โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:12:23
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students Sีummer Session of the Academic Year 2018


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:13:00
 

ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:18:26
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562)


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:19:11
 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:12
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:29

วิธีดำเนินการทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ต่ำกว่าปริญญาตรี

  1. การเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email CMU Account (@cmu.ac.th)

  2. การกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

  3. พิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ และใบชำระเงิน เพื่อชำระเงินที่ธนาคาร และยื่นแบบฟอร์มพร้อมใบชำระเงินเพื่อถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ
    • กรณี ตัวสะกด ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นดำเนินการเรื่องขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ-สกุล ที่สำนักทะเบียนฯ ก่อน แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ และใบชำระเงิน ที่ชื่อ-สกุล ถูกต้องแล้ว ยื่นชำระเงินที่ธนาคาร และยื่นถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ
    • กรณี เปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานฯ เพื่อดำเนินการเรื่องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่สำนักทะเบียนฯ ก่อน แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ และใบชำระเงิน ที่ชื่อ-สกุล ถูกต้องแล้ว ยื่นชำระเงินที่ธนาคาร และยื่นถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ
  4. นำแบบฟอร์มคาดว่าฯ และใบชำระเงินที่ชำระเงินแล้ว มายื่นที่สำนักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศสำนักทะเบียนฯ

หมายเหตุ:
นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล และพิมพ์เอกสารได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการชำระเงินและถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai