Main Menu

ปฏิทินการศึกษา 2566

REGULAR EXAMINATION

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย

การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U และอักษร P ตามหลักสูตร

อักษรย่อ

รหัสกระบวนวิชา

ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกระบวนวิชา