ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 1/2563

วันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2563

Go to Enrollment 1/2563
ระบบงานทะเบียนการศึกษา

 

Go to Registration System
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักทะเบียน

 

Go to Website REG CMU