ระบบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Online registration for the 55th commencement ceremony Chiang Mai Universityลงชื่อเข้าใช้


ติดต่อเรา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
โทร.053-948933-6, 084-0470559
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Email.
thanadda@reg.cmu.ac.th,
mongkol@reg.cmu.ac.th,
ampai@reg.cmu.ac.th,
pilaisri@reg.cmu.ac.th

สำหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนุ่งห่มและข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 55

การรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ค.55 

1. แจ้งความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.
2. บัณฑิตที่แจ้งความประสงค์เข้ารับ ให้จองคิวและพิมพ์เอกสารรายงานตัว นำมายื่นในวันรายงานตัว
3. วันรายงานตัว คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา (โรงยิมกลาง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับและจองคิวเพื่อเข้ารายงานตัว ตามข้อ 2. แล้วเท่านั้น
4. บัณฑิตต้องรายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบัณฑิตไทย) หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับบัณฑิตต่างชาติ) และเอกสารรายงานตัวที่พิมพ์ ตามข้อ 2.