องค์ความรู้หลัก
 
1. การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. การยืนยันการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W
4. กระบวนการดึงข้อมูลกรณีนักศึกษาทุนไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว หรือกรณีนักศึกษาที่ให้รายงานตัวแบบมีเงื่อนไข เช่น ยังไม่มีระเบียบค่าธรรมเนียมฯ รองรับเพื่อการคานวณค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อออกใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (มชท.50)
5. แนวทางการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
6. การพัฒนาการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยระบบ QR Code
7. แนวทางปฏิบัติการเงิน การคลัง
8. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
9. การให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา


  องค์ความรู้สำคัญ
 
1. การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม (KM to Innovation)
2. การคิดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับองค์กร