โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID
Email
@cmu.ac.th
Password
Confirm code


Forgot Password ?


 ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชำระค่าธรรมเนียมคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ชำระผ่าน QR Code โดย Application ของธนาคารที่ให้บริการ
2. ชำระผ่าน Barcode โดย SCB ATM หรือ Application SCB Easy

Enrollment for graduation's payment channels:
1. QR code via any bank's mobile apps
2. Barcode via Siam Commercial Bank (ATM or Easy app)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:21:42
 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:09:45
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students First Semester of the Academic Year 2019


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:10:05


ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562)

สามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา" (อยู่ทางกรอบด้านซ้าย)

 เข้าใช้งานโดยใช้ (รหัสนักศึกษา,เลขบัตรประชาชน,วัน/เดือน/ปีเกิด) เพื่อตรวจสอบสถานะค่ะ

***ตัวอย่างการใส่วันเดือนปีเกิด คือ 01/01/2562 (พิมพ์ / คั่นกลางระหว่างวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ)***

 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:23:11
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(Dress code for digital photo taking for undergraduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-08-24 15:23:44

การเตรียมตัวเพื่อดำเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. การแต่งกาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำหรือเครื่องประดับ ทรงผมสุภาพและไม่ปิดตา ไม่ทำสีผม (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่งกายสุภาพไมสวมเสื้อที่มีลวดลาย และถ้าเป็นข้าราชการให้สวมเครื่องแบบปกติขาวได้) เพื่อพร้อมที่จะถ่ายรูปและบันทึกในคอมพิวเตอร์

  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระ มีดังนี้ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,500 บาท ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิและค่าใบระเบียนถาวรฉบับสมบูรณ์ (Transcript) (จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น) ค่าเอกสาร 1 ชุด 100 บาท, 2 ชุด 160 บาท 3 ชุด 220 บาท

  3. ชื่อ - นามสกุลและคำนำหน้าชื่อ ที่กรอกในแบบฟอร์มคาดว่าฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องชัดเจนถูกต้อง ถ้าชื่อสกุลสะกดผิด ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการออกเอกสารการสำเร็จการศึกษา และจะไม่มีการแก้ไขอีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว

  4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เคยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแล้วไม่สำเร็จการศึกษา ให้แจ้งคาดว่าฯ ใหม่ทุกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai