ระบบงานลงทะเบียนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา 2567
Yearly Enrollment


สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ   สำหรับนักศึกษา