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PROJECT IN MECH ENGR
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
วรเดช มโนสร้อย
1 0 0
254493 - INDUSTRIAL INTERNSHIP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDUSTRIAL INTERNSHIP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
0 0 0
255300 - INTRO FLUI MEC THERMO IE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTRO FLUI MEC THEMO IE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1430-1600
-
TBA
ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
0 0 0
255400 - INDUST ENGR TRAIN ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDUST ENGR TRAIN
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
-
คณาจารย์
0 0 0
255463 - ERGONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ERGONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
บรรยาย9
นิวิท เจริญใจ
0 3 0
259192 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
Sa
0800-1100
-
ห้องประชุมชั้น2
อรรณพ วงศ์เรือง
0 0 0
261400 - COMPUTER ENG TRAINING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C COMPUTER ENG TRAINING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
TBA
โดม โพธิกานนท์
35 0 0
261797 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์
1 0 0
265702 - ENRY TECH&ENVI DEVELP ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENRY TECH&ENVI DEVELP
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
TBA
1830-2130
-
ห้องบรรยาย3
เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
Co-Instruc
ITO NOBUTAKA
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
15 15 0
265791 - SEM TOPIC INDUS MANGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O SEM TOPIC INDUS MANGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
MWF
1830-2130
-
บรรยาย 3
สาลินี สันติธีรากุล
Co-Instruc
นิวิท เจริญใจ
ชนนาถ กฤตวรกาญจน์
วสวัชร นาคเขียว
โพธิ จ้าวไพศาล
อนิรุท ไชยจารุวณิช
20 19 0
265798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
1 1 0
268732 - FINAN MGNT FOR LOGIS & SC SYS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O FINAN MGNT FOR LOGIS & SC SYS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 3 0
MWF
1830-2130
-
ห้องบรรยาย2
กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
Co-Instruc
อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกุล
10 4 0
352798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
0 0 0
356100 - ANIMALS WORLD ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ANIMALS WORLD
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1430-1600
-
TBA
วัชรพงศ์ นรพัลลภ
200 0 0
356101 - ANIMALS FOR RECREATION ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ANIMALS FOR RECREATION
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
จิรวัฒน์ พัสระ
100 0 0
356102 - ORNAMENTAL AQUATIC ANIMALS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ORNAMENTAL AQUATIC ANIMALS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1300-1430
-
TBA
ศิริพร โทลา
100 0 0
357101 - HOUSE INSECT GARDEN PEST ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HOUSE INSECT GARDEN PEST
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0800-0930
-
TBA
พัชรินทร์ ครุฑเมือง
70 0 0
360100 - PLANT PATH IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PLANT PATH IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
เกวลิน คุณาศักดากุล
50 0 0
368751 - LOGIST MGMT AGRBUS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LOGIST MGMT AGRBUS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
กรรณิกา แซ่ลิ่ว
0 0 0
400110 - TECH DEVELOP AND GLOBAL CHANGE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TECH DEVELOP AND GLOBAL CHANGE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
45 0 0
421753 - ADV CLIN PROS 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ADV CLIN PROS 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 2
M-F
1630-2030
-
คลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
มาริสา สุขพัทธี
25 14 0
510100 - WELLNESS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C WELLNESS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 1
TBA
1300-1700
-
TBA
มนตรี ตั้งใจ
100 0 0
515101 - RADIATION IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O RADIATION IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
MWF
1300-1600
-
ห้องบรรยาย 1
ชัชนก อุดมธนกุลชัย
50 39 0
558798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
0000
บุญพิชชา จิตต์ภักดี
20 0 0
602102 - LIFE AND ALTERNATIVE ENERGY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LIFE AND ALTERNATIVE ENERGY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1100-1230
-
Online
ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์
Co-Instruc
ศศิธร วงศ์เรือง
0 3 0
610114 - FOOD FOR HEALTH AND BEAUTY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FOOD FOR HEALTH AND BEAUTY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
150 0 0
676714 - EMERG AND REEMERG INFECT DIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O EMERG AND REEMERG INFECT DIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
SaSu
0900-1600
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อักษรา ทองประชุม
40 12 0
676716 - ENVIRONMENT AND HEALTH ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ENVIRONMENT AND HEALTH
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
SaSu
0900-1600
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วรางคณา นาคเสน
40 12 0
676799 - MASTER'S THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O MASTER'S THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
SaSu
0900-1600
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วราภรณ์ บุญเชียง
40 8 0
701295 - ACC FOR PLAN & DECIS MAK ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ACC FOR PLAN & DECIS MAK
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
-
0000-0000
-
-
คณาจารย์
0 0 0
701409 - FINANCIAL REPORT AND ANALYSIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition FINANCIAL REPORT AND ANALYSIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
จอมใจ แซมเพชร
17 JUN 2020
15:30-18:30
0 0 0
701792 - ACA LIT WRI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ACA LIT WRI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
SaSu
0900-16.0
-
TBA
วรพรรณ ตระการศิรินนท์
1 1 0
703404 - ENTRE AND SMALL BUS MGMT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ENTRE AND SMALL BUS MGMT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
0930-1100
-
TBA
อรพิณ สันติธีรากุล
8 0 0
703499 - SEMINAR IN MANAGEMENT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C Condition SEMINAR IN MANAGEMENT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
M-F
1100-1230
-
TBA
สายนที เฉินบำรุง
1 0 0
703740 - PRIN OPER MGMT PROD AND QUAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRIN OPER MGMT PROD AND QUAL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
TBA
0900-1600
-
Ex-MBA 2401
2 0 0
703771 - MANA STAT AND DECISION MODEL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C MANA STAT AND DECISION MODEL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
Sa
0900-1600
-
EX-2401
คณาจารย์
2 0 0
703772 - BUSINESS RESEARCH METHODS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C BUSINESS RESEARCH METHODS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 2 0
TBA
0900-1600
-
Ex-MBA 2401
2 0 0
703797 - ACADEMIC LITERATURE WRITING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ACADEMIC LITERATURE WRITING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
SaSu
0900-1600
-
TBA
5 0 0
703798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0900-1600
-
Ex-MBA 2401
2 0 0
705446 - TOURISM MARKETING ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C TOURISM MARKETING
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
-
0000-0000
-
0
คณาจารย์
0 0 0
705766 - INTERNATIONAL SITE VISIT ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INTERNATIONAL SITE VISIT
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
803 000 1 0
SaSu
0900-1600
-
TBA
เอก บุญเจือ
35 0 0
705797 - ACAD LIT WRITING MKTG ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ACAD LIT WRITING MKTG
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 1 0
SaSu
0900-1600
-
MM1 (2302)
พัชรา ตันติประภา
10 4 0
706100 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
TBA
0800-0900
-
-
2 0 0
751100 - ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O ECONOMICS FOR EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
15 JUN 2020
12:00-15:00
0 3 0
751101 - PRINCIPLES OF ECONOMICS I ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRINCIPLES OF ECONOMICS I
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
17 JUN 2020
08:00-11:00
5 0 0
751102 - PRINCIPLES OF ECON II ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PRINCIPLES OF ECON II
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751103 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751104 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751105 - LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3 ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C LEARNING THROUGH ACTIVITIES 3
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 1
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751409 - RESCH EXERCISE IN ECONE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C RESCH EXERCISE IN ECONE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 3
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751451 - HEALTH ECONOMICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C HEALTH ECONOMICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751739 - SELEC TOP IN MON & FISECO ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C SELEC TOP IN MON & FISECO
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
TBA
0000-0000
-
0000
คณาจารย์
0 0 0
751798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
40 0 0
801100 - ARCHITECTURE IN EVERYDAY LIFE ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C ARCHITECTURE IN EVERYDAY LIFE
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
800 000 3 0
M-F
1430-1600
-
ห้องประชุมใหญ่
รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
16 JUN 2020
15:30-18:30
20 0 0
901708 - PUBLIC HEALTH ETHICS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C PUBLIC HEALTH ETHICS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
802 000 1 0
SaSu
0900-1600
-
วราภรณ์ บุญเชียง
30 0 0
901711 - FIELD PRAC IN PUB HEAL ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C FIELD PRAC IN PUB HEAL
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 802 0 2
SaSu
0900-1600
-
ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์
35 0 0
901798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
SaSu
0900-1600
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วราภรณ์ บุญเชียง
40 0 0
901799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
SaSu
0900-1600
-
คณะสาธารณสุขศาสตร์
วราภรณ์ บุญเชียง
40 0 0
906798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
O INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
SaSu
0900-1600
-
3-201/4
5 0 0
915798 - INDEPENDENT STUDY ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C INDEPENDENT STUDY
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 6
TBA
0000-0000
-
TBA
คณาจารย์
35 0 0
918711 - CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C CULTURE RESOURCE MGT & CONSERV
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Su
0900-1600
-
TBA
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
10 0 0
918713 - DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C DEVELOP OF ART & CULTURE IN THAI
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
801 000 3 0
Sa
0900-1600
-
TBA
สุรพล ดำริห์กุล
10 0 0
918799 - THESIS ( 1 Section )
STATUS CONDITION TITLE SECTION CREDIT SCHEDULE ROOM LECTURER EXAM TOTAL waiting list
LEC LAB LEC LAB DAY TIME DATE TIME Seat Enroll
C THESIS
รูปแบบการเรียน (ในห้องเรียน)
000 801 0 12
TBA
0830-1630
-
TBA
คณาจารย์
1 0 0

Course Status

adding seats course (a), new open course (n), open course (o), closed course (c), reducing seats course (s), definitely not adding seats (f), changed detail course (t), adding seats & changed detail course (at), reducing seats & changed detail course (st), definitely not adding seats & changed detail course (ft)สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 66-5394-8923-28 โทรสาร : 66-5389-2212