องค์ความรู้หลัก
 
  การใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียน (ใหม่)
  ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการประสานงานกับสำนักงานสำนัก เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
   การให้บริการในรูปแบบของเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ประจำปี 2557


  องค์ความรู้อื่นที่สำคัญ
 
  หลักสูตรอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

  กฎหมายที่ข้าราชการและพนักงานของรัฐควรรู้
  การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรภาครัฐ
  เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมืออาชีพ
  เทคนิคการลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ธรรมะลดเครียด สนุกกับชีวิตและการทำงาน
  การบริการในรูปแบบของเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ประจำปี 2556

  สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข