องค์ความรู้ระดับฝ่าย
 
  สำนักงานสำนัก

  การประสานงานระหว่างหน่วยภายในสำนักงานสำนัก เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา

  การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
  ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

  การประสานงานด้านการจัดการอาคารเรียนรวม
  การจัดทำตารางเรียนสำเร็จรูป
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

  การลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และการลาพักการศึกษา
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

  การเตรียมข้อมูลเพื่อออก Transcript ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

   เอกสารสำคัญทางการศึกษา