การเตรียมข้อมูลเพื่อออก Transcript ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกดู..ไฟล์เอกสาร

การดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556

หัวข้อ การเตรียมข้อมูลเพื่อออก Transcript ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล