การประสานงานระหว่างหน่วยภายในสำนักงานสำนัก เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกดู..ไฟล์เอกสาร

การดําเนินงานการจัดการองค์ความรู้ภายในสำนักงานสํานัก ครั้งที่ 1/2556

หัวข้อ การประสานงานระหว่างหน่วยภายในสํานักงานสํานัก เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล