โปรแกรมบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
Enrollment for Graduation
Registration Office Chiang Mai University

 Sign in

Citizen ID/Passport
StudentID
Email
@cmu.ac.th
Password
Confirm code


Forgot Password ?


 ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา

รหัสนักศึกษา
รหัสประจำตัวประชาชน/passport
วันเดือนปีเกิด


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน นักศึกคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาทุกระดับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
และบุคลากร
งานบริการถ่ายรูปคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
>>>ของดรับคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา<<<
ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม - 13 เมษายน 2563 

***ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถเข้าระบบรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูล และชำระเงินรูปแบบ QR Code ได้ตามปกติ โดยสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/
และสามารถมาติดต่อเพื่อถ่ายรูปได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงจักแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ***

กรณีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมลล์ 

Registration Office Announcement

Due to the COVID-19 situation,Registration Office will be temporarity
closed from March 24, 2020 to April 13, 2020.

However,student apply enrollment for graduation and payment form mobile banking using QR code via any bank's mobile apps. And printout your receipt at https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice.

Students can contact to take a photo since April 14. 2020 or if changes have been made to inform you again.

We apologize for your inconvenience.

If you need any further information, please contact the staff by email.

 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชำระค่าธรรมเนียมคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ชำระผ่าน QR Code โดย Application ของธนาคารที่ให้บริการ
2. ชำระผ่าน Barcode โดย SCB ATM หรือ Application SCB Easy

Enrollment for graduation's payment channels:
1. QR code via any bank's mobile apps
2. Barcode via Siam Commercial Bank (ATM or Easy app)


ประกาศเมื่อ. 2020-03-26 16:48:22

ขั้นตอนการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ

  1. นักศึกษารายงานตัวคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาใดๆ แล้วไม่สำเร็จการศึกษา หากมีความประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้รายงานตัวคาดว่าฯ ซ้ำ ในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

  2. นักศึกษารหัสประจำตัว 50 ขึ้นไป ถ้าได้รับอักษรลำดับขั้น P,I หรือ/และไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  3. ผู้คาดว่าฯ จะต้องนำเอกสารรายงานตัวคาดว่าฯ และใบเสร็จรับเงิน ที่ชำระผ่านธนาคารแล้ว มายื่นที่สำนักทะเบียนฯ เพื่อถ่ายรูป และตรวจสอบข้อมูลในหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับตรวจสอบ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้อง หากทำไม่ครบตามขั้นตอนจะถือว่ารายงานตัวคาดว่าฯ เป็นโมฆะ จะต้องดำเนินการคาดว่าฯ ในภาคการศึกษาถัดไป


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai