ระบบงานทะเบียนการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำหรับอาจารย์
ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน, รายชื่อนักศึกษาในความดูแล, ส่งข้อความถึงนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล, ส่งเกรดออนไลน์ ...
สำหรับคณะ
รายชื่ออาจารย์ นักศึกษา, ดาวน์โหลดข้อมูล สถิติต่าง ๆ, ...
สำหรับภาควิชา
จัดการตารางสอน ตารางสอบ, รายชื่ออาจารย์ นักศึกษา, ดาวน์โหลดข้อมูล สถิติต่าง ๆ, ...

ตารางการจัดทำตารางสอน
สำหรับนักศึกษา
ลงทะเบียน, สรุปผลการลงทะเบียน, พิมพ์ใบ มชท.50 ย้อนหลัง, ลาพัก, ลาออก, ถอนกระบวนวิชา (Drop W), ขอเข้าร่วมศึกษา (visiting V), ข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัว, ...


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทร : 66-5394-8923-28 โทรสาร : 66-5389-2212