Main Menu

ปฏิทินการศึกษา 2563

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา

การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา (Visiting) โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V

การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสถิติเบื้องต้น

รหัสกระบวนวิชา

อักษรย่อ

ตารางสอบไล่ (REGULAR EXAMINATION)

ข้อแนะนำ