องค์ความรู้หลัก
 
  การออกรหัสประจำตัวนักศึกษาของโครงการที่คณะดำเนินการรับนักศึกษาเอง
  การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังกำหนด
  การจัดตารางเรียนสำเร็จรูป
  การจัดตารางสอบกลางภาค
  การติดตามการพ้นสถานภาพเนื่องจากขาดการติดต่อ และการติดตามนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียน
  การเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา
  การย้ายคณะ
  การให้คำแนะนำนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียนประเภทต่างๆ และการเสนอขออนุมัติการลงทะเบียนหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  การประสานงานการใช้หลักสูตรและการขอใช้ข้อบังคับฯ เพื่อการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา


  องค์ความรู้อื่นที่สำคัญ
 
  ความรู้อื่น

  สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร
  สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ
  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
  การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
  การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  แนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
  เทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แบบ Real Time เพื่อการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรบน Social Media
  โรคจากการทำงานและท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี