องค์ความรู้หลัก
 
  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา


  องค์ความรู้อื่นที่สำคัญ
 
  หลักสูตรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

  รับ AEC ด้วยความพร้อมทุกด้าน
  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (1) และ (2)
  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  การบริหารงานเชิงรุก
  การพัฒนาระบบความคิดเพื่อความสำเร็จ
  การบริหารจัดการความร่วมมือเพื่อความสำเร็จ
  การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน
  การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
  การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  จิตวิทยาการบริหารทีมงานที่มีความแตกต่างกันในหลายด้าน
  คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
  การบริหารและจูงใจทีมงาน
  การสร้างเสริมบุคลิกภาพ
  Change Within You
  การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ
  แนวทางการสร้างอาชีพเสริม