โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID
Email
@cmu.ac.th
Password
Confirm code


Forgot Password ?


 ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด


ข่าวประชาสัมพันธ์


ตรวจสอบข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

สามารถตรวจสอบได้ที่ หัวข้อ "ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา" (อยู่ทางกรอบด้านซ้าย)

 เข้าใช้งานโดยใช้ (รหัสนักศึกษา,เลขบัตรประชาชน,วัน/เดือน/ปีเกิด) เพื่อตรวจสอบสถานะค่ะ

***ตัวอย่างการใส่วันเดือนปีเกิด คือ 01/01/2562 (พิมพ์ / คั่นกลางระหว่างวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ)***

 

ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ประกาศเมื่อ. 2020-06-26 15:59:25
 


การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศเมื่อ. 2020-06-29 14:40:46
 

Announcement of the Registration Office
Subject: Application for Graduation of Undergraduate Students First Semester of the Academic Year 2020


ประกาศเมื่อ. 2020-07-02 14:03:04

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ :-

1. กรอกข้อมูลทาง www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect
    และชำระเงินผ่าน QR Code เท่านั้น

2. พิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ใบที่มีบาร์โค๊ด,ชื่อ-นามสกุล,วันเดือนปีเกิด

    และที่อยู่) ให้ผู้รับบริการตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง

3. พิมพ์ใบเสร็จที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice

    แล้วนำไปยื่นคณะที่ผู้รับบริการสังกัด

4. ให้ผู้รับบริการนำแบบฟอร์มคาดว่าฯ (ที่มีบาร์โค๊ด), ใบเสร็จฯ และปกวิทยานิพนธ์

    นำมายื่นในวันที่ต้องถ่ายรูป

 5. แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตสีล้วนไม่มีลวดลาย (ไม่สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว)  เสื้อสูทกรุณา

     นำมาเอง  (เสื้อสูทสีดำ หรือสีกรมท่าเท่านั้น)  

 

 ** ผู้รับบริการเตรียมเอกสาร(ข้อ 4) และยื่นถ่ายรูปที่ชั้น 2 

ตึกสำนักทะเบียนและประมวลผล**

 

**ดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่**

 

ตัวอย่างการแต่งกายของนักศึกษาระดับบัณฑิต

 

>> ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย

ทุกครั้งที่ติดต่อถ่ายรูป << 

Registration Office Announcement

1. Student apply enrollment for graduation at www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect and payment form mobile banking using QR code via any bank's mobile apps.
2. Printout your receipt at https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/ for submitting to the faculty staff.
3. Printout the application form and cover Thesis/IS for photoshoot at the Registration Office.

>>>Students can take a photo official working hours
(08.30 a.m. – 04.30 p.m.).<<<

Please dress properly and wearing a shirt with no pattern (not white).
Please use your own suit (Black or navy blue only).

 >>Request for cooperation wear a face mask before contact staff<<

We apologize for your inconvenience.

If you need any further information, please contact the staff by email or the number 0 5394 8935

 

ตัวอย่างการแต่งกาย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Dress code for digital photo taking for graduate students)

*** สูทเพื่อสวมใส่สำหรับการถ่ายรูป  กรุณาให้นักศึกษาเตรียมมาเอง ***
และต้องเป็นสีดำหรือสีกรมท่าเท่านั้น


ประกาศเมื่อ. 2020-07-02 14:01:12
 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชำระค่าธรรมเนียมคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ชำระผ่าน QR Code โดย Application ของธนาคารที่ให้บริการ

Enrollment for graduation's payment channels:
- QR code via any bank's mobile apps


ประกาศเมื่อ. 2020-07-02 14:01:19

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ

  1. นักศึกษารายงานตัวคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาใดๆ แล้วไม่สำเร็จการศึกษา หากมีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้รายงานตัวคาดว่าฯ ซ้ำ ในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

  2. นักศึกษารหัสประจำตัว 50 ขึ้นไป ถ้าได้รับอักษรลำดับขั้น P,I หรือ/และไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  3. ผู้คาดว่าฯ จะต้องนำเอกสารรายงานตัวคาดว่าฯ และใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระผ่านธนาคารแล้ว มายื่นที่สำนักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป และตรวจสอบข้อมูลในหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับตรวจสอบ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้อง หากทำไม่ครบตามขั้นตอนจะถือว่ารายงานตัวคาดว่าฯ เป็นโมฆะ จะต้องดำเนินการคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาถัดไป


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai