Main Menu

1. รับรายงานตัวนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

3. บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

4. หนังสือรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษา

5. ระเบียนถาวรฉบับสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี

6. ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

7. ฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

8. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

9. งานออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาประจำวัน