Main Menu

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนกระบวนวิชา

การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษา (Visiting) โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V

การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W

การรายงานตัวนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

การลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาสถิติเบื้องต้น

รหัสกระบวนวิชา

อักษรย่อ

ตารางสอบไล่ (REGULAR EXAMINATION)

ข้อแนะนำ