โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:12:23
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students Sีummer Session of the Academic Year 2018


ประกาศเมื่อ. 2019-04-23 16:13:00
 

ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:18:26
 

ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562)


ประกาศเมื่อ. 2019-06-11 16:19:11
 

รายละเอียด/ข้อกำหนด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Dress code for digital photo taking for graduate students)


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:12
 

รายละเอียด/ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศเมื่อ. 2019-01-10 08:57:29

การเตรียมตัวเพื่อดำเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. การแต่งกาย นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่งเครื่องแบบนักศึกษา ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำหรือเครื่องประดับ ทรงผมสุภาพและไม่ปิดตา ไม่ทำสีผม (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่งกายสุภาพไมสวมเสื้อที่มีลวดลาย และถ้าเป็นข้าราชการให้สวมเครื่องแบบปกติขาวได้) เพื่อพร้อมที่จะถ่ายรูปและบันทึกในคอมพิวเตอร์

  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องชำระ มีดังนี้ ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,500 บาท ค่าหนังสือรับรองคุณวุฒิและค่าใบระเบียนถาวรฉบับสมบูรณ์ (Transcript) (จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น) ค่าเอกสาร 1 ชุด 100 บาท, 2 ชุด 160 บาท 3 ชุด 220 บาท

  3. ชื่อ - นามสกุลและคำนำหน้าชื่อ ที่กรอกในแบบฟอร์มคาดว่าฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องชัดเจนถูกต้อง ถ้าชื่อสกุลสะกดผิด ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องในการออกเอกสารการสำเร็จการศึกษา และจะไม่มีการแก้ไขอีก หลังจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว

  4. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เคยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดแล้วไม่สำเร็จการศึกษา ให้แจ้งคาดว่าฯ ใหม่ทุกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai