การประสานงานด้านการจัดการอาคารเรียนรวม
คลิกดู..ไฟล์เอกสาร

การแลกเปลี่ยเรียนรู้ระหว่างสำนักงานสำนัก และฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

หัวข้อ การประสานงานด้านการจัดการอาคารเรียนรวม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น.