โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:12:23
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students Sีummer Session of the Academic Year 2018


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:13:00
 

ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:18:26
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562)


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:19:11
 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:12
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:29

ขั้นตอนการทำรายการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  1. การเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Email CMU Account (@cmu.ac.th)

  2. การกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนพิมพ์เอกสารกดปุ่ม Save ทุกครั้ง

  3. พิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ จากระบบ และสำเนาปกวิทยานิพนธ์ แล้วนำมายื่นเพื่อชำระเงิน และถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ
    • กรณี ตัวสะกด ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นดำเนินการเรื่องขอแก้ไขตัวสะกด ชื่อ-สกุล ที่สำนักทะเบียนฯ ก่อน แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ จากระบบ เพื่อยื่นชำระเงินและถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ

    • กรณี เปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานฯ เพื่อดำเนินการเรื่องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่สำนักทะเบียนฯ ก่อน แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ จากระบบ เพื่อยื่นชำระเงิน และยื่นถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ

    • กรณีที่มียศทางทหารหรือตำรวจ หรือมีการเลื่อนยศ ให้นำคำสั่งแต่งตั้งยศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการที่มียศปัจจุบัน ยื่นพร้อมแบบฟอร์มคาดว่าฯ

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูล และพิมพ์เอกสารได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการชำระเงินและถ่ายรูปที่สำนักทะเบียนฯ

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai