โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University


 Sign in CMU IT Account

Sign in Forgot Password ?

ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อเรา
Contact us

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
Degree Conferment and Certificate Section
(053) 948935
pilaisri@reg.cmu.ac.th, tassanee@reg.cmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ขอให้ผู้รับบริการปฏิบัติขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้ :-

1. กรอกข้อมูลทาง www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect และชำระเงินผ่าน QR Code เท่านั้น
2. พิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ใบที่มีบาร์โค๊ด,ชื่อ-นามสกุล,วันเดือนปีเกิด และที่อยู่)
 ให้ผู้รับบริการตรวจเช็คข้อมูลให้ถูกต้อง
3. พิมพ์ใบเสร็จที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice  แล้วนำไปยื่นคณะที่ผู้รับบริการสังกัด
4. ให้ผู้รับบริการนำแบบฟอร์มคาดว่าฯ (ที่มีบาร์โค๊ด) และปกวิทยานิพนธ์ มายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการรายงานตัวคาดว่าฯ

5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรูปในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนฯ ให้แต่งกายสุภาพ เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ในฐานข้อมูล (สามารถเช็ครูปถ่ายได้จาก https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice)

 

>> ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ติดต่อสำนักทะเบียนฯ << 

Application for Graduation of graduate Students

1. Students apply enrollment for graduation at www1.reg.cmu.ac.th/reg-expect and payment from mobile banking using QR code via any bank's mobile apps.
2. Printout your receipt at https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/ for submitting to the faculty staff.
3. Printout the application form and the Thesis/IS cover and submit
at the Registration Office to verify the accuracy.
4. Students who do not have images in database, Please dress modestly for photo shoot at the Registration Office. (Check the photo at https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice).

 >>Request for cooperation 
Please wear a face mask before contact staff<<

We apologize for your inconvenience.

If you need any further information, please contact the staff by email or the number 0 5394 8935


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai